Home

Etapy vývoje lidské společnosti

Vznik a vývoj člověka a lidské společnosti - dějepis

 1. Mění se brada, nadočnicové oblouky, postavení očí, nosu a zuby. Do této etapy vývoje člověka řadíme i vznik řeči a myšlení. Zde se ze zvířete stal člověk, biosociální bytost, která žila společenským způsobem života. Dalším stupněm lidského vývoje je homo erectus (člověk vzpřímený) = opočlověk. Homo.
 2. Prvobytně pospolná společnost (německy Urkommunismus) byl podle marxistů prvotní stav lidské společnosti. Friedrich Engels ji ve své práci Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu definoval jako dobu před vznikem soukromého vlastnictví. Podle marxistů tehdy také ještě neexistovala rodina, třídní dělení společnosti, nadvláda nad druhými lidmi, nadhodnota ani.
 3. ka, policista apod.). Školní věk. Školák: 6 - 12 let. Učí se ve škole číst, psát, počítat. Získává mnoho znalostí a dovedností. Tělesný vývoj, růst do výšky
 4. 1) porozumět kultuře dané společnosti 2) internalizovat (tj. přijmout za svůj určitý soubor norem a hodnot, vyžadovaných společností) 3) ovládnout základy způsoby chování a ovládnout určité sociální role o tím se zajišťuje kontinuita společenského vývoje a tak i kulturní tradic

D - Dějepis - Odraz vývoje lidské společnosti v kultuře a vzdělanosti D - Dějepis - Pravěký vývoj lidstva, pravěk v našich zemích. D - Dějepis - Vývoj ve světě po druhé světové válce (Amerika, Evropa, Asie, Afrika) Dále sleduje proces vývoje člověka a podrobně popisuje jednotlivé etapy pravěku z hlediska výroby nástrojů, způsobu obživy, společenské organizace a kultury. Nakonec se stručněji zmiňuje o vlivu přírodního prostředí na rozvoj lidské společnosti, souvislosti náboženství a každodennosti nebo přibližuje první známá. Otázka: Vývoj lidské společnosti v pravěku Předmět: Dějepis Přidal(a): Hna periodizace, vymezení období, obecné pojmy (antropogeneze, hominizace...) paleolit (nálezy z našeho území) mezolit; neolit (1. společenská dělba práce) chalkolit; eneolit (jednotlivé evroé kultury) doba bronzová, železná a římská z období pravěku nejsou zachovány žádné písemnné.

Prvobytně pospolná společnost - Wikipedi

 1. OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI že Tvořivá společnost je pouze přechodnou etapou vývoje lidstva z otrokářského a feudálního systému k úplně novému (pro současné lidi) způsobu života společnosti - k Ideální společnosti. na legislativní úrovni vrátí do Jediné Lidské Rodiny - Tvořivé.
 2. Etapy vývoje osobnosti Ve vývoji osobnosti můžeme rozlišit jednotlivé etapy, které mají své biologické, sociální a psychologické charakteristiky. Při vývoji se mění nejen věk, váha atd., ale i osobnost, naše schopnosti, myšlení Jednotlivá období: 1) Prenatální období (období nitroděložního vývoje = od početí.
 3. Vztah společnosti a přírody rozděluje na dvě rovnocenné části (vliv přírody na společnost a vliv společnosti na přírodu), které charakterizuje. Věnuje se také jejich náležitostem a průběhu. Závěr patří vývoji ekologického cítění v poslední době, a chápání vzájemných vztahů a fungování ekosystému

