Home

Fyzika stavová rovnice příklady

Ideální plyn - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Další příklady z ideálních plynů Stavová rovnice nám popisuje vztahy mezi stavovými veličinami u ideálního plynu, např. teplotu, tlak a objem. Ať už s plynem provádíme cokoliv (ohříváme, ochlazujeme, komprimujeme) u ideálních plynů tato rovnice musí vždy platit MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA. STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Stavová rovnice pro ideální plyn. Odvození rovnice: Jiné zápisy stavové rovnice ideálního plynu: pomocí látkového množství (n) pomocí hmotnosti (m) důsledek rovnice

2.3.5 Stavová rovnice ideálního plynu Předpoklady: 2301, 2303, 2304 Plyn nafoukaný do balónku se po čase dostane do rovnovážného stavu ⇒ jeho stav ur čují stavové veli činy: p, T, V, n, ρ, m. Jaký je mezi nimi vztah? Rovnice pro tlak: 2 0 1 3 v k p N m v= . Dosadíme: v N N V = , 2 0 3 k kT v m = . 0 0 1 3 3 N kT p m V m. Navíc pro všechny tři body je ve stavové rovnici shodný výraz α = nR = Nk B = pV/T = 1/300 atm m 3 K −1, který souvisí s množstvím plynu. Snadno určíme rovnice všech tří křivek (γ 3 je úsečka procházející body A a C):γ 1: V = V A,. γ 2: p = p B,. γ 3: p(V) = p A + (p C − p A) (V− V A)/(V C − V A).. Nejprve spočtěme vykonanou mechanickou práci po obou cestách

Ideální plyn - vyřešené příklady

 1. stavová rovnice (p + n 2 a /V 2)(V − nb) = nRT: Van der Waalsova stavová rovnice Sρv= const ρv 2 /2 + p + hρg = const rovnice kontinuity pro tekutiny Bernoulliho rovnice pro tekutiny: dQ = dU + dA; dS = dQ/T; dQ/dt = λ S ∇T S = k ln P: 1. věta termodynamická a teplo; definice entropie; Fourierův zákon (tepelný tok
 2. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. 1) Hadicí s průřezem o obsahu 12 cm 2 protéká voda rychlostí 0,5 m.s-1.Jak velkou rychlostí tryská voda ze zúženého nátrubku, jehož průřez má obsah 0,6 cm 2
 3. Zatímco pro látkové množství plynu n bude mít stavová rovnice tvar: p⋅V = n⋅R⋅T n = m M M - molární hmotnost plynu, m - hmotnost plynu m p VRT M ⋅= ⋅⋅ Hustota plynu m V ρ= stavová rovnice má pak tvar: m p RT VM =⋅⋅ ⋅ p RT M ρ =⋅⋅ Příklady: Jisté množství plynu má při teplotě 23°C a tlaku 90kPa objem 0.
 4. Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33) Milionář (22) Testy v html (11) Informatika (195) Materiály (161) Algoritmizace (89) Vývojové diagramy (11) Příklady (62) Pascal (16) Vývojové diagramy (8) Příklady (8) Grafika (25.

Přímočarý pohyb rovnoměrný a pohyb rovnoměrně zrychlený - Soubor:Rep01.doc Volný pád - Soubor:Rep02.doc Pohyb po kružnici - Soubor:Rep03.doc Vrhy - Soubor:Rep04.doc Síla, hybnost, Newtonovy pohybové zákony - Soubor:Rep05.doc Energie, práce, výkon a zákony zachování - Soubor:Rep06.doc Momentová věta, jednoduché stroje, rovnováha, moment setrvačnosti - Soubor:Rep07.do Stavová rovnice ideálního plynu. Plyn, který je v rovnovážném stavu, lze charakterizovat stavovými veličinami: termodynamickou teplotou T, tlakem p, objemem V a počtem molekul N (resp. látkovým množstvím n nebo hmotností plynu m).Rovnice vyjadřující vztah mezi těmito veličinami se nazývá stavová rovnice.. Dosadíme-li do základní rovnice pro tlak ideálního plynu.

