Home

Stavba hyalinní chrupavky

Chrupavka - Wikipedi

Chrupavka (chondros-řec.cartillago-lat.) je pojivová tkáň, která slouží k pružnému spojení kostních tkání.Je součástí pohybového ústrojí, pokrývá například hlavice kostí v kloubech.Je velmi tuhá, ale i poměrně pružná a schopná vyrovnávat otřesy Hyalinní chrupavka je nejrozšířenějším typem chrupavky. Má polotransparentní sklovitý vzhled a obsahuje chondroitinsulfát A a C. Chondromukoprotein maskuje kolagenní vlákna a fibrily. Má polotransparentní sklovitý vzhled a obsahuje chondroitinsulfát A a C. Chondromukoprotein maskuje kolagenní vlákna a fibrily Stavba hyalinní chrupavky: Chondrocyty hyalinních chrupavek jsou buňky okrouhlého až vřetenovitého tvaru s krátkými, ostnitými vý­běžky. Buňky se po dělení nevzdalují a zůstávají ve skupinách, kterým vzhledem ke stejnému původu buněk říkáme izogenetické sku­piny chrupavky. SOUHRN Šprláková-Puková A, Vališ P, Mechl M. Zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance Sdělení předkládá souhrn současných po-znatků o MR zobrazování chrupavky včet-ně jednotlivých typů sekvencí, jejich výhod i omezení. Zobrazení hyalinní chrupavky Hyalinní chrupavka je tvořena z 75-80 % vodou, 20 % představuje mezibuněčná hmota neboli matrix a zbylých 5 % tvoří buňky zvané chondrocyty. Matrix chrupavky je produkována chondrocyty a skládá se z vláken kolagenu, proteoglykanů a nekolagenních proteinů

Chrupavka - WikiSkript

 1. Cílem všech nových metod záchranné léčby hyalinní chrupavky je zpomalení její degenerace a významné oddálení kloubní náhrady. Jsou indikovány především u mladších, aktivních pacientů s fokálním poúrazovým nebo degenerativním defektem, nelze jimi tedy rutinně léčit například osteoartrózu starších pacientů
 2. Submukóza navazuje buď přímo na perichondrium hyalinní chrupavky nebo na tunica muscularis. Tunica fibro-musculo-cartilaginea je tvořena 15-20 cartilagines tracheales, které jsou spojeny pomocí ligg. anularia. Trachea s cartilago cricroidea je spojena pomocí lig. cricotracheale
 3. Chrupavky jsou prakticky bezcévné a nemají inervaci. Kromě Hyalinní-Kloubní chrupavky (viz dále) existují další dva typy chrupavky: Elastická chrupavka - tvoří ušní boltec, částečně Eustachovu trubici , epiglotis (příklopku hrtanovou), malé laryngové chrupavky, část zevního zvukovod

Chrupavčitá tkáň - chrupavka - Fakulta tělesné výchov

Stavba kostí (structura osseum) Povrch kosti kryje vazivová okostice neboli periosteum s výjimkou kloubních ploch, na nichž je vrstvička hyalinní chrupavky. Periost je tuhá, dosti pevná blána, kterou lze od kosti odloupnout. V místech kde se upínají vazy a šlachy, lne pevně, neboť tam snopce ze šlach a vazů pronikají až do. Stavba hyalinní chrupavky: viz také chrupavka obecně Buňky hyalinních chrupavek - chondrocyty - jsou buňky okrouhlého až vřetenovitého tvaru s krátkými, ostnitými výběžky. Buňky se po dělení nevzdalují a zůstávají ve skupinách, kterým vzhledem ke stejnému původu buněk říkáme izogenetické skupiny Buňky hyalinní chrupavky tvoří kulovité ostrůvky nebo se řadí do štíhlých sloupců. Sklovitá chrupavka je porcelánově bílá, velmi tvrdá a křehká. Tento typ chrupavky kryje kloubní povrchy kostí a tvoří chrupavky stěny dýchacích trubic. V těle jde o nejrozšířenější typ chrupavky