Etapy vývoje lidské společnosti. ETAPY VÝVOJE LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Tady jsme Tradiční moderní postmoderní globální předindustriální industriální postindustriální technotronická Časová osa Vznik manufaktury konec 14.st. Flandry a Florencie rozvoj - 1765 parní stroj po 2.sv. válce 1945 USA charakteristika 1973 D. Bell 90. skupiny sociální věkové (MSgS) vytvářejí specifickou část struktury lidské společnosti, jsou jejím atributem. Jejich existence je výrazem věkové skladby společnosti i ontogenetického charakteru lidského života. K určení specifické pozice věkových sociálních skupin v celku sociální struktury i vůči ostatním sociálním skupinám (v hierarchizované struktuře jde. Výchova provází lidstvo od nepaměti. O nejranějším období vývoje lidské společnosti a způsobu výchovy nemáme písemné záznamy. O výchově . v prvobytné společnosti. si můžeme dělat představu pouze na základě prehistorických, archeologických a etnografických výzkumů. V této společnosti byl skupinový způsob života Novorozenecké období Narození je pro jedince šokující událost. Z prostředí, které mělo stálou teplotu, tlumilo zvuky, světlo i nárazy se najednou ocitne v relativním chladu, hluku a na světle. Musí samo dýchat a udržovat tělesnou teplotu. Novorozenecké období trvá přibližně jeden měsíc.Jeho reakce zajišťují vrozené reflexy (hledací, sací) a vrozeným

Etapy lidského života - Frau

 1. Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince, výběr ze známých teorií Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince. Za hlavní činitele psychického vývoje jedince jsou považovány dědičnost a vliv vnitřního (prenatální období) a vnějšího prostředí (jeho kvalita, intenzita a doba působení)
 2. ován přírodními i uměle vytvořenými zákonitostmi, či vnějšími a vnitřními procesy příhodnými biologickému a/nebo chronologickému věku. Lidský život se všemi zvláštnostmi a deter
 3. 4. Rozpouštění vědomí v nevědomí - ztráta identity 5. V oblasti spirituality : fundamentalismus nebo vágní spiritualita Pohled do historie Etapy vývoje lidské společnosti Období před existencí lidské společnosti Pravěk: 2 000 000 - 5 000 př.K. Starověk: 5 000 př.K. - 5.století po K. Středověk: 5. - 15

11. Člověk Jako Sociální Bytost, Vývojové Etapy Lidského ..

V dějinách lidské společnosti lze najít několika mezníků oddělujících kvalitativně odlišné etapy vývoje vzájemného vztahu přírody a společnosti. Prvním mezníkem byl počátek lidské historie, kdy člověk byl zcela závislý na přírodě zÁklady vÝvojovÉ psychologie eva zacharovÁ cz.1.07/2.2.00/29.0006 ostrava, prosinec 201

vývoj lidské společnosti v pravěku, pomocné vědy

 1. Dlouhou dobu byla většina lidí závislá na půdě. Člověk se dokáže uživit z kousku půdy. Zdrojem obživy vždy byla i agrese. Získání zdrojů od jiných lidí násilím. Proto vznikly státy. Stát plnil především funkci stabilizátora agrese. Stát garantuje regionální mír pomocí aplikace zákonů chránících život a vlastnictví jednotlivců
 2. Vývoj sociální politiky SPOL Obecné tendence vývoje Od nahodilého a nesystematického řešení k vytváření cílevědomých a plánovitých koncepcí, Institucionalizace od individuálních a lokálních aktivit (rodina, obec, církev) k aktivitám, které organizuje a garantuje stát Slaďování sociální politiky na úrovni mezinárodní spolupráce, Přechod od řešení.
 3. Světový trh = důsledek vývoje lidské společnosti od pradávna, kdy se začalo vyrábět a uspokojovali se potřeby, stadium, které se objevuje v nedávné době (od poslední třetiny 19. století) 2.1 Předpoklady vzniku světového trhu 2.1.1 Konstituování států moderního typu a jejich národních trh
 4. Vytvoření organizované lidské společnosti. Důkazy fylogenetického vývoje člověka: Embryologie (biogenetický zákon) - jedinec v průběhu ontogeneze (prenatálního období) opakuje, ve zkrácené podobě jednotlivá vývojová stádia, jimiž procházel dotyčný druh v průběhu svého fylogenetického vývoje
 5. vývoje společnosti. Základní prehistorické a historické etapy působení člověka na reliéf lze vymezit období: paleolitu, mezolitu, neolitu, eneolitu, doby bronzové, železné, římské, období stěhování národů, staroslovanské období a období středověku. Období paleolitu (starší doba kamenná
 6. Důležité je znázornění vývoje lidské společnosti do dnešní doby. Z něj vyplývá, že by každá společensko-ekonomická formace měla mít dvě zásadní etapy vývoje. Jednu pokrokovou a druhou zpátečnickou. A platí-li, že dění v ekonomice (základně) má i svůj odraz v politice (nadstavbě), a též to, že v.

