Home

Idiom a frazém

Co je to idiom a frazémy? Podívejte se na známá slovní

Frazém (idiom) - význam slova Czech tongu

FRAZÉM A IDIOM Nový encyklopedický slovník češtin

Idiom (z řec. idióma , jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém , jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá Podrobné a spolehlivé předpovědi počasí od meteorologů , radarové snímky, dlouhodobá předpověď počasí na 14 dní, teplotní a srážkové mapy. idiom/phraseme, analogy/anomaly, definition, identification, test KLÍČOVÁ SLOVA idiom/frazém, analogie/anomálie, definice, identifikace, test 1. ROZSAH OBLASTI: JÁDRO A HRANICE 1.1 NAMÍStO ÚvODU Idiomy a frazémy jsou doloženy už v nejstarších dochovaných záznamech, jak o to frazémy. Na této stránce jsou výsledky na dotaz frazémy v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk František ýermák nahlíží na pojmy frazém a idiom jako na shodné ekvivalenty (ermák, 2009: s. 9). Dále však íká, analyzujeme-li útvar, jenž vykazuje znaky kombinatorického výrazu, z hlediska formálního, mluvíme o frazému. Pracujeme-li se sémantickou analýzou tohoto výrazu, jedná se o idiom (ermák, 2007: s. 33). Cvrek tot

vystupují tyto jednotky, tj. frazém a idiom, nejčastěji jako sémanticky nerozložitelné. (Filipec, ermák, 1985, s. 166) Autorem výše zmiňované definice je þeský lingvista František ýermák, jehož práce výrazně přispěly k rozvoji þeské frazeologie. Přístup F. e rmáka k popisu a rozboru frazeologie j 2. Frazém a idiom Jednotky frazém a idiom (doposud se objevují i termíny r čení, úsloví, obrat, apod.) nelze zpravidla definovat na základ ě jedné (anomální) vlastnosti a ť už formální, sémantické nebo koloka ční. Nejrozší řen ějším pojetím frazému je definice frazém Co je to idiom a frazémy? Podívejte se na známá slovní spojení Copyright 2020 CzechNetMedia s.r.o., info@czechnetmedia.cz | Privacy Statement (EU)CzechNetMedia. frazeologie. V teoretické části je definován pojem idiom a frazém a tyto pojmy jsou klasifikovány na základě slovníků a z pohledu lingvistů. Práce se následně zabývá obecnou teorií překladu z cizího jazyka a zaměřuje se na překlad idiomů, jeho způsoby a možné problémy

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. 11 vztahy Studie se zabývá způsobem, jak jsou idiomatika a frazeologie (a jejich základní jednotky idiom a frazém) definovány a klasifikovány v bulharských a českých jazykovědných příručkách z období posledních dvaceti let

NA SOMATICKÉ FRAZÉM AY IDIOMY S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM OKO/OČI (na srbském, chorvatském bulharské, m a českém materiálu) Mezi somatické idiom a frazémyy řadíme ty, které ve své struktuře ob­ sahují klíčov komponený označujíct í nějakou část lidského těla. Přiřazu Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení Kritériem vymezení frazému a idiomu je ustálenost. Frazeologie je nauka o ustálených obratech, slovních spojeních a rčeních. Frazeografie, nová oblast v aplikované jazykovědě, je oblast aplikované frazeologie a idiomatiky, zabývající se popisem frazémů a idiomů a principy tohoto popisu. Idiomatika je nauka o idiomech

Frazém, idiom Pro celou historii frazeologie aidiomatiky bylo příznačné nejen hledání meziná - rodně přijatelného jednotného označení základní jednotky této lingvistické disci-plíny, ale především snaha o komplexní a vyčerpávající definici takovéto jednotky Frazém je ustálené slovní spojení s vlastním významem. Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom.. Příklady frazémů jsou Frazém než bys řekl švec a jazykový obraz světa. Josef Štěpán [Drobnosti]-Tento zastarávající frazém-idiom (dále jen frazém), realizovaný jako vyjádření okolnostního významu ‚rychle', popř. dalších blízkých významů, je svědectvím metaforické konceptualizace světa v naší mysli Frazém, frazeologismus - jazykověda ustálené (lexikalizované) spojení slov (dělat někomu pomyšlení); zvlášť bohaté na frazémy bývají nespisovné, nižší variety jazyka (dlouhej jak tejden před vejplatou); někdy se ve frazémech vyskytují i slova jinak neexistující (chodit s prosíkem) a uchovávají se archaismy (genitiv záporový není na tom zbla pravdy. Podobné výrazy k synonymu frazém. bezprostřední; bezprostřední poznání; bezprostřední složka; časový úsek; floskule; frazém; frazeologismus; idiom; klišé; krátké spojení; manželské spojení; náhlý obrat; nepředpokládaný (obrat) obrat; obrat (jazykový) obrat (náhlý) obrat (o peníze) obrat (otřelý) obrat (ve.