o probíhá uvnitř hyalinní chrupavky (chrupavčitého modelu kosti), která je odbourávána a postupně nahrazována kostí o primární osifikační centrum v diafýzách dlouhých kostí, sekundární osifikační centra v epifýzách, mezi nimi růstová ploténka epifyzární chrupavky s následujícími zónami Obecná stavba kosti. Růst a pevnost kostí. Kostní věk. Architektonika kosti. Somatologie 1.ročník Kost - os, ossis Složitý orgán Kostní tkáň je jen jedna část, která se na stavbě kosti podílí ( osteocyty, kolagenní a elastická vlákna, mezibuněčná hmota) Dělení kostí: 1. podle struktury: A) lamelózní - vrstevnatá (většina skeletu) B) fibrilární. Stavba kloubní chrupavky: Obecná stavba hyalinní chrupavky byla probrána ve třetí kapitole. Podle úpravy vláken a chondrocytů, lze v kloubní chrupavce rozlišit čtyři vrstvy (zóny). V první (povrchové) vrstvě chrupavky - směrem do kloubní štěrbi­ny, jsou oploštělé buňky chrupavky (chondrocyty), uložené mezi. Úvod » stavba kostí a dal Epifýzy nejsou kryté periostem, ale hyalinní kloubní chrupavkou. Mezi diafýzou a epifýzou se po dobu růstu nachází epifyzodiafyzární ploténka, Kosti vznikají z vaziva nebo chrupavky procesem zvaným osifikace (kostnatění). Růst do šířky se uskutečňuje díky okostici, růst do délky je.

Stavba hrtanu. Jeho podkladem jsou chrupavky, vazy a svaly. Chrupavky jsou pohyblivě spojeny vazy a klouby Obrázek č. 20. K největší chrupavce patří nepárová. chrupavka štítná - cartilago thyroidea. Skládá se ze dvou plotének - lamina thyroidea dextra et sinistra, které mají tvar otevřené knihy, hřbetem otočeným dopředu Stavba. Základem růstové ploténky je hyalinní chrupavka, tvořící destičkovité pomezí mezi kostní tkání v epifýze a kostní tkání v diafýze dlouhé kosti.Při podélném řezu dlouhou kostí je v růstové ploténce patrno pět zón: hyalinní chrupavka; proliferační zóna hyalinní chrupavky - oblast bouřlivého dělení;. nalezení matematického popisu chování hyalinní chrupavky a určení mezních hodnot deformace, při kterých se chrupavka poruší. Nejdříve proběhl výzkum zaměřený Anatomie chrupavky 2.1. Chrupavka a její stavba Chrupavka je tuhá pojivová tkáň tvořená mezibuněčnou hmotou, jejímiž základním

Kloubní chrupavka, zranění a její oprava Akti

Chondrogenní (enchondrální) - kostní matrix se ukládá do předem zvápenatělé matrix hyalinní chrupavky, která je současné odbourávána. Chondrogenní osifikace je typické pro krátké a dlouhé kosti, kosti lebeční báze, páteř a hrudník. Obrázek č. 35 Stavba stehenní kosti (femur) Obr. 2 Histologická stavba hyalinní chrupavky. Chondrocyty produkují základní hmotu mezibuněčnou, a to jak složku amorfní, tak složku vláknitou. Amorfní hmota vyplňuje prostory mezi buňkami a kolagenními vlákny. Svou konzistencí připomíná rosol

hyalinní chrupavka. Druh CHRUPAVKY, pro kterou je charakteristická homogenní amorfní hmota obsahující především KOLAGEN TYP II a mimobuněčné fibrózní komponenty. Nachází se v CHRUPAVCE KLOUBNÍ, LARYNGÁLNÍCH CHRUPAVKÁCH a NOSNÍ PŘEPÁŽCE. Kód deskriptoru: A02.165.407. Anatomi zóna normální hyalinní chrupavky, 2. zóna rostoucí chrupavky - chondrocyty tvoří izogenetické skupiny uspořádané sloupcovitě, kolmo k linii eroze, 3. zóna hypertrofické chrupavky - obsahuje enormně zvětšené (6 - 8x) chondrocyty uspořádané ve sloupcích, 4 Povrch chrupavky kryje s výjimkou kloubního pouzdra perichondrium. Z chemického hlediska tvoří chrupavku z 60 % voda a ze 40 % organické látky (zjednodušeně - z 60 % kolagen a ze 40 % pro­teoglykany). Podle složení mezibuněčné hmoty můžeme rozlišit tři typy chrupavky: hyalinní, vazivovou a elastickou hyalinní chrupavka. Upozornění: vložil uživatel MUDr. Leoš Středa a ověřil editor. Význam: kloubní chrupavka, která je hladká, tvrdá a křehká Etymologie - vysvětlení původu slova: z řec