FYZIKA - 2. RO ČNÍK Struktura a vlastnosti pevných látek Mariottův zákon ani stavová rovnice - tlak syté páry roste s rostoucí teplotou (molekuly mají v ětší Ek, více jich p řejde v páru ) - K ŘIVKA SYTÉ PÁRY - závislost p syté páry na její T 0 p T A K T A T K p K p A A - po čáte ční bod k řivky syté pár 1 2.3.5 Stavová rovnice ideálního plynu Př. 1: Ur či molární množství a po čet molekul vodíku H2 obsaženého v pou ťovém balónku o objemu V =4l p ři teplot ě t = °30 C a tlaku p =130kPa . Př. 2: Jak se zm ění objem balónku, když vystoupá do výšky 2000 m, kd e je teplota 10 C° a kv ůli poklesu okolního tlaku se sníží i tlak v balónku na 100kPa 1.1 Stavová rovnice ideálního plynu, čisté plyny V této kapitole se dozvíte, jak počítat příklady založené na stavové rovnici ideálního plynu kde p je tlak, V objem systému, n = m / M látkové množství v systému, R = 8,314 J mol − 1 K − 1 plynová konstanta Kalorimetrická rovnice. Uvažujme situaci, kdy do tepelně izolované nádoby s kapalinou umístíme těleso o hmotnosti , jehož teplota je a měrná tepelná kapacita.Předpokládejme, že kapalina má hmotnost , teplotu () a měrnou tepelnou kapacitu .Dále předpokládejme, že látka, z níž je vyrobeno těleso chemicky nereaguje s kapalinou a při tepelné výměně mezi tělesem a.

fyzika - plyny - stavová rovnice. Ahoj, potřebovala bych pomoc s jedním příkladem: Ve válci je uzavřeno 5 litrů plynu o teplotě 20 stupňů Celsia a tlaku 100kPa. Stlačením pístu se tak zvětšilna 900kPa a teplota vzrostla na 250 stupňů Celsia. Určete konečný objem plynu ve válci Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti modelování chování reálných plynů a fázových změn látek. Modelování chování reálných plynů. Van der Waalsova stavová rovnice. Jednosložková soustava. Skupenská tepla. Skupenské přeměny (tání, tuhnutí, kondenzace a vypařování, sublimace a desublimace) Rovnice kontinuity, proudnice, proudová trubice. Bernoulliho rovnice, hydrodynamický paradox. Barometrická formule. Eulerovy hydrodynamické rovnice pro ideální tekutiny. Typové příklady: On-line sbírka úloh Výběr slidů z přednášek

Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti kmitání mechanických soustav. Kmitání (oscilace). Harmonické oscilace. Volné harmonické kmity (pohybová rovnice, kinetická a mechanická energie). Tlumené kmity (aperiodický pohyb, tlumené kmity, perioda kmitání, charakteristiky tlumeného pohybu, energie kmitání) Pro jednodušší a rychlejší počítání byla ze stavové rovnice ideálního plynu odvozena rovnice pro výpočet látkového množství za standardních podmínek (T = 273,15K, p = 101,325 kPa). Z konstant T, p, R vznikla nová konstanta - molární objem V m. Příklady

prochazka.p@zsvm.cz fyzika, informatika + hesla všeho druhu:-)) Zápisy do sešitu 1. Zadám do prohlížeče www.zsvm.cz 2. V levém menu vyhledám odkaz Výukové materiály učitelů 3. V spodní části stránky najdu Fyzika 8 - zápisy z hodin Na menších monitorech je menu sbaleno do tzv. sandwichového menu. Proto je třeba pro zobrazen Stavová rovnice pro ideální plyn, dva řešení příklady na str. 80, příklady 81/5, 6; Stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti, řešený příklad a příklady 83/1, 2; Fyzika 2013-14 - 2.roč. Shrnutí 1. roč. - opakování ke zkoušení (2.9.) Opakování z fyziky (únor) Samostatná práce na 2. - 6. června 2014. Řešení příkladu Stavová rovnice I Stavová rovnice II Stavová rovnice III Van der Waalsova rovnice Atomy Rutherfordův model atomu Rutherfordův výpočet Základní charakteristiky atomů Ionizační energie prvků Kvantová čísla Pauliho vylučovací princip Spin Orbitální a spinový moment elektronu Magnetický moment protonu.

