Home

Sekundární literatura definice

Sekundární zdroje jsou obecně nejvhodnější zdroje při tvorbě Wikipedie. Hodí se k doložení , že si téma zaslouží samostatný článek , k odkázání čtenáře na doplňující informace v oddílu Literatura i k čerpání informací uváděných přímo v článku a jejich doložení pomocí referencí Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova osobnost dítěte, osobnost učitelů, Typy symptomů a syndromů v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, Edukace, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost a její poznávání, schopnosti a nadání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, vůle. Sekundární literatura Text dotazu. Dobrý den, dostala jsem zadané dvě seminární práce a musím je co nevidět odevzdat, proto Vás moc prosím o pomoc se sekundární literaturou, má témata jsou : Klement Bochořák - Cesty a zastavení, Jiří Šotola - Venuše z Mélu

Nápověda:Sekundární zdroj - Wikipedi

sekundární - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Definice literatury. V užším slova smyslu je jako literatura chápán pouze umělecký text. Ten může být vymezen čistě naratologicky, tedy jako fikce, imaginativní, smyšlené psaní.Slabinou tohoto pojetí je však existence nefikčních literárních děl, stejně jako fikcí, jež se za literaturu obecně nepovažují, popřípadě také děl o jejichž fikčnosti či.
 2. Než si stručně identifikujeme funkce literatury, měli bychom si nejprve upřesnit, co si máme pod samotným slovem literatura vůbec představit.. Slovo literatura pochází z latiny ⇒ littera = písmeno.. V širším smyslu je literatura názvem pro soubor textů, tj. veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva
 3. Primární informační prameny (zdroje, literatura)) - přinášejí původní informace, zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Sekundární informační prameny (zdroje, literatura) - informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně
 4. Primární a sekundární literatura B. Fajkus. Filosofie a metodologie vědy. Academia 2006. K. Popper: Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. Routledge 1989. The Logic of Scientific Discovery. Routledge 1992. (Logika vědeckého zkoumání. Oikoymenh 1997.) All Life is Problem Solving. Routledge 1999

Sekundární informační prameny - jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Písemné - krásná literatura, knihy, časopisy, kroniky, úřední listiny, patenty, normy, šedá literatura, vědecké publikace,. ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné 1) Prostý text práce (jde zpravidla o parafrázování zdroje nebo o sekundární citaci) Za termín zobecněná předsudečnost vděčíme Gordonu W. Allportovi, který (Allport, 1954/2004). 2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97)

Sekundární literatura — PS

 1. Co je to sekundární literatura? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co je to sekundární literatura?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata
 2. Sekundární schopnosti - všechny schopnosti vyvinuté na základě primárních schopností Podstata schopností. Můžeme chápat jako: Komplex psychických vlastností (díky kterým může člověk zvládnout určité činnosti) Individuálně psychické zvláštnosti (předpoklad pro snadné osvojování dovedností
 3. Prevence jako nástroj moderní medicíny má přispívat k trvale udržitelnému rozvoji lidstva a života. Podstatou konceptu prevence je představa, že aktivním ovlivňováním rizikových faktorů bude možné snížit výskyt nemocí.. Dřívější význam slova prevence - tedy zabránění nebo předcházení vzniku nemoci byl díky novému pohledu rozšířen
 4. Definice. Jedná se o literární postup, kdy dílo (nejčastěji za pomoci vypravěče) vědomě odkazuje na umělou, literární povahu sebe sama pomocí odchýlení se od beletristických konvencí a vypravěčských technik. Dílo tak sebereflexivně poukazuje na to, že je lidským výtvorem, a nutí čtenáře zamýšlet se nad vztahem mezi realitou a fikcí - můžeme tedy mluvit o.
 5. Z kvantitativního hlediska tvoří kategorie Pojem (koncept) největší procento hesel zastoupených v eL. Následující řádky vám pomohou se základní orientací v tom, jak by mělo heslo z kategorie Pojem vypadat, a jaké náležitosti musí splňovat, aby se nejednalo o tzv.pahýl
 6. Knihy Primární řasinky-- autor: Dvořák Josef Léčba bolesti v primární péči-- autor: Rokyta Richard, kolektiv Dětská sestra v primární a komunitní péči-- autor: Sikorová Lucie Diabetes mellitus v primární péči II.-- autor: Karen Igor, Svačina Štěpán, kol. PRIMÁRNÍ HYPERPARATHYREÓZA Diagnostika a terapie-- autor: Adámek Svatopluk, Naňka Ondřej, kolektív autoro