• Základní etapy vývoje lidské společnosti ve starší době kamenné (paleolitu). • Rozvoj lidské kultury od počátků zemědělství v Evropě. Vývoj v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu). • Počátky řemeslné výroby, směny a utváření větších kmenových celků v době bronzové Nicméně v každé fázi sociálně-historického vývoje je tato nebo tato společnost entitou, pro jejíž analýzu a popis se obvykle používají různé pojmy. Mohou být spojeny do dvou skupin - civilizace a typ společnosti. Tyto pojmy charakterizují kvalitativní stavy v různých fázích sociálně-historického vývoje Etapy vývoje lidské společnosti • Období před existencí lidské společnosti • Pravěk: 2 000 000 -5000 př.K. • Starověk: 5 000 př.K. -5.století po K Díla: Slabí v lidské společnosti (1904), Abstinence jako kulturní problém (1905), Sociální politika (1911), Pro zdraví a zdatnost naší mládeže (1931), Sociologie (1939) Základní etapy vývoje české a československé sociologie v 19.

Ve svém díle Morální výchova zmiňuje svoji teorii morálního vývoje. Stádia stanovuje na čtyři etapy: premorální fázi neboli etapu anomie, období vnější morálky (tzv. externí heteronomie), období vnitřně-vnější morálky (externě vnější socionomie) a období vnitřní morálky (interní autonomie) ciální sféry. Vprůběhu historického vývoje lidské společnosti se vedle sféry ekonomické apolitické vydělila isféra sociální, která má průřezový charak-ter. Můžeme ji definovat jako sféru jevů aprocesů ovlivňujících bezpro-středně postavení člověka ve společenské struktuře ajeho životní šance.1) / 8 Odráží stupeň vývoje společnosti a je vyjádřením Etapy procesu výuky : 1) koncepční 2) projektová Cíle jsou vyjadřovány ve změnách lidské osobnosti, ve změnách vědomostí, dovedností, schopností a různých vlastností a postojů žáků. Přitom vzdělávací a výchovné aspekty je nutno vidět v jednotě Vývojové etapy života Ontogeneze - zkoumá vývoj psychiky člověka od narození po stáříFylogeneze - zkoumá vývoj člověka jako druh (od pračlověka) Periodizace člověka:1. Prenatální období = období těhotenství

Vývoj lidské společnosti v pravěku - Seminarky

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír - 14. března 1883 Londýn) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu.Mezi jeho nejznámější díla patří Ekonomicko-filosofické rukopisy, Komunistický manifest a nedokončený Kapitál Jsou to výtvory lidské společnosti, které se předávají z generace na generaci (Vánoce, Velikonoce, hodnoty, víra). Výchova je záměrné působení na rozvoj jednice s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. Probíhá v rodině, ve škole, v zaměstnání. Nejvyšším stupněm výchovy je sebevýchova Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným, daným rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů. 2) Pohlaví: biologicky podmíněné rozdíly mezi ženami a muži, které jsou univerzální Základní etapy vývoje lidské společnosti ve starší době kamenné (paleolitu). Rozvoj lidské kultury od počátků zemědělství v Evropě. Vývoj v mladší a pozdní době kamenné (neolitu a eneolitu). Počátky řemeslné výroby, směny a utváření větších kmenových celků v době bronzové

IV. Člověk ve společnosti I. IV. Člověk ve společnosti I. Chování člověka je dáno jeho biologickou výbavou, avšak jeho motivace, orientace a cílové představy z přírodních základů lidské existence nelze vysvětlit, neboť každý žije v kulturním a sociálním prostředí Ψ vývoj jedince je zkráceným opakováním historického vývoje lidstva; tzn. že jedinec prožívá vývoj lidské rasy od animálního primitivismu přes divošské období až po stále recentnější a civilizovanější etapy vývoje lidské společnosti; vývoj a jeho projevy se opírají o neměnné univerzální znaky nezávislé na. Determinace lidské psychiky, mechanismus zrání a učení, vývojové zákony (příklady). Příklady periodizace psychického vývoje a jejich význam pro praxi. Rané etapy vývoje do 3 let - základní charakteristika podstatných změn v oblasti motoriky, poznávacích procesů, citové a sociální oblasti Žák získává nové vědomosti o podstatě lidské psychiky, o společnosti, věnuje se hlavním otázkám fungování státu, politiky a demokracie, posiluje své právní etapy vývoje jedince - člověk vnáročné životní situaci etapy historického vývoje společnosti Politologie - stát a společnos Jednotlivé etapy vývoje lidské společnosti v přístupu k jedincům se zdravotním znevýhodněním (podle Jesenského, J.: Andragogika a gerontogogika handicapovaných. Karolinum, Praha 2000): represe a lhostejnost - raný a střední starověk. utilizační postoj - starověk charitativní postoj - středově