Stavba chrupavky, části chondronu modře (schéma) bazofilní pouzdro oxyfilní pouzdro interteritoriální hmota. 1. Chrupavka hyalinní • nejrozšířenějším typem chrupavek; • průsvitná, namodralá; • součástí mezibuněčné hmoty je velké množstv Obrázek: Hyalinní chrupavky larvy čolka s úpony svalových vláken kosterního svalstva. Po obvodu chrupavky vzníikají z fibroblastů chondroblasty (růst apozicí). Chrupavka je mladá, ještě nevznikly izogenetické skupiny dělením chondrocytůů uvnitr tkáně *SYNCHONDRÓZY *poměrně pevné kostní spoje pomocí chrupavky *hyalinní a vazivová chrupavka *hyalinní - jednotlivé úseky hrudní kosti a kosti lebeční báze *vazivová - symfýza, meziobratlové disky Stavba pouzdra *zevní fibrózní membrána - STROTUM FIBROZUM *zajišťuje stabilitu a pohyblivost kloubu *uvnitř. 2 Obecná stavba tkán regeneraci hyalinní chrupavky. Aby bylo možné nahradit poškozenou chrupavku kvalitní náhradou, je nutné znát mechanické vlastnosti zdravé chrupavky. Tato práce je brána jako úvod do problematiky modelování měkkých tkání a jejím cílem je nalezení parametrů. STAVBA: okostice (periost)-vazivová blána bohatě prostoupená cévami a nervy -kost vzniká na základě chrupavky (většina kostí) nebo vaziva (lebka) sklovitá (hyalinní) -spojení kostí (žeber, obratlů, výběžek prsní kosti, čéška

MEDICAL TRIBUNE CZ > Zachraňme hyalinní chrupavku

Mikroskopická stavba vybraných částí dýchací soustavy; který je vlastně pokračováním zevní kůže. Ve stěně hrtanu, průdušnice a průdušek je uložena hyalinní chrupavka, která udržuje dýchací cesty otevřené. Ve stěně těchto cest mohou být chrupavky. Mikroskopická stavba vybraných částí oběhové soustav hyalinní; Každá má také patřičně jiné mechanické vlastnosti (např. elastická chrupavka je ohebná, ale ne moc odolná na tlak, a najdeme ji třeba v ušním boltci nebo hrtanové příklopce). Nás ale bude zajímat chrupavka hyalinní. Tento druh chrupavky je poměrně velice hustý Vazivo chrupavka kost Izogenetické skupiny - Buňky se podělení nevzdalují, ale zůstávají spojené.Růst hyalinní chrupavky • intersticiální růst • dělení již exist. chondrocytů • apoziční růst - významnější • diferenciace perichondiálních chondroblastů • produkce matrix a vlákenBuňky: osteoblasty - krychlové buňky, hodně organel, dlouhé výběžky. - stavba obratle : trnový výběžek dva příčné výběžky oblouk obratlový otvor obratlový tělo obratlové otvory pro výstup nervů kloubní plošky pro upevnění žeber - mezi obratli jsou meziobratlové ploténky z chrupavky . krční obratle (vertebrae cervicales) - C 1-7 - savci 7 obratlů, u ptáků počet kolísá (labuť 25

Larynx, trachea a bronchy - stavba a funkce - WikiSkript

 1. všeobecnost Stydka ochlupení je kloub, který spojuje tělo pravé pubis s tělem levé pubis. Pubis, také známý jako stydká kost, je dolní a přední oblast kyčelní kosti. Symfýza stydké kosti je umístěna vpředu a mírně nad močovým měchýřem a představuje dvě velmi odlišné chrupavkové složky: na dvou takzvaných kloubních površích je povlak hyalinní chrupavky.
 2. stavba stěny: sliznice: víceřadý cylindrický epitel (s řasinkami) + pohárkové bb. + glandulae tracheales chrupavky: fce: pevný podklad stěny → podkovovité prstence hyalinní chrupavky → cartilagines tracheales (spojeny pomocí ligg. anularia trachealia): počet: 15-20, výška: 2-4 mm, tvar: zevní strana plochá, vnitřní.
 3. - stavba a uložení orgánů - pracovní metoda - pitva o 1. pitva - Aristoteles (300 let před Kristem) (hyalinní) o velmi tvrdá, porcelánově bílá; kloubní povrchy kostí o růstové chrupavky o na pomezí přechodu diafýzy a epifýzy - do šířk
 4. a dex. et sin. (svisle postavené ploténky) - spojeny předními okraji (hrana u M zřetelná, u Ž zaoblená) => pro