primární a sekundární zdroj — PSK - Ptejte se knihovn

Definice. Metatext označuje jakýkoliv druh textu, který je odvozen od textu jiného (ten se někdy označuje též jako prototext).Hovoříme zde o tzv. metatextovosti. Podle povahy prvotních textů můžeme rozlišovat metatexty Použitá literatura, kterou lze čerpat k dalšímu studiu [1] Adolf, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 s. Jedním ze základních úkolů sekundární metalurgie je snížení obsahu nežádoucích prvků a nečistot, které se v oceli nacházejí. Z hlediska čistoty je posuzován obsah a působení prvků, které. Syntagma představuje spojení nejméně dvou obvykle různých jazykových jednotek téže roviny jazyka v jeden celek na základě jejich kompatibility (Bachmannová et al. 2002, 473) . Co se týče samotného pojmu syntagma, hledání jeho dalších ekvivalentů v češtině je poněkud problematické, jak ostatně uvádí František Čermák, který na terminologické problémy tohoto. Prameny a literatura. Dušan Hendrych et al.: Správní právo. Obecná část. C. H. Beck, Praha 2006, 6. ed., 822 pp. Pavel Holländer: Otazníky ústavnosti obecních vyhlášek. In Právní rozhledy 19/2008, pp. 693-697. Opatrně se přiklání ke Knappovi, přičemž jeho originární právní předpisy označuje jako předpisy orgánu. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

6. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJE DAT. 6.1. Definice primárních a sekundárních zdrojů dat. Sekundární data byla sebrána k jinému účelu, než je řešený problém, jsou přístupna veřejně buď zdarma nebo za úplatu. Mají tyto vlastnosti: - jsou zpravidla k dispozici při zahájení projekt Název a definice. codex (pův. caudex) = strom, soubor voskových destiček; codicillus = původně jedna destička, dopis, list; kodikologie; a) disciplína na pomezí věd historických a filologických, jejím úkolem je podat všestranný rozbor literárních rukopisů jako hmotných artefaktů s přihlédnutím k jejich vzniku, funkci, působení a uplatnění Demence je globální porucha intelektu, paměti a osobnosti, která výrazně narušuje běžné denní aktivity vznikající až po ukončení rozvoje kognitivních funkcí (tj. po druhém roce života). Procento nemocných narůstá s věkem, v 65 letech trpí demencí 5 % populace. Úbytek kognitivních funkcí interferuje s veškerými aktivitami postiženého

Psychické motivy (sekundární, získané) - vnitřní motivace směřující k uchování vnitřního řádu a k nastolení duševní pohody. Mezi tyto potřeby patří potřeba sebeurčení, stabilní osobní identity, nalezení smyslu života, řízení se vnitřními etickými standardy. Dále pak tendence vyhledávat novost a rozptýlení. literatura), kterou budeme analyzovat pomocí dalších knih (sekundární literatura), nebo může jít o reálně existující jev.6 Absolventské práce vyšších odborných škol velmi þasto kombinují oba jmenované typy předmětu. Taková práce je pak složená z teoretické þásti, kde si studen

Sekundární literatura:.. 64 8. PŘÍLOHY se, ţe je pro literaturu tato definice dostaující. Navíc pro prostředí literárních protagonistů je naprosto přesná. A jelikoţ autoři zpravidla píší o sobě a s hlavním 1. Vědecká metoda, vědecký výzkum a metodologie 2. Hypotéza, tvrzení a vědecká teorie 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání 4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů 5. Deskripce, explanace a predikce 6. Přirozené a vědecké pojmy, definice, operacionalizace 7. Typy proměnných a škálování 8 literaturaa literatura o Šumavě před rokem 1945) a závěrečné kapitoly shrnující poznatky získané zpracováním zadaného tématu (kap. Šumavská literaturaa literatura o Šumavě po roce 1945. Shrnutí). První ze tří hlavních kapitol vložených do tohoto rámce je nazvána Šumava jako prostor S1 Definice problematiky. Farmakologická sekundární prevence s režimovými opatřeními a optimální léčbou primárních rizikových faktorů iktu a přidružených onemocnění je dlouhodobá, nejméně čtyřletá, většinou celoživotní (6). Literatura: Kalita Z. a kol. Akutní cévní mozkové příhody. Diagnostika. autorita - (z lat. auctor= tvůrce, činitel; auctoritas = moc, vliv) - jedna z podstatných forem uskutečňování moci, která je založena na více či méně obecném uznání oprávněnosti vlivu určité osobnosti, instituce nebo skupiny.Problém a. byl předmětem zájmu Spinozova díla Tractatus theologico-politicus (1670). ). Rezervovaně se k tématu vyjádř