Vývoj lidské společnosti v pravěku - maturitní otázka z

- tato etapa zahrnuje období od počátku lidské společnosti až do 19. Století - zejména popis společnosti ve starověku a středověku . Řecko = Aristoteles, Platon, Sokrates. Středověk = Tomáš Akvinský. Novověk (objevení Ameriky-1492) = J. J. Rousseau, Hegel . 2. Etapa = období velkých teori Zákony vývoje. Zákon celistvosti a jednoty organismu: změny motorických funkcí jsou v úzké souvislosti s ostatními změnami. Zákon nezvratnosti a neopakovatelnosti: časová posloupnost ireversibilních změn (stadia, fáze, etapy vývoje) Sapientace = proces vývoje rozumových schopností - závěrečná fáze vývoje (vznik artikulované řeči, zdokonalení mozku, další změny na lebce a kostře) Typicky lidské znaky. Znaky, kterými se lišíme od antropoidů (= vývojově nejvyspělejší zvíře - šimpanz, gorila) - Vzpřímená postav Fyziologické rysy byly zděděny a ve společnosti, v procesu vzdělávání a výchovy se utvářil projev a tendence k práci. Etapy antropogeneze . Proces historického vývoje člověka v závislosti na změnách fyziologické struktury těla, způsobů práce a úrovně vědomí společenství je rozdělen do několika etap

Tyto etapy jsou konfrontovány s klimatickou historií modelovanou podle archeoklimatického modelu MCM. Zdá se, že závislost společnosti na klimatu a dalších sledovaných prvcích přírodního prostředí je silnější ve starší části pravěku, ale nejpozději během starší doby bronzové se uvolňuje voje lidské společnosti lze dle teorie vývojových stádií rozvinuté americkým eko-nomem Rostowem (1960) a sociologem Bellem (1973) rozlišit tři základní etapy vývoje: předindustriální, industriální a postindustriální. Předindustriální etapu vní

Tyto role se mění s časem a významně se liší podle kultury národa a dané historické etapy vývoje společnosti. Nejsou tedy přirozeným, daným rozdílem mezi muži a ženami, ale dočasným vývojovým stupněm sociálních vztahů. Pohlavím jsou biologicky podmíněné rozdíly mezi ženami a muži, které jsou univerzální. Jsou. 11. člověk jako sociální bytost, vývojové etapy lidského života Základním problémem pojetí člověka obecně je chápání váhy a významu určení člověka jako živočicha (tj. přírodní, biologickou bytost) a člověka jako společenskou (tj. sociální bytost)

Etapy vývoje psychiky. Psychologie a vztahy. Etapy vývoje psychiky. Ve vývojových stádiích lidské psychie je zvláštní důležitost věnována její roli ve společnosti, interakci s ní. To naznačuje, že duševní formace je určována nejen biologickými složkami (vlastními zvířaty), ale také sociálně-kulturními Etapy vývoje řeči. Nyní si popíšeme, co je považováno za optimální vývoj řeči, tedy v jakém věku by dítě mělo zvládat které řečové schopnosti. První etapou ve vývoji lidské řeči je tzv. předřečové období. Nastává de facto již v prenatálním období, kdy dítě v těle matky reaguje na mnohé vnější (nejen. ŘÍMSKÝ KLUB, mezinárodní nevládní organizace zabývající se analýzou a prognózou významných sociologických, ekonomických, politických, ideologických, kulturních a ekologických problémů současné etapy vývoje lidské společnosti (viz též problémy globální)