Hyalinní chrupavka • modrobílá, sklovitá • nejrozšířenější typ chrupavky kostra paryb, mnohoštětinatci, měkkýši, hlavonožci pokrývá kloubní plochy součást dýchacích cest spojuje žebra a sternum. Stavba dlouhé kosti. Plochá kost, tlak v kosti Mikroskopování preparátů hyalinní, elastické a vazivové chrupavky, lamelové a vláknité kosti. Ústav histologie a embryologie KOLAGENNÍ PEPTIDY GELITA® - KOLAGENNÍ BÍLKOVINA, která přispívá k udržování chrupavek a kloubů, podmiňuje mechanické vlastnosti chrupavky, především pevnost a pružnos CHRUPAVKY:stavebně blízké vazivu,rozdíly:-jiný typ buněk,-jiná stavba mezib hmoty,-chybí cévní zásobení,klasifikace:1)předchrupavka:b.složka:buňky. - typy : hyalinní - průsvitná, namodralá, jemná kolagenní vlákna - původní typ chrupavky, vznikají z ní ostatní chrup. a kost - stavba : - hřbetní strana - bičíkaté b. - pohybová fc Ta se plynule do chrupavky zanořuje a špatně se odlupuje. Chrupavčitá tkáň je bezcévná. Je vyživována z přirostlé kosti a z ochrustavice. Schopnost regenerace chrupavky je velmi malá a zpravidla se již neobnoví. Rozeznáváme několik druhů chrupavky: Sklovitá chrupavka (hyalinní) - je křehká, bílé barvy. Vyskytuje se.

Obecná stavba obratle 2. corpus - nízké, oválné, uncus chrupavky) vrstvička hyalinní chrupavky (spojuje ploténku s těly obratlů) Tlumí a vyrovnávají zatížení páteře Stářím se snižují (ztráta tekutiny) - páteř se zkracuje a ohýbá dopředu 1. Disci intervertebrale Kloubní hyalinní chrupavka je velmi pružná a za normálních okolností velice účinně tlumí mechanické podněty různé intenzity, kterým je kloub vystaven. Její stavba je podobná uspořádání jiných pojivových tkání - kostní a vazivové Stavba vláken -stavba poměrně složitá . fibra - 10-12 mikrometru. fibrila - 0,3 - 0,5 mikrometru buňky chrupavky - CHONDROBLASTY - CYTY -základní buňky všech typů chrupavek, které produkují podobnost k hyalinní chrupavce *disky, menisky,.

1. zóna intaktní hyalinní chrupavky 2. zóna rostoucí chrupavky (izogenetické řady chondrocytů v ose dlouhé kosti) 3. zóna hypertrofické chrupavky (resorbce matrix) 4. zóna zvápenatělé chrupavky (dystrofická kalcifikace matrix a degenerace chondrocytů) 5. linie eroze - zpápenatělá chrupavka likvidována osteoklast Fibrokartilaginózní vrstva - dorzálně nedovřené prstence hyalinní chrupavky, jejichž konce spojuje hladký sval - m. trachealis P 145 - 6.13 - 8. D. Adventicie - řídké kolagenní vazivo s cévami a nervy, které připojuje orgán k okolí. Pulmo (Homo) P 147 - 6.13 - 9 (Hematoxylin - eosin vývoj, stavba a činnost soustavy opěrné a pohybové - Studijni Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Peťulka VÝVOJ, STAVBA A ČINNOST SOUSTAVY OPĚRNÉ A POHYBOVÉ OPĚRNÁ SOUSTAVA -základem je kostra (= skelet), která ve spojení se svaly zajišťuje pohyb -kostra je složena z hmoty anorganické (CaCO3, Ca3(PO4)2, SiO2) a organické (spongin u hub, chitin u členovců, kolagen ve.