Stavová rovnice ideálního plynu Onlineschool

 1. Jestliže opakujeme měření při snížené hustotě, pak i tento rozdíl mezi tlaky prakticky vymizí. Rovnice, která vyjadřuje vztah mezi stavovými veličinami pro ideální plyn, se nazývá stavová rovnice ideálního plynu při stálé hmotnosti. Při stavové změně ideálního plynu stálé hmotnosti je výra
 2. » Fyzika » Stavová rovnice a děje s plynem. #1 09. 12. 2013 17:36 martin151 Zelenáč Příspěvky: 12 Reputace: 0 . Stavová rovnice a děje s plynem. Potřeboval bych poradit s těmito třemi příklady. Nevím si rady při sestavování rovnic. Byl by někdo tak laskav na napsal mi vzorečky k těmto příkladům
 3. Příklady desetinná čísla - sčítání a odčítání (1) Procenta. Příklady procenta (1) Příklady procenta (2) Rovnice - úvod. Soustava rovnic; Rovnice - příklady (1) Rovnice - těžší příklady (1) Slovní úlohy řešené rovnicemi; Zlomky - základ. Složené zlomky; Příklady na počítání se zlomk

Stavová rovnice pro ideální plyn - FYZIKA 00

 1. Všechny informace o produktu Fyzika 1 + 2 - Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Některé navazují na příklady a úlohy a dále je rozvíjejí, některé přinášejí nová témata jako např. van der Waalsova stavová rovnice, záření nabité částice či Planckův vyzařovací zákon..
 2. Stavová rovnice ideálního plynu (16) Unikání plynu z nádoby (SŠ) Únik amoniaku (SŠ) Neznámý oxid dusíku (SŠ+) Bublina v jezeře (SŠ+) Dvě propojené nádoby (SŠ+) Adiabatické stlačení v hustilce (SŠ+) Odhad hustoty vodíku použitím modelu ideálního plynu (SŠ) Hustota vodní páry podle modelu ideálního plynu (SŠ
 3. Fyzika - teorie: Fyzika - příklady: Stavová rovnice látky. Stav plynu a stavové veličiny. Stavová rovnice ideálního plynu. Modelování chování reálných plynů. Van der Waalsova stavová rovnice, viriální rozvoj. První věta termodynamická. Mayerův vztah. Tepelná kapacita při stálém tlaku a objemu
 4. Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim, IČO 61664545, tel.: +420 317 842 154, gymnazium.vlasim@tiscali.cz | Prohlášení o přístupnost
 5. Předpoklady: Předpokládáme, že se reálný plyn chová podle van der Waalsovy rovnice (stavová rovnice opravená na vlastní objem molekul a na kohézní tlak). Potřebné hodnoty konstant naleznete v tabulkách materiálových konstant. Řešení: Van der Waalsovu rovnici Příklady Příklady Příklady
 6. pro určení teploty platí stavová rovnice a vztah z ní odvozený → κ je Poissonova konstanta; - měrná tepelná kapacita při stálém P a V. κ > 1. Pro plyn s jednoatomovými molekulami κ ≈ 5/3, pro plyn s dvouatomovými molekulami κ ≈ 7/5 Pomocí pV diagramu lze snadno určit práci, kterou ideální plyn vykoná. W = = p × Δ

Video:

Fyzika - přehled a příklady

 1. příklady systémů - stavových prostorů a operátorů, popis měření stavová rovnice a klasická limita Ideální Boseho-Einsteinův plyn hmotných částic. chemický potenciál a Boseho-Einsteinova kondenzace rovnice 4. Fyzika plazmatu a pevných látek Základní pojmy teorie plazmatu
 2. Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota.Tato slova denně používáme, ale dnes se podíváme na jejich přesný fyzikální význam. Teplota. Teplota je projev toho, že částice hmoty kmitají.Čím více kinetické energie částice mají, tím rychleji kmitají a my vnímáme, že hmota je nějak horká nebo studená
 3. Energie systému je stavová veličina a umožní nám spočítat velmi složité příklady. Řeč bude hlavně o mechanické energii. Tedy o kinetické, potenciální a pružné energii a dále.
 4. Tisk náhodně vytvořených testů z chemických výpočtů. Zde si můžete nechat vygenerovat úplně náhodný test z chemických výpočtů na dané téma i se stránkou s výsledky. Před tiskem si prohlédněte, jak bude váš test vypadat; mějte však na paměti, že náhled je pouze přibližný
 5. Kontakty. Pokud máte jakékoliv otázky ohledně studia matematického modelování, pište prosím na cizek@mbox.troja.mff.cuni.cz (Martin Čížek) nebo prusv@karlin.mff.cuni.cz (Vít Průša).. Přijímací řízení. Průběh přijímacího řízení pro obor Matematické modelování ve fyzice a technice, včetně odkazů na vzorové zadání písemné přijímací zkoušky, je.
 6. předkládá studentům příklady, které vyžadují vědomosti z jiných předmětů, jsou praktické, ze života - u takovýchto příkladů vede učitel studenty k ověření správnosti Bernoulliho rovnice MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Stavová rovnice Děje v plynech Kruhový děj První a.