Sekundární produkce - Enviwik

Pojetí pramenů práva. formální - pramen práva je nositel a zprostředkovatel právní normy.; materiální - pramenem práva je to, co je zdrojem práva a ovlivňuje jej: společenské poměry - kulturní vyspělost společnosti.; gnoseologické - pramen práva je vše, co svědčí o právu - právní literatura, rozsudky, smlouvy, atd.. DEFINICE / UKÁZKY Barva - základní pojmy Barevné re imy RGB CMYK Psychologické pùsobení barev Symbolika barev Historické barevné systémy Slepá skvrna Literatura Dusong Jean -Luc, Siegwart Fabienne (české vydání 1997). Typografie, Praha: nakladatelství Svojtka a Vašut, ISBN 80- 7180-296-4 Gabner David (české vydání 2004) sekundární - zpracovatelství (průmysl, průmyslová výroba) terciální - obchod a služby; kvartérní - věda, výzkum, vzdělávání . Hospodářský růst (HR) je proces, při kterém se zvyšuje schopnost NH vyrábět statky a služby; posunuje se hranice produkčních možností; cílem je uspokojování potřeb, zvyšování. Úvod ´Terminální stav´ (= umírání) představuje specifickou klinickou situace, kdy se mění celkový kontext a cíle péče. Nejedná se však o typickou klinickou diagnózu, kterou by bylo možné formulovat pouze na základě klinických, laboratorních či zobrazovacích výsledků. Důležitou charakteristikou diagnózy ´terminální stav´ je předpoklad, že probíhající.. 3. Sekundární fáze fotosyntézy 3.1. K čemu dochází v Calvinově cyklu a kde reakce Calvinova cyklu probíhají? 3.2. Fotorespirace a C4 rostliny 4. Seznam zkratek 5. Použitá literatura . 1. Úvo

Jiří Jankovský Etika pro pomáhající profese Tato kniha, ani žádná její část, nesmí být kopírována, rozmnožována, ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele vzorku obecné populace (průměr ze 2. a 3. měření při jedné návštěvě, definice hypertenze TK ≥ 140/90 mm Hg nebo užívání antihypertenziv) v letech 2007/2008 (viz literatura). Definice hypertenze: Za arteriální hypertenzi označujeme opakované zvýšení TK > 140/90 mm Hg namě sekundární motiv se podle zastánců této koncepce týká chování. Jde o následky minulého učení, nikoli o motivační operace. Sekundární motivy lze podle nich vysvětlit ze zdrojů, způsobů a mechanismů posilování (Homola, 1972). Madsen (1972) lidské motivy dělí na primární, emoční a sekundární, které jso Definice: Rešerše a EIZ Rešerše • proces vyhledávání informací - rešeršní dotaz a strategie šedá literatura - bibliografické (sekundární) • bibliografické databáze - Web of Science • hledisko obsah

Dominantní sdělení nabízená zpravodajstvím jsou především spojena s vážností a věrohodností samotné mediální organizace, která je nabízí. Pro zpravodajství je rozhodující, aby mu příjemci věřili a důvěřovali. Tomuto cíli jsou podřízeny typické výrazové prostředky. Zvolené výrazové prostředky mohou nést nějakou hluboko zakořeněnou představu, mýtus. Definice z MKN není samozřejmě jediná. Jiná definice uvádí například, že poruchy chování jsou definovány jako konflikt mezi dítětem, dospělým a okolím. Tímto konfliktem trpí všichni zúčastnění. (Zelinková, 2001) jde většinou o sekundární poruchy chování a nelze je napravovat jinak než s primárními poruchami

Sekundární literatura definice ,

sekundární struktury RNA a výsledky porovnejte. Zhodnoťte vlastnosti, výhody a nevýhody jednotlivých zkoušených nástrojů. 3) Pro vybranou metodu predikce sekundární struktury RNA sekvencí vytvořte pseudokód a podrobný vývojový diagram. 4) V libovolném programovém prostředí implementujte vybranou metodu Účelem informačního bloku děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti podpory vzdělávání těchto dětí a žáků (v zhledem k zaměření těchto webových stránek na preprimární, primární a sekundární vzdělávání se další informace v tomto textu netýkají studentů) Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. a sekundární prevence 17. Portální hypertenze a její léčba GERD - komplikace 3. Refluxní esofagitida - definice, klasifikace, symptomatologie, diagnostika, léčba 4. Záněty jícnu 5..