Osnovy Tvořivé společnosti a etapy jejího vybudován

etapy vývoje osobnost

6. O člověku a společnosti 6.1. O člověku 6.2. O společnosti 6.3. O společenském řádu 6.4. O faktech a jevech 6.5. O společenské změně 6.6. O vývoji společnosti 6.7. O globalizaci 6.8. O informační globalizaci 6.9. O monologu a dialogu ve společnosti 6.10. O kultuře 6.11. O masové a globální kultuře 6.12. O pluralitě v. pro jednotlivé etapy vývoje sociologie byly nejcharakterističtější tyto typy sociologického myšlení: 19. stol.: raný pozitivismus (A. Comte, H. Spencer) v evolucionistickém a marxistickém pojetí nejvyšší stupeň vývoje lidské společnosti následující po divošství a barbarství. Celková tendence vývoje lidské společnosti pak je tendencí směřující k postupnému růstu lidské svobody a již samotný přechod od feudalismu ke kapitalismu je pokrokem na této cestě. Toto tvrzení je dostatečně doloženo již v Manifestu komunistické strany z r. 1848 Anotace: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu regionální diferenciace populačního vývoje v Ústeckém kraji. Analýza je rozdělena na tři etapy vývoje lidské společnosti, a to předindustriální, industriální a postindustriální období

věka ke společnosti (kultuře jak celko) au k postaven kulturí y jako celku k (mimolidské) přírodě jsoucnu, světu, . Také zde j významne á koordinátorsk funkcá filosoficke antropoé ­ a etapy vývoje Dle německého filosofa Odo Marquarda (1928). Otázka: Psychologie a její vývoj Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): m808 Psychologie jako věda a hlavní směry výkladu lidské psychiky. Psychologie. Věda o člověku, která zkoumá jeho chování, prožívání, jeho činnosti, vývoj k určitému prostředí, a to z hlediska působení a formování psychiky vývoje v Ústeckém kraji. Analýza je rozdělena na tři etapy vývoje lidské společnosti, a to předindustriální, industriální a postindustriální období. Součástí práce je i zasazení populačního vývoje do historického kontextu včetně komparace s kraji Česka. Vývoj počtu obyvatel Ústeckéh Teorie morálního vývoje Kohlbergu je teorie o tom, jak rozvíjíme a vyvíjíme morální úsudek, když rosteme z dětí, abychom dosáhli našeho dospělého stádia.. Studoval morální úsudek, aby porozuměl lidskému myšlení, rozvoji soudu a smyslu pro spravedlnost lidí Peter Staněk 3. díl: Nejsilnější kontrola společnosti je finanční: Zrušení hotovosti a pouze digitální platby. Jaký vliv má, a ještě bude mít, technologické revoluce a umělé inteligence na bezpečnostní protokoly, které máme v hlavě a jež jsou produktem statisíců let vývoje

Příroda a společnost - Seminarky

6.2. O společnosti 6.3. O společenském řádu 6.4. O faktech a jevech 6.5. O společenské změně 6.6. O vývoji společnosti 6.7. O globalizaci 6.8. O informační globalizaci 6.9. O monologu a dialogu ve společnosti 6.10. O kultuře 6.11. O masové kultuře 6.12. O pluralitě v kultuře 6.13. O potřebách a lidské motivaci 6.14. O. Soudnictví, tzn. rozhodování sporů o právo, patřilo odedávna mezi základní funkce státu. Tvoří neodmyslitelnou součást státního života a je výsledkem historického vývoje, stejně jako celková podoba státu a práva. Odpovídá vždy podmínkám příslušného stupně vývoje lidské společnosti. Kniha proto zkoumá.. Postupná informatizace společnosti, tj. průnik informačních technologií a zavádění informačních systémů do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy, je chápana jako proces na stejné významové úrovni, jakou byla v předchozí etapě vývoje lidské.