Stavová rovnice pro ideální plyn vyjadřuje vzájemnou závisloststavových veličin přitermodynamických dějíchv ideálním plynu p tlak [Pa] V objem [m3] n látkové množství[mol] R molární plynová konstanta [J·K-1·mol-1] R = 8,3 J·K-1·mol-1 T termodynamická teplota [K] = pV = NkT pV = nRT: Stavová rovnice (p + n 2 a /V 2)(V − nb) = nRT Van der Waalsova stavová rovnice: Sρv= const ρv 2 /2 + p + hρg = const: Rovnice kontinuity pro tekutiny Bernoulliho rovnice pro tekutiny: dQ = dU + dA

Stavová rovnice - příklady. Přenos vnitřní energie. Částicová stavba látek. Hydromechanika - opakování a obtékání těles. Tuhé těleso - rovnováha, moment síly, moment setrvačnosti, těžiště. Impulz síly a hybnost. Smykové tření a valivý odpor. Co to je fyzika? + SI jednotky . Ochrana člověka za mimořádných. Fyzika 8. třída - poznámky, příklady, témata pro opakování školní rok 2009/201. změna vnitřní energie - Ontola. Řekl bych, že to bude tím, že vnitřní energie plynu na počátku je větší než vnitřní energie plynu po vykonání práce (plyn posunul píst = zvětšil objem = menší vnitřní energie) Ontola > Fyzika > diskuze Anonym Warides. 15.11.2016 19:06 | Nahlásit. Stavová rovnice. Dobrý den, prosím potřeboval bych poct s pár příklady, které mi nevycházejí: 1)Ve vsádkovém krakovacím reaktoru o volném objemu 24,4 dm3 byl syntezován ethylén. Po skončení reakce byla teplota soustavy 327,9 °C předkládá studentům příklady, které vyžadují vědomosti z jiných předmětů, jsou praktické, ze života - u takovýchto příkladů vede učitel studenty k ověření správnosti Bernoulliho rovnice MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA Stavová rovnice

Stavová rovnice ideálního plynu Ideální plyn, vnitřní energie ideálního (jednoatomového) plynu, Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení molekul plynu podle rychlostí, střední kvadratická rychlost, tlak plynu z hlediska molekulové fyziky, stavová rovnice ideálního plynu (její různá vyjádření), izotermický, izochorický Stavová rovnice, děje v plynu - výuka. Stavová rovnice, děje v plynu - příklad k odevzdání. Protokol - ověření Hookova zákona. Protokol - součinitel smykového tření. Pevné látky. Změny skupenství - zápis. Goniometrické vzorce. Gravitační pole - charakteristika. Práce výkon. Protokol - zobrazení čočkami. Elektrické. Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí) •Stavová rovnice •Adiabatický děj •Vnitřní energie •1. věta termodynamiky •Měrná tepelná kapacita •Kalorimetrická rovnice •Příklady 4. Termika a molekulová fyzika •Zabývá se studiem vlastností látek a jejich změn v závislosti na teplotě.

Rovnice spojitosti - FYZIKA 00

Řešené příklady z fyziky RNDr

Fyzika: Příklady - Gymje

ŠVP - Gymnázium Jeseník Fyzika - kvinta, 1. ročník 1/3 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo - uvede příklady užitečného a škodlivého tření v praxi Dynamika - stavová rovnice ideálního plyn Výklad je průběžně doplněn kontrolními otázkami, deseti řešenými příklady, pěti neřešenými příklady a aplikacemi vyskytujícími se v technické praxi. 1.2 Požadované znalosti 1.2.1 Fyzika Veličiny a jednotky, fyzikální rovnice, mechanika, hydromechanika, kmity, vlnění, stavové veličiny termodynamických soustav