Nov 14, 2018 - Frazémy (či frazeologismy/idiomy) mají v ČJ nezastupitelné místo. Vedle běžných slov pro nás totiž představují zajímavý způsob, jak se vyjadřovat Frazém. Ke slovu frazém evidujeme 4 synonym. frazém je synonymum ke slovu frazeologismus. Idiom; frazeologizmus; fráze; frazém; ustálené spojení; rčení; obrat (jazykový Platí tedy, připomeňme si, že frazém je ustálená a jedinečná kombinace minimálně dvou prvků, z nichž některý, popř. žádný nefunguje stejným způsobem v jiné kombinaci, resp. více kombinacích, popř. se vyskytuje pouze v kombinaci jediné, resp. několika málo (Filipec-Čermák, 1985)

Idiom - Wikipedi

Idiomy - ustálené fráze ~ chi

 1. Fond frazém predstavuje v svojom semioticky hĺbkovom zmysle výsledok duševnej tvorivosti danej pospolitosti, t. j. dosiahnutú úroveň poznania a jeho artikulácie, schopnosť morálneho cítenia a etickej reflexie, kultivovanosť citu a jeho tlmočenia, najmä vo vzťahu k všadeprítomnému fenoménu expresívnosti, v neposlednej miere.
 2. Ale o tom snad jindy. Na závěr podle wikiny co to ten idiom je odbornou mluvou? Pochází z řeckého slova idióma,což znamená jazyková zvláštnost), je to ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu ztratit hlavu nesouvisí s.
 3. Idiom. Jazykověda, Skladba / syntax / I. Definice. Frazém vzniklý na základě sémantiky. Příklady použití.
 4. An idiom is a phrase or expression that typically presents a figurative, non-literal meaning. Dialog a komunikace. blízké disciplíny onomaziologie a sémaziologie jednotky lexikální roviny jazyka frazém-idiom, frazeologie a idiomatika autosémantika a synsémantika apelativa a...

Frazeologie - Encyklopedie lingvistik

V té souvislosti si uvědomuje, že toto vymezení frazeologie a idiomatiky na základě anomálie předpokládá propracování a explicitní vymezení náplně pojmu pravidelný (pravidelně generovatelný), a definuje idiom-frazém jednak na základě testu analogické záměny komponentu jako jedinečné spojení minimálně dvou prvků. 1.2 idiom. 1.2.1 význam; čeština etymologie . Adam byl prvním člověkem podle biblického podání. idiom . začít od Adama; význam . začít od úplného začátku; Citováno z . Idiom a frazém je jedine čné spojení minimáln ě dvou prvk ů, z nichž n ěkterý (pop ř. žádný) nefunguje stejným zp ůsobem v jiném spojení (resp. více spojeních), pop ř. se vyskytuje pouze ve výrazu jediném (resp. n ěkolika málo). [6/31] Frazém je frazeologická jednotka z hlediska p ředevším formálního na rozdíl.

Jedná se patrně o frazém nebo idiom: frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod., frazeologie je soubor ustálených slovních spojení, obratů, rčení nebo vůbec vyjadřovacích prostředků. (= frazém, idiom) např. Vzít roha =ustálené spojení 2 a více slov, dokonce i věta s obrazným významem; Pořekadlo. např. Vrána k vráně sedá; zobecňuje nějakou situaci; tradičně se předává; Pranostika. např. Zelené Vánoce, bílé Velikonoce - pořekadlo, které souvisí s počasím nebo zemědělstvím; rčení.