5.1 Etapy empirického výzkumu 59 5.2 Metody empirického zkoumání 61 telná pro vývoj lidské společnosti a je podmíněna ekonomicko-politic-kými změnami. Zdůrazňuje významnou úlohu lidské komunikace v pře - vývoje komunikačních prostředků a počátku výchovných systémů. Za Sociální - pozice ve společnosti (schopnost člověka žít v nějaké skupině) Ambice a perspektivy = směřování k dosažení plánů a cílů, udávají směr lidské činnosti, vyjadřují, oč člověk usiluje, Etapy vývoje osobnosti Jazyk přirozený (lidský) - užívaný příslušníky lidské společnosti v běžné komunikaci, má zvukovou (hláskovou) a optickou (grafickou) podobu, vznikl dlouhým vývojem lidské společnosti Jazyk umělý - nevznikl přirozeným vývojem, byl vytvořen jedincem; důvod - snaha o jednoduchý, snadno zvládnuteln Živelné působení a využívání zákonů společenského vývoje v činnosti lidí je typické pro předcházející etapy dějin lidské společnosti. Ke snižování této živelnosti a odstraňování prvků neurčitosti ve společenském jednání dochází však právě na základě rozvoje vědeckého poznání. Proto například v. objasní význam práce pro rozvoj lidské společnosti . objasní postavení společenských vrstev reprezentujících výrobní způsob dané etapy společenského vývoje. charakterizuje postavení žen v každodenním životě společnosti v průběhu dějinného vývoje

Stanovení cílů firmy a vhodný výběr strategií vedoucích k naplnění cílů, misí i vizí by mělo být podloženo vypracováním situační analýzy. Ta je prvním krokem marketingového strategického řízení, konkrétně jeho etapy plánování. Její podstatou je identifikace, analýza a ohodnocení všech relevantních faktorů, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv. To je třeba případ epidemiologa Romana Chlíbka, který mimo jiné působí ve vedení České vakcinologické společnosti a je členem Národní imunizační komise. Vzhledem k tomu, že mi nejsou dostupné žádné výsledky provedených hodnocení ani podrobnosti z vývoje, nemohu se k vyvíjené vakcíně zatím vyjádřit.

Etapy vývoje lidské společnosti - prvobytně pospolná

Osoba v procesu socializace prochází třemi hlavními fázemi vývoje: Adaptace - zvládnutí signálních systémů, sociální role. Individualizace - oddělení jednotlivce, touha vyniknout, najít svou cestu. Integrace - infuze do společnosti, dosažení rovnováhy mezi jednotlivcem a společností Starověká řecká socha, její rysy, etapy vývoje. Starověké řecké sochy a jejich autoři - Umění - 2020 Pythagoras, pomocí těchto metod, zkoumal odlišnou povahu harmonie: hudba, architektonické struktury, lidské tělo. Tam byla Pythagorean škola na základě čísel. Že to bylo považováno za základ světa 1. Lidské zdroje - komunikace, sdílení hodnot společnosti, hodnocení a řízení pracovního výkonu 2. Zákaznický kapitál - větší zájem o veřejnost a klienty, průzkumy spokojenosti a potřeb klientů, zpětná vazba pro zaměstnance 3. Organizační kapitál - dobré přizpůsobení s

3. Determinace vývoje lidské psychiky - environmentalistická teorie 4. Determinace vývoje lidské psychiky - nativistická teorie 5. Determinace vývoje lidské psychiky - interakcionistická teorie 6. Etapy vývoje osobnosti podle Erika Eriksona 7. Etapy vývoje osobnosti podle Jeana Piageta 8. Poznávací procesy - vnímaní 9 Základní etapy vývoje socíalního státu; Reziduálni sociální stát vychází typicky z liberálni koncepce: lidské potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím rodiny (v níž jedinec žije) a trhu (na němž participuje). Sociální stát a jeho instituce přicházejí v úvahu až v případě, kdy tyto základní struktury. Životní cyklus z hlediska vývoje psychiky. v ontogenetický vývoj = vývoj jedince v jednotlivých fázích lidského života (od narození, přes mládí a dospělost až ke stárnutí a stáří). v ontogenetický vývoj je dán biologickým zráním (věk, růst) a dále učením, výchovou, prostředím. v historický vývoj - vývoj společnosti jako celku a v něm jednotlivců jako. Popíše jednotlivé etapy, charakterizuje a rozliší život sběračů a lovců se materiálů pro rozvoj lidské společnosti. Mladší doba kamenná. Přisvojovací a výrobní hospodářství. Vznik zemědělství a chovu Časová osa vývoje. Říma. Počátky státu. Společenské vrstvy - patricijové, plebejové V počátcích vývoje lidské společnosti byl člověk úzce spjat se svým konkrétním prostředím, jež mu poskytovalo existenční potřeby a jež výrazně ovlivňovalo a diferencovalo i rozvoj lidské společnosti. V průběhu historického vývoje se vztah člověka k přírodě postupně měnil