Stavová rovnice RNDr

Stavová rovnice ideálního plynu :: MEF - Fyzika :: ME

příklady veličin závislých na dějích probíhajících ve fyzikální soustavě. a formulace podmínek pro vymizení této závislosti . Základy termodynamiky a statistické fyziky . pravděpodobnost makroskopického stavu, makroskopické parametry jako střední hodnoty náhodných veličin . rovnovážné stavy a stavová rovnice vzorové příklady a úlohy k procvičení Pro plyn stálé hmotnosti platí stavová rovnice ve tvaru. p 1 V 1 T 1 = p 2 V 2 T 2 . Z ní vyjádříme hledaný objem V 2, tedy. Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika. 5. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 2010, 244 s. ISBN 978-807-1963-83

1.1 Stavová rovnice ideálního plynu, čisté plyn

Kapaliny a plyny (Fyzika zajímavě)- Pachner Úvodní obrazovka Úlohy- příklady sodkazem na Teorii, Nápovědu i Řešení . ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Stavová rovnice Stavová veličina Termodynamická teplota Tíha (tíhová síla) Tla 2.3.2 Střední kvadratická rychlost příklady výsledky 2.3.3 Teplota plynu příklady výsledky 2.3.4 Tlak plynu příklady výsledky 2.3.5 Stavová rovnice ideálního plynu příklady výsledky 2.3.6 Práce plynu příklady výsledky 2.3.7 Izotermický děj příklady výsledky 2.3.8 Izochorický děj příklady výsledky 2.3.9. Pokud ale vyjádříte z této rovnice objem, zjistíte, že se dopracujete k rovnici 3. stupně (tzn. že se v ní objevuje hledaný objem ve 3. mocnině). Takovéto rovnice bohužel vůbec není snadné počítat; zpravidla je nutné použít nějakou složitější numerickou metodu Molekulová fyzika Kinetická teorie stavby látek a vlastnosti látek o Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky Stavová rovnice pro ideální plyn Tepelné děje sideálním plynem Adiabatický děj sideálním plynem Příklady - Nestacionární magnetické pole. 21) Stavová rovnice - stavové veličiny a 3 varianty stavové rovnice, změna stavu při stálé hmotnosti. 22) Izotermický děj, izochorický děj - vždy podmínky, vzorec a pV diagram. 23) Izobarický děj, adiabatický děj - vždy podmínky, vzorec a pV diagram. 24) Práce vykonaná plynem při stálém tlak

Teplota a teplo. Základní pojmy kinetické teorie a termodynamiky. Teplota, teplotní stupnice. Vnitřní energie, práce a teplo, tepelná kapacita. Kalorimetrická rovnice. První termodynamický zákon Struktura a vlastnosti plynu. Ideální plyn. Rozdělení molekul plynů podle rychlostí. Tlak plynu. Stavová rovnice pro ideální plyn Fyzika nás obklopuje po celý život doslova na každém kroku, ale jen málokdy se zastavíme, abychom si uvědo- V našem pexesu najdete příklady z mechaniky, optiky, astrofyziky, termodynamiky, hydrauliky, kvantové a re-lativistické fyziky. Stavová rovnice Stavová rovnice ideálního plynu Zobrazovací rovnice kulového zrcala a. Procvič si příklady na Lineární rovnice a nerovnice. S parametrem, s absolutní hodnotou i rovnice s neznámou ve jmenovateli najdeš na Priklady.com

Kalorimetrická rovnice :: MEF - Fyzika

Filtr T602 id: školní rok 2016/2017. 1. Fyzikální obraz světa. Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření), fyzika a matematika, fyzika a ostatní přírodní vědy, fyzika, technika a informační technologie, fyzika a filozofie, současný fyzikální obraz světa, vědecký a jiný pohled na svět Kvantová a statistická fyzika 2 Ehrenfestovy rovnice, stavová rovnice, van der Waal-sova rovnice a kondenzace, Jouleův-Tův jev, povrchové napětí • Další prémiové body lze získat za vyřešené složitější příklady z některé. Při konstantní teplotě tlak plynu s jeho rostoucím objemem přibližně exponenciálněklesá a naopak. Izochorický děj. Za předpokladu konstantního objemu se stavová rovnice pro dané množství plynu změní na zákon Charlesův, podle kterého je poměr tlaku a teploty plynu konstantní