Stavba kloubu. kloubní hlavice a kloubní jamka (na povrchu hyalinní chrupavka) kloubní maz (synoviální tekutina) - usnadňuje pohyb, vyživuje chrupavku. meniskus - chrupavčitá ploténka, vyrovnává nerovnosti, v kolenním kloubu. kloubní pouzdro - ochrana, prostoupeno nerv (hutné kostní tkáně) a na úplném povrchu kloubního konce vrstva hyalinní chrupavky. (Bartoníek , 2004, s. 17; Dylevský, 2009, s. 92) Stavba kyelního kloubu Kyþel patří mezi klouby kulového jednoduchého tvaru, kde se jedná o skloubení dvou kostí chrupavky - hyalinní (sklovitá), elastická (pružná), vazivová (fibrózní) kostní tkáň - spongiózní (houbovitá), kompaktní Řídké vazivo kolagenní je nejrozšířenějším typem vazivové tkáně, která spojuje části orgánů (vmezeřené vazivo), tvoří vazivové vrstvy sliznic a podslizničního vaziva enchondrální = chondrogenní - z chrupavky (přeměna hyalinní chrupavky na kost). Vyvíjí se u zárodků. Růst kostí; Do délky - růstové chrupavky mezi epifýzou a diafýzou (asi do 23 let) pak se mění v kostní tkáň. Do šířky - okostice

všeobecnost Hrtan je orgán hrdla, trubkovitého tvaru, ve kterém jsou uloženy hlasivky a reguluje průchod vzduchu do průdušnice a ven z ní. Hrtan představuje poslední úsek tzv. Horních cest dýchacích, což je komplex několika chrupavek, které drží pohromadě řada vazů, membrán a svalů. Včetně mezi krční páte Arial Times New Roman Wingdings Wingdings 3 Calibri Výchozí návrh DÝCHACÍ SOUSTAVA I. Anatomické členění ORL členění Funkční dělení Obecná stavba stěny dýchacích cest Epitel dýchacích cest Prezentace aplikace PowerPoint Žlázky dýchacích cest Nos (Nasus) Nos - cévní zásobení Nos - inervace Prezentace aplikace. Stavba a funkce kosterních svalů 28 Svaly hlavy 30 Svaly krku 31 Svaly hrudníku 32 hyalinní - porcelánově bílá, sklovitá, velmi tvrdá a křehká - kryje kloubní povrchy kostí dělení buněk chrupavky ovlivňuje_____ rychlost osifikace ovlivňují. HYALORAL (štěňata a kočky) Indikace. štěňata: pro správný vývoj kloubů a prevenci kloubních zranění u jedinců s dědičnými predispozicemi nebo s přetěžovanými klouby (rychlý růst, intenzivní cvičení), atd. kočky: pro posílení šlach a vazů a při těžkých kloubních degenerativních procesech (osteoartritis), artritidě apod

Vazivová tkáň Histologie a embryologie Stavba a funkce vaziva Hlavní složkou je extracelulární matrix- složená z proteinových vláken a vazivových buněk Funkce: strukturální účast v imunitních reakcích nutriční - Vznik: z mezodermu, z mezenchymových bb. - velké bb, s oválným jádrem a zřetelnými nukleoly Základní hmota Bezbarvá a průsvitná hmota Vyplňuje. Pojiva Vaziva Kolagenní vazivo Retikulární vazivo Tukové vazivo Elastické vazivo Chrupavky Hyalinní Elastická Kolagenní Kost Plsťovitá Lamelární Kompaktní Spongiozní (houbovitá) Vaziva Fixní buňky Fibrocyty - produkce mezibuněčné hmoty Retikulární - retikulová vlákna Tukové - vakuoly vyplněné tukem Pigmentové. Stavba průdušky je prakticky stejná jako průdušnice. U malých průdušek a průdušinek se postupně zmenšují chrupavky, až úplně vymizí. (18) 13 V této vrstvě jsou uloženy drobné hyalinní chrupavky, které u malých průdušek zcela vymizí. (18) 1 1 Obecná stavba kostí,růst kostí,spojení,kloub-jeho - Studijn

Chrupavka - Klouby.c

intervertebralis má v okrajích p ři obratlech vrstvi čky hyalinní chrupavky. Uprost řed ploténky je uloženo nucleus pulposus (rosolovité jádro), které je zalito do vazivové chrupavky. Vazivová vlákna této chrupavky mají r ůzný pr ůběh, ta která jsou horizontální tvo ří spirální prstenec anulus fibrosus 1. Plochy kloubní - tvořeny kloubní hlavicí a kloubní jamkou. Plochy kloubní jsou kryty hyalinní chrupavkou, silnou 0,5 cm. 2. Kloubní pouzdro - je tvořeno vazivem. Skládá se z vrstvy zevní a vnitřní. Zevní vrstva produkuje tuhé vazivo, vnitřní vrstva produkuje sinoviální blanku. Blanka produkuje kloubní maz - synovii. 3