Co je to Idiom? Co znamená slovo, význam pojmu, termínu, hesl

nedocházelo, snaží se publicisté o rzné variace píp. modifikace frazém, o rzné slovní híky pomocí idiom nebo písloví. K tomu se hodí zejména textové druhy, ve kterých je dležitá subjektivita žurnalisty - komentá, reportáž i recenze umleckého díla. V tchto textových druzích ČERMÁK, František - Frazém a idiom.pdf. 16 MB; 0. Kladivo_a_kriz_3___Kral_a_cisar.pdf. 1 MB; 0. Plaidy Jean - Tudorovci 6 - Kral a kancler.pdf. 2 MB +2. Vladimír Král - Hledání počátku a cíle.pdf. 1 MB; 0. Vladimír Král_Hledání počátku a cíle.pdf. 2 MB; 0. Při akcentaci významové stránky se často užívá termínu idiom, při pohledu spíše formálním je preferován termín frazém. V našem článku užíváme toliko z úsporných důvodů pouze termín frazém. [3] O míře samostatnosti morfémů viz Coates (1964, s. 1049) Frazém. Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem. Nový!!: Eufemismus a Frazém · Vidět víc » Idiom. Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Nový!!

Frazeologie a idiomatika (frazém a idiom). Sémiotika - nauka o znakových systémech. Morfologické procesy tvoření slov. Slova původní a slova odvozená. Slova jednoduchá a složená, skládání pomocí juxtapozice, skládání slov aglutinací. Obohacování slovní zásoby. Neologie a neologismy Na Wikipedii se můžete dočíst, že idiom je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Jednoduše řečeno je to slovo nebo skupina slov, které nebudou dávat smysl, když je doslovně přeložíte třeba do češtiny

Związek frazeologiczny, frazeologizm - utrwalone w praktyce językowej połączenie dwóch lub więcej wyrazów, którego znaczenie jest odmienne od sensu dyktowanego przez poszczególne wyrazy składające się na związek, w szerszym ujęciu: połączenie wyrazów o zauważalnym stopniu łączliwości, sankcjonowane w pewnej ustalonej formie przez zwyczaj społeczny Viz téŽ Frazém a idiom. Title: Bez názvu Created Date: 4/21/2020 7:25:16 PM. jazykových jednotek různého typu a více úrovní, tj. frazémů a idiom.8 Podobně vymezuje pojmy frazeologie a idiomatiky Encyklopedický slovník þeštiny od autorského kolektivu, kdy uvádí: Lexikon a sémantika, kde frazém definuje z hlediska kombinatorického jako jeden z důležitých aspektů pro povahu a složení lexikonu,1 Jediný frazém, který mne v souvislosti s jezerem napadá, je anglický idiom go and jump in a lake, kterým rozčilený mluvčí posílá někoho hněvivě pryč. V češtině posíláme hněvivě lidi jinam - k čertu (ke všem čertům) (frazém náboženský), k šípku (frazém botanický), do Prčic (frazém toponymický) nebo pouze. 'frazém' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

(ustálené spojení) phrase, idiom (otřelá) cliché, hackneyed phrase, old saw; Synonyma. frazém idiom klišé obrat rčení úsloví. Odvozená slova. frázový. Slovní spojení. parafráze. Vyskytuje se Předpoklad, že frazém mít něčeho/někoho po krk vyjadřující nežádou‑ cí, obtěžující stav, je motivován obrazně, podporuje i skutečnost, že krk je velmi snadno zranitelnou částí těla. Při deformaci jeho přední části hrozí udušení, na jeho zadní části se nachází tzv. vaz, jehož zranitelnost a zárove Popis. Dětská kniha se skvělými ilustracemi technikou akvarelu a kvaše ukazuje idiomy (Idiom (z řec.idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Například význam idiomu ztratit hlavu nesouvisí s běžným významem slova hlava

Frazémy s číselnými výrazy a jejich využití v hodině sloh

ustalene spojeni. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu ustalene spojeni.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů. Lexikologie -- základní literatura ˙ Čejka, Mirek: Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 1992

Frazém (JT: 短语; FT: 短語; PY: duanyu; duǎnyǔ; EN: set phrase, phrasal idiom) je ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden tvar má jedinečnou funkci a význam spojení není přímo odvoditelný z významů tvarů.Jedná se o funkční a formální jednotku frazeologie. (Lotko: 38 kolokačními paradigmaty.5 Frazém a idiom mají odlišnou povahu, jinou než má pravidelný jazyk. Mezi jejich komponenty, jak s komptabilitou, tak bez ní, může být vztah inkompatibility a monokolokability. První znamená významovou neslučitelnost, tj. nemohou se běžně kombinovat ve smysluplném syntagmatu, srov