Skupiny sociální věkové (MSgS) - Sociologická encyklopedi

systémy), etapy vývoje lidské společnosti 24. Sociální útvary, sociálně-patologické jevy ve společnosti 25. Osobnost a její vlastnosti, etapy vývoje osobnosti 26. Psychické jevy osobnosti (temperament, schopnosti, charakter, rysy, motivy, postoje, vůle) 27 jeho hlavní etapy. 8. Politické aspekty postavení českých zemí vEvropě a ve světě. Pravěk → objasní ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky materiální a duchovní život lidské společnosti v jednotlivých vývojových etapách pravěku; charakterizuje pojem archeologická kultura

Studovány budou vývojové etapy člověka, skupin i společnosti, hlavní životní situace a jejich kontext v oblasti rodiny, školy, světa práce a seberealizace a rizikové a protektivní faktory tohoto vývoje Dílčí projekt realizovaný v rámci společného výzkumného záměru FSV a FF UK Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (reg. č. MSM0021620841) . Předmětem řešení dílčího projektu VZ CESES Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU je identifikovat soubor relevantních vizí modernizace ČR, zjistit parametry existujících potenciálů a hybných. Vývoj lidské společnosti v pravěku a) Hlavní vývojové etapy pravěku; b) Kultura pravěké společnosti - nástroje, společenská organizace, pravěké umění; c) Pravěké osídlení na našem území; d) Úvod do studia dějepisu /periodizace historie, historické prameny, pomocné vědy historické. 2 Etapy vývoje psychologie ve století XVII spojené srychlý růst přírodních věd. Chemie, fyzika, pak fyziologie ve století XVIII, která umožnila přiblížit se k pochopení toho, jak se informace přenášejí v lidském těle, přispěla k formování a formování vědecké psychologie

Zde také zakreslili jednotlivé etapy vývoje člověka (od přelomu třetihor a čtvrtohor), periodizaci doby kamenné a část biosféry. Šířková pásma a typy přírodní krajiny byly zaznamenány na zvláštní ose, kterou obdrželi opět od vyučujícího, ta byla později využita pro znázornění neolitické společnosti a vývoje. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období (cca 9 kalendářních měsíců) 19 Kojenecké období (od narození do 1 roku) 20 Batolecí období (zhruba od 1 roku do 3 let) 20 Předškolní věk (od 3 let do 6 let) 2 Počátky lidské společnosti - objasní způsob obživy člověka zručného, vzpřímeného, rozumného a dnešního typu - chronologicky řadí jednotlivé etapy vývoje státu - popíše rozvoj zemědělství, obdělávání půdy, závlahové zemědělství, způso

Zároveň mění - ať už více z vlastní iniciativy, nebo více pod tlakem společnosti - i své vztahy k vrstevníkům, k rodičům a dalším autoritám. Žádá se od něj, aby zvládlo základy poznání přírody, techniky a společnosti, včetně historie. Musí se rozhodnout na složité křižovatce volby povolání studijního oboru Různé vývojové etapy komunistických názorů. Hrubý rovnostářský komunismus a komunismus jako socialismus, spadající vjedno s humanismem] Příroda rodící se v lidských dějinách — v aktu vznikání lidské společnosti — je skutečnou přírodou člověka, proto příroda, ale komunismus jako takový není cílem.