Naučná Videa

Matematické Fórum / fyzika - plyny - stavová rovnice

Stavová rovnice ideálního plynu Používá se běžně pro plyny za nízkých redukovaných tlaků a vysokých redukovaných teplot. Výhody: jednoduchost a univerzálnost (není třeba znát žádné konstanty charakterizující látku). Přesnost rovnice závisí na druhu látky, teplotě a tlaku Příklady - Stavová rovnice, tepelné děje v plynech. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická teplota zvětší dvakrát a jeho tlak vzroste o 25 % ? [zvětší se 1,6krát] Při teplotě 20ºC je tlak vzduchu v pneumatice osobního automobilu 0,15 MPa 3 Chemické složení hvězdného nitra. Vztah hmotnost-zářivý výkon. Stav látky v nitru hvězd..... 11 Parent Directory - 09 Kalorimetrická rovnice.ppt 15-Jan-2014 12:45 3.5M Index of /dum/Digitalni Ucebni Materialy/2_stupen/Fyzika/8. rocnik/Kalorimetricka rovnice. 09-Nov-2013 10:45. 94K. Kalorimetricka rovnice.pdf Kalorimetrická rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při tepelné výměně

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

Stavová rovnice ideálního plynu, a to pro izotermický děj: 1. věta termodynamiky, a to pro izotermický děj: Odvození tlaku plynu p 1 ze stavové rovnice plynu obecně (za stavu 1 a stavu v tzv. normálních podmínkách, kde n je látkové množství a R univerzální plynová konstanta) Stavová rovnice platí beze změny tj. , navíc platí vztah , kde κ je tak zvaná Poissonova konstanta. Je to podíl měrné tepelné kapacity plynu při stálém tlaku cp ku měrné tepelné kapacitě téhož plynu při stálém objemu cV. Protože , je . U jednoatomových plynů (např. He, Ar) je κ přibližně 5/3 a u dvouatomových (např Příklady, které studenti řeší u přijímacích zkoušek z fyziky, jsou převážně vybírány z této příručky. Příručku lze zakoupit na této adrese: VUT FAST - Ústav fyziky, sekretariát, č. dveří Z110, paní Kalová, tel.: 541 147 651, Žižkova 17, 602 00 Brn

Fyzika I - Aldebara

Pohybové rovnice, zákony zachování (hmoty, energie, ), rovnice kontinuity, stavová rovnice, Rozměrová analýza - základní kontrola správnosti vztahu, popisujícího jejichž řešení posta čí st ředoškolská matematika a fyzika. Poznámka Kvantová a statistická fyzika 2 klasifikace fázových přechodů, fázový diagram, Ehrenfestovy rovnice, stavová rov-nice, van der Waalsova rovnice a kondenzace, Jouleův-Tův jev, povrchové napětí a La- • Další prémiové body lze získat za vyřešené složitější příklady z některé učebnice či sbírky. 3.2 Stavová rovnice ideálního plynu ­ rovnice, která vyjadřuje vztah mezi stavovými veličinami ­ plyn, který je v rovnovážném stavu lze charakterizovat těmito stavovými veličinami: ­ p tlak (Pa) ­ V objem (m 3) ­ n látkové množství (mol) - n= m/M, n= N/N A ­ T termodynamické teplota (K) - T = t + 273,1 Rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice pro ideální kapalinu. Gravitační a tíhové pole Země. Teplo, teplota, zahřívání těles. Teplotní roztažnost (délková, plošná, objemová). Fázové přechody, fázový diagram tání a tuhnutí. Kalorimetrická rovnice. Stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, látkové.