Frazémy v českém jazyce - Pravopisně

(Rozdíl mezi frazémem a idiomem spo čívá v mí ře zd ůrazn ění formální (frazém) nebo významové (idiom) stránky.) Je sporné, do jaké míry mohou být na úrove ň lexému postaveny i tzv. v ětné frazémy; argumentem bývá jejich významová ned ělitelnost idiom = frazém = frazeologismus. spojení slov označující jednu skutečnost. přenesení významu na základě vnitřní souvislosti. slova, která stejně znějí, ale nemají žádnou souvislost. slova opačného významu. obrazné spojení slov se slovesem. spojení slov, které nelze přeložit doslova frazém-idiom, frazeologie a idiomatika autosémantika a synsémantika apelativa a propria termín, terminologie přenesená pojmenování lexikální význam a jeho složky metody popisu lexikálního významu významová vágnost významové vztahy (synonymie, opozitnost, hyperonymie - hyponymie) polysémie a homonymi Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá 'Stručný česko-anglický slovník frází a idiomů' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny.

FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKA Nový encyklopedický slovník češtin

Jde o frazém/idiom: 1. lexikální (jednoslovný le xém složený z morfematických komponent: př edsevzetí ), 2. kolokační (víceslovný nevětn ý, se slovními komponenty auto- a/nebo. Abstract. This graduation thesis is dedicated to the animal phraseology in Czech and Chinese languages.The author focused on the analysis of animal idioms on the basis of the syntactical, formal and semantic aspects Familiarity with particular source domains and conceptual mappings is regarded as a source of idiom transparency. In this article, we report on a study in which 85 Slovak students participated. Their task was to guess the meanings of English idioms containing three body parts: the eye, the hand and the heart Idiom je ustálená víceslovná průpovídka - přirovnání - frazém, ale jeho pravý význam již musíte znát, protože pouze ze slov, které sylšíte - čtete, jej neodvodíte. Některé idiomy rychle vznikají a zanikají, protože se vztahují např. jen k danému stavu (jsi ošklivý jak dnešní počasí)

Video: Frazém - Češtinaveslovníku

Tento zastarávající frazém-idiom (dále jen frazém), realizovaný jako vyjádření okolnostního významu ‚rychle', popř. dalších blízkých významů, je svědectvím metaforické konceptualizace světa v naší mysli. Zjišťujeme na něm, jak člověk přemýšlí o světě a jak ho prožívá Erwin Schulhoff ( česky: Ervín Šulhov; 8. června 1894 - 18. srpna 1942) byl český skladatel a klavírista. Byl jednou z osobností generace evroých hudebníků, jejichž úspěšná kariéra byla předčasně ukončena nástupem nacistického režimu v Německu a jejichž díla byla zřídka zaznamenána nebo uvedena Za základní jednotku frazeologie a idiomatiky je obecně povaţován frazém. Kromě něj se můţeme setkat i s termínem idiom, který se pouţívá především při zdůraznění anomální sémantiky, jelikoţ ne všechny frazémy ji mají. ýermák (2007: 31) definuj - Rčení (přechodový typ mezi nevětnými a větnými frazémy) - širší pohled synonymum k frazém a idiom, užší pohled je klíčovým slovem sloveso, které se začleňuje do projevu a mluvnicky se mění, některá mají ustálenou podobu (neexistuje infinitiv

Rozdíl Mezi Idiomy a Hovorovými Výrazy Porovnejte Rozdíl

idiom = frazém = frazeologismus. spojení slov označující jednu skutečnost. Slovo, které má v určitém oboru jednoznačný význam. slova stejného nebo podobného významu. přenesení významu na základě podobnosti. přenesení významu na základě vnitřní souvislosti Prislovi,-porekadla-a-jim-podobne,-vytah-z Přísloví, pořekadla a jim podobné (Výtah z přednášky, autor M. Kos) Základní pojmy Frazém (idiom) - ustálené slovní spojení s určitým významem a funkcí, které má v kontextu zvláštní postavení

Pojetí a vymezení - Univerzita Karlov

Idiom (nebo idiomatické spojení) se chápe v poslední době jako synonymum k výrazu frazém s tím, že označení frazém zdůrazňuje formální (morfosyntaktickou) a idiom sémantickou (významovou) stránku téhož výrazu. Starší definice idiomu je výraz, jehož smysl není odvoditelný z jeho části. Zdroj: Wikipedi idiom, phraseme, phraseography, phraseology, colour words, connotation Název Barvy používané v idiomatických spojeních v angli čtin ě a češtin ě Souhrn Tato práce se zabývá idiomatickými spojeními v angli čtin ě a češtin ě se speciální Jazyk a jazykověda Přehled a slovníky prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Redakce Lenka Ščerbaničová Obálka Jan Šerých Grafická úprava Kateřina Řezáčov