Zabývá se dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva - pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti. Srozumitelný text je bohatě doplněn fotografiemi, nákresy, mapami, grafy a jiným obrazovým materiálem Sociologie, věda o společnosti (společenských jevech, společenských vztazích) a o zákonitostech jejího vývoje. Ve zkoumání společnosti se sociologie prolíná s dalšími společenskými vědami (etnologie, historie, politologie, ekonomie), avšak jejím specifickým rysem je, že se soustřeďuje zejm. na poznávání pravidel života sociálních skupin a kolektivů (obvykle v. Lesnictví se nachází na nové křižovatce svého vývoje, na přechodu do nové historické etapy. Děje se tak pod tlaky obecného vývoje lidské společnosti. Civilizační vývoj se svým obrovským zrychlením v druhé polovině končícího století přináší pro lesnictví potřebu hledat cesty k naplňování nově formulovaných. Studenti získají základní znalosti o historii vývoje člověka a jeho vztahu k přírodě. Předmět je zaměřen zejména na problematiku vztahu člověka k nerostnému bohatství, jeho těžbě, zpracování a využití, které rozhodujícím způsobem formovaly vývoj celé lidské společnosti

1.1 Etapy kognitivního vývoje Podle Piageta probíhá kognitivní vývoj ve čtyřech etapách, jejichž pořadí je zákonité a neměnné. 1.1.1 Stadium senzomotorické inteligence (od narození do 2 let) Kognitivní aktivita během této etapy je primárně založena na bezprostřední zkušenost Počátky lidské společnosti člověka naučí se charakterizovat základní etapy vývoje popíše život pravěkých lidí vysvětlí, proč vznikalo náboženství a umění nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tat podstata lidské existence. III. Rozhodující obrat v chápání postavení člověk ave společnosti přinesla Velká francouzská revoluce, která zcela rozbila dosavadní představy o uspořádání společenských poměrů. Její vliv změnil myšlení obyvatel většiny zemí Evropy 19. století. Velk - definice lidské psychiky - determinace z hlediska biologického a sociálního - vybrané teorie periodizace duševního vývoje - jednotlivé etapy psychického vývoje 6) Sociologie - vznik sociologie jako vědy (A. Comte) Struktura společnosti - stratifikace společnosti, společenský status, společenská rovnost a. Etapy vývoje SH: proces vývoje je nerovnoměrný. v tomto období - 3. vlna kolonializace (VB - 11/4 lidské populace) přelom 18. a 19. století - vznik západoevroé průmyslové aglomerace - tato etapa souvisí s prudkým rozvojem hutnictví, roste ocelářský průmysl a chemie - výhodná je poloha u oceánu (VB, F, Belgie, Holandsko OSOBNOST A JEJÍ VLASTNOSTI, ETAPY VÝVOJE OSOBNOSTI. osobnost X jedinec. motivační vlastnosti, charakter, temperament, intelekt, schopnosti aj. podíl prostředí a dědičnosti na vznik a vývoj osobnosti. dětství, dospělost, stáří (charakteristika jednotlivých etap) PODSTATA DUŠEVNÍHO ŽIVOTA. pojem . duševní život, lidská.

 • Elektronické cigarety ostrava poruba.
 • Vyvalené břicho po porodu.
 • Písničky roku 2000.
 • Jak vycistit cervene vino ze sedacky.
 • Oaza lipno.
 • Pillnitz palace & park.
 • Levenhuk wise 10x42 recenze.
 • Nordic walking wiki.
 • Dřevěná podlaha jasan.
 • Jindřich ii. francouzský.
 • Html confirm alert.
 • Jak najít staré zprávy na facebooku.
 • Elijah wood 2017.
 • Týdenní nákup seznam.
 • Půdní fréza pf 62.
 • Sm systém cviky.
 • Arménie počet obyvatel.
 • Ampule proti růstu chloupků.
 • Dětské postýlky komplet.
 • Domácí betlém.
 • Vacov na šumavě.
 • Vchodove dvere hodonin.
 • Hop arena sleva.
 • Průsečík rovnoběžek.
 • Online design logo free.
 • Tvorba vizitek online zdarma.
 • Jak začít podnikat jako kosmetička.
 • Mda dojezd.
 • Doba letu na mesic.
 • Norah jones alba.
 • Voda v kotníku.
 • Urologie kolín.
 • 82nd all the way.
 • Archicad tools.
 • Chilli pikanterie.
 • Mora 3d chlazení.
 • Moje prostata.
 • Wormhole.
 • Machete seagal.
 • Opálím se přes makeup.
 • Lips tullian.