Stavová rovnice ideálního plynu: pV = nR

Molekulová fyzika a termika v přehledu; Zopakujte si 10 Plyny. 10.1 Ideální plyn; 10.2 Stavové změny ideálního plynu; 10.3 Stavová rovnice pro ideální plyn; 10.4 Kruhový děj; 10.5 Tepelné motory; Plyny v přehledu; Zopakujte si 11 Pevné látky a kapaliny. 11.1 Struktura pevných látek; 11.2 Deformace pevného těles fyzika. Maturitní okruhy. Plynové zákony - vlastnosti plynu z hlediska molekulové fyziky - střední kvadr. rychlost, rovnice pro tlak, stavová rovnice, děje p,V,T=konst - rovnice, diagramy, adiabatický děj. Příklady - Kružík: Sbírka úloh z fyziky OBECNÁ FYZIKA A MATEMATICK Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů, Gay-Lussacův a harlesův zákon, stavová rovnice plynů, absolutní teplota. Teplo a tepelná kapacita látky. Šíření tepla vedením, prouděním a Příklady: laser, maser a NMR. 6. Schrödingerova rovnice pro atom vodíku, centrifugální potenciál. Fyzika - Mechanika I. Petr Dvořák. Přidat do košíku DO ŠKOLY Energie systému je stavová veličina a umožní nám spočítat velmi složité příklady. Řeč bude hlavně o mechanické energii. Tedy o kinetické, potenciální a pružné energii a dále o ZÁKONU ZACHOVÁNÍ MECHANICKÉ ENERGIE Souhrnný stav hmoty, ve kterém kinetická energie částic daleko přesahuje jejich potenciální energii interakce, se nazývá plyn. Fyzika těchto látek začíná být zvažována na střední škole. Klíčovým problémem v matematickém popisu této kapalné látky je stavová rovnice ideálního plynu. V článku se podrobně zabýváme

Fyzika. 01. Mechanika hmotného bodu - Kinematika, dynamika, hmotný bod, vztažné těleso, trajektorie, rovnoměrně přímočarý pohyb, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický děj s ideálním plynem, izochorický děj s ideálním plynem, izobarický děj s ideálním plynem, adiabatický děj s ideálním plynem -. Objem je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.Z matematického hlediska představuje objem míru charakterizující danou vymezenou část prostoru. Z Fyzikálně-chemického hlediska je objem odvozená jednotka. Objem látek je závislý na tlaku, teplotě a látkovém množství (viz stavová rovnice).. Přiřazování fyzikálních principů Řešení pracovního listu - stavová rovnice IP (SŠ) Stránka 3 z 3 6. V ocelové nádobě je 300 g plynného amoniaku při tlaku 1,35 MPa a teplotě 77 °C. Všechny příklady jsou z kapitoly Molekulová fyzika a termika. Hodně dobré zrcadla jsou z leštěné mědi s přesností povrchu 1/20 lambda a byly vyvinuté do průměru 1,2 m z desky tlusté 10 cm uvnitř protkané chladícími kanály (určeno pro lasery pro kosmické války za vlády Regana) o nich nám na semináři přednášel a Některé navazují na příklady a úlohy a dále je rozvíjejí, některé přinášejí nová témata jako např. van der Waalsova stavová rovnice, záření nabité částice či Planckův vyzařovací zákon Specifikace Fyzika 1 + 2 - Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl. Popis produktu. Některé navazují na příklady a úlohy a dále je rozvíjejí, některé přinášejí nová témata jako např. van der Waalsova stavová rovnice, záření nabité částice či Planckův vyzařovací zákon..

 • Počet praktických lékařů.
 • Panická ataka alkohol.
 • Magnetická rezonance samoplátce praha.
 • Malaysia flight 370 cz.
 • Virgin colada cocktail recept.
 • Ty dolla sign.
 • Wikipedie robinson crusoe.
 • We are making love again skladby.
 • Sladké sny.
 • Mascom lnb mcm4s01hd.
 • Komedie cz dabing 2018.
 • Náměstí kašperské hory.
 • Mleko na latte art.
 • Tančím abych žil online.
 • Tiger woods přítelkyně.
 • Airport express praha mapa.
 • Kdy budu mít svatbu.
 • Windows media player chromecast.
 • Pizza liberec cooltura.
 • Záhlaví jen na první stránce word 2010.
 • Peřina 220x140.
 • Albi tužka s knihou hravé učení.
 • Tintinova dobrodružství pes.
 • Podkožní bulka.
 • Hyperhidróza botulotoxin plzen.
 • Alergie na ječmen.
 • Test karoq 2.0 tdi 4x4.
 • Dua lipa karaoke.
 • Sconto ostrava.
 • Šankhaprakšálana várisara.
 • Tajemství loňského léta 2 online.
 • Dekan plošina.
 • Významní romové ve světě.
 • Clupea.
 • Zaseklá brzdová destička.
 • Autosalon tereza.
 • Obratlík s karabinkou.
 • Iphone 7 plus 128gb.
 • Asko sklad.
 • Infiniti q50 test.
 • Veristický surrealismus.