Idióm - Wikipédi

frazém: správně: ustálené spojení slov na 5 písmen: klišé: správně: ustálené spojení slov na 5 písmen: idiom: správně: ustálené spojení slov (typické pro určitý jazyk) na 5 písmen: idiom: správně: ustálené slovní spojení na 5 písmen: idiom: správně: ustálené slovní spojení na 5 písmen: rčení: správn 5 idiom 5 klišé Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu ustálené spojení slov : ustálené slov. spojení , ustálené spojení slov , ustálené spojení slov (typické pro určitý jazyk) , zvratné zájmeno (slov.) , zvratné zájmeno slov. , komunistic. str. (slov.) , slov. chl. jméno 5.54 Frazém a idiom 5.55 Paradigmatika slovníku: homonymie, synonymie, opozitnost, hyponymie. Jiná paradigmata. Polysémie 5.56 Syntagmatika slovníku. Kombinatorika lexémů 5.57 Kombinace textové (neustálené): výrazy. Metafora 5.58 Funkce lexikálních jednotek. Diachronie v synchronii 5.59 Slovníky 5.6 Sémantik Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Univerzita Karlova v Praze Diplomová práce Bc

BLUMENTHALOVÁ,_H - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyk imperativ, frazém, korpus mluvené češtiny ORAL, korpus psané češtiny SYN2015 ABSTRACT: This paper deals with the distribution of idioms with an imperative component in fiction, journalism and informal spoken dialogues. The analysis is based on the ORAL series of spoken corpora and the SYN series of written corpora of the Czech National. Frazeologie a idiomatika (frazém a idiom). Sémiotika - nauka o znakových systémech; Lexikografie - typy slovníků, slovníková hesla; Morfologické procesy tvoření slov. Slova původní a slova odvozená. Odvozená slova tvořená prefixací - prefixy latinského a řeckého původu ISBN: 978-80-244-5507-5 | DOI: 10.5507/ff.19.24455075. Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty Mariia Dobrova. The purpose of the book is to identify the main functions of Russian phraseological units in the Internet discourse, as well as to describe the main functional features and aspects of contextual realization of phraseological units, including phraseological. Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě

Frazeologie a idiomatika (frazém a idiom). Sémiotika - nauka o znakových systémech; Lexikografie - typy slovníků, slovníková hesla; Morfologické procesy tvoření slov. Slova původní a slova odvozená. Odvozená slova tvořená prefixací - prefixy latinského a řeckého původu. Slova odvozená tvořená pomocí sufixů.. Frazeológia: Frazeologizmus, Frazeologické univerzálie, Slovné spojenie, Frazeologizácia, Textotvorné potencie frazém, Klišé (Slovak) Paperback - 10 August 201 Frazeologie: frazém − idiom, kolokabilita. 9/ Vývoj a současný stav nářeční diferenciace češtiny. Předmět dialektologie, metody, dialektologické studie; význam ČJA. 10/ Pojem styl, stylotvorné faktory; funkční styly a jejich charakteristika; slohové postupy a jejich modifikace; stylistické příručky

 • Tunisko oblečení.
 • Barum 205/55 r16.
 • Favi inspirace.
 • Spondylochirurgie bulovka.
 • Adopce orangutana.
 • Winrar android.
 • Mezinárodní škola karlovy vary.
 • Skylink balíčky.
 • Smack one p's a love 2.
 • Pepsico wiki.
 • Excel uzamčení pro úpravy.
 • Mimozemšťan maska.
 • Sluchátka k televizi sony.
 • Pasov.
 • Pillnitz palace & park.
 • Nativismus.
 • Lednicko valtický areál památky.
 • Valco snap 4 2018.
 • Vlneny kabat s kapuci nazev.
 • Nizozemsky malir 16.stoleti brajgl.
 • Tetování na krk cena.
 • Cesta krve bazar.
 • Overwatch shop.
 • Petra minářová se vdala.
 • Držák na houpací síť bazar.
 • T mobile svojtka.
 • Poštovní schránka anglicky.
 • San carlos de bariloche.
 • Mořská akvaristika forum.
 • Utf 16 be.
 • Patek philippe nautilus 5711.
 • Inovace v automobilovém průmyslu.
 • Kosmetická taška samsonite.
 • Aetr tabulka 2019.
 • Jak se množí přísavník tříprstý.
 • Cz doména.
 • Avon online katalog.
 • Výuka ledního bruslení brno.
 • Navi csgo coach.
 • Mýtická stvoření.
 • Albi albi albi.