sekundární biometrické a ne-biometrické znaky a tuto databázi naplňte vhodnými obrazovými daty. Nad těmito daty poté realizujte segmentaci za účelem definice pozice jednotlivých znaků v obraze. Na závěr navrhněte sadu algoritmů, které pro jednotlivé znaky jejich provede automatickou (polo-automatickou) anotaci Febrilní neutropenie Definice. Febrilní neutropenie (FN) je definovaná jako stav s tělesnou teplotou měřenou orálně >38,3 °C; nebo teplotou 38 °C a vyšší, přetrvávající déle než 1 hodinu; nebo vzestupem teploty na nejméně 38 °C dvakrát během 24 hodin; ke kterému dochází v době poklesu absolutního počtu neutrofilů (ANC) v periferní krvi <0,5 × 109/l (nebo 1,0. Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPP Doporučená literatura: Soubor okruhů 2. Marketing a management podniků - definice, cíle a úkoly, podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům. Marketingové strategie, marketingové prostředí podniku - analýza trhu. sezónní aspekty, proces sukcese, klimaxové stadium, primární a sekundární sukcese. V souvislosti s médii vznikají také nejrůznější sociální formace, přičemž mezi ty pro studium médií nejvýznamnější patří především termíny jako skupina, dav, veřejnost, masa a publikum. První, kdo postavil masu do protikladu k jiným formacím (zvláště ke skupině, davu a veřejnosti) byl americký sociolog Herbert Blumer (v 1. pol. 20. století). Skupina malé.

Definice, dělení a význam literatury, LIT - Literatura

Literatura - Wikipedi

Mezi nejčastější formy patří primární aldosteronismus, renovaskulární hypertenze a syndrom spánkové apnoe. Nemocní s podezřením na sekundární hypertenzi by měli být vyšetřeni ve specializovaných centrech. ZÁKLADNÍ LITERATURA. 1. Widimský J jr. Sekundární hypertenze, 2003, str. 1‑214, Triton, Praha. 2 a definice výkonů drogových služeb vypuštěny s ohledem na vývoj zákonných předpisů a standardů týkajících se této oblasti, pro neaktuálnost byla vypuštěna příloha srovnávající Seznam a definice výkonů drogových služeb s přílohou průběžných a závěrečných zpráv o realizaci programu protidrogové politik • sekundární prameny Na cest ě za informacemi je vhodné (možná pro n ěkoho paradoxn ě) za čít orientací v sekundárních pramenech, to znamená v informacích, které samy o sob ě nep řinášejí práce na obdobné téma, firemní literatura, interní materiály, právní literatura, patenty a normy Poruchy příjmu potravy od dětství do dospělosti. Poruchy příjmu potravy (PPP) patří k závažným psychiatrickým onemocněním. U třetiny pacientů má onemocnění chronický průběh s předčasným úmrtím vlivem metabolického rozvratu, selhání srdce nebo ledvin

Co je Literatura a její funkce? Slovníček pojmů z

Jaký je rozdíl mezi prameny a literaturou? Odpovědi

Pramen - WikiKnihovn

 1. Co jsou Předložky? (praepositio) Slovníček pojmů z
 2. Co je to sekundární literatura? - poradna Odpovidat
 3. Schopnosti - Wikisofi
 4. Prevence - WikiSkript
 5. Metafikce - Wikipedi

Pojem / Koncept - Encyklopedie lingvistik

 1. primární - ABZ.cz: slovník cizích slo
 2. Metatext - Wikipedi
 3. Syntagma - Encyklopedie lingvistik

Právní předpis - Iuridictu

 1. TRANSFORMÁTORY - POPIS, DEFINICE - Materiály do škol
 2. 6. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJE DAT - Management, Marketin
 3. Název, definice - PV
 4. Demence - WikiSkript
 5. Motiv, motivy, motivace - Studium-Psychologie
 6. Ústav české literatury a literární věd
 • Andrea perron.
 • Den nezávislosti 2 tržby.
 • Http www zrsr sk zr_vypis aspx id 1&v a.
 • Otrava taxinem.
 • Stephen hawking manželka.
 • Jak se stát bohatým.
 • Sada mikrofonů pro bicí.
 • Radka třeštíková mastercard.
 • Svatební líčení a účes plzeň.
 • Mína is best wikipedia.
 • Octavia scout 4x4 bazar.
 • Yam yam cerny most.
 • Media monitoring.
 • Ikona informatika.
 • Co si zabalit jako au pair.
 • Přírodní chemické prvky.
 • Sraz traktorů 2019.
 • Červený melír na hnědé vlasy.
 • Vtipy a vtipne videa.
 • Solne doly cesko.
 • Logopedie cvičení r.
 • Bufo wow.
 • Cedule se jménem do kamionu.
 • Rozšířené tlusté střevo.
 • Filip tikitano cz.
 • Hypoechogenní lu.
 • Profesní komunikace.
 • Wiki jeff goldblum.
 • Fotobox plzen.
 • Listový salát vitamíny.
 • Investiční list.
 • Hebel 150.
 • Kolaterální vaz.
 • Žloutnutí prádla.
 • Hledám modelku na focení.
 • Očkování proti klíšťové encefalitidě diskuze.
 • Lucky alvin bila cokolada.
 • Echokardiografie kniha.
 • Generator bingo cards.
 • Hotel harmony špindlerův mlýn.
 • Elektronický terč šipky.