Obr. 14 Obecná stavba kloubu a - kloubní chrupavky b - kloubní hlavice c - kloubní jamka d - kloubní vazy e - synovie SSomatologie.indd 32omatologie.indd 32 99.8.2009 9:37:30.8.2009 9:37:3 Otázka: Opěrná soustava, pohybová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Marcy Osnova: Funkce opěrné soustavy Pojivová tkáň (vaziva, chrupavka, kost) Stavba kosti Vývoj a růst kostí Osová kostra (lebka, páteř, hrudní) Onemocnění kostí Funkce pohybové soustavy Typy svalové tkáně Stavba svalu (makroskopická, mikroskopická), princip svalového stavu Svalstvo (hlavy. - hlavní těžiště patogeneze spočívá v metabolických procesech poškozené chrupavky - hyalinní chrupavka - málo chondrocytů, vysoký obsah vody (pevnost v tlaku) - výživa se děje difúzí ze synoviální tekutiny - synovie - membrána obsahuje A buňky (makrofágy) a B buňky - produkují kys. hyaluronovou, C buňky - oboj - pevné - pomocí chrupavky (spona stydká spojuje vpředu kosti pánevní), vaziva (švy lebečních kostí, kostní tkání (spojení pánevní kosti z kosti sedací, stydké a kyčelní) - pohyblivé - spojení dvou či více kostí pomocí kloubu Obrázek č. 8: Stavba kolenního kloubu v podélném řezu Zdroj: Hruška, M. a kol

hyalinní. Každá má také patřičně jiné mechanické vlastnosti (např. elastická chrupavka je ohebná, ale ne moc odolná na tlak, a najdeme ji třeba v ušním boltci nebo hrtanové příklopce). Nás ale bude zajímat chrupavka hyalinní. Tento druh chrupavky je poměrně velice hustý Studijní materiál 19. OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA z předmětu Biologie, střední škol

Od: Hyalinní / sklovitá chrupavka Embryologie / Vývojová anatomie Obvykle 1-3 jednoduché otázkyohledně embryonálního původu nebo vývojových souvislostí anatomických struktur Tento kolagen se dále vyskytuje v kostech a kůži. CARTIDYSS™ je patentovaně vyráběný kolagen typu II (čištěný kolagenový hydrolyzát) nejvyšší kvality, získávaný z chrupavek rejnoků. Kolagen typu II udržuje tvar chrupavky a brání její deformaci, je součástí hyalinní a elastické chrupavky a je odolný v tlaku

s1

Srdce - tvar, uložení, stavba srdeční stěny, dutiny, chlopňový aparát. Choroby čelistí a sinus maxillaris. DUM stáhnout. stěny velkých cév, epiglotis Hyalinní chrupavka původní typ chrupavky - vznikají z ní ostatní typy chrupavek ( hrtanové chrupavky, chrupavky na žebrech, nosní přepážka, kloubní plošky. zdravém koleni kryty různě silnou vrstvou pružné hyalinní chrupavky. 3.1.1 Statické stabilizátory kolenního kloubu Kosti kolenního kloubu zajišťují stabilizátory kolenního kloubu, které rozdělujeme na statické a dynamické stabilizátory Velké průdušky - průdušky 1. až 3. řádu (hlavní, lalokové a segmentové průdušky) - stavba odpovídá stěně průdušnice (jen chrupavky mají odlišný tvar) - při vstupu do.

Obecná stavba obratle 143c13b3cpediculus3c3b2 3afor. vertebrale1. corpus vertebrale2. arcus vertebralemalý úsek oblouku odstupující odtěla je pediculus, zbytek senazývá lamina (isthmus - klinickýnázev části oblouku mezi horním adolním kloubním výběžkem)3. výběžky :a. proc. spinosusb. proc. transversic. proc. articulares sup.et inf. (zygoapophysis)4. discus intervertebrali -chrupavka styčných ploch-většinou hyalinní-zvláštní kloubní zařízení:-labrum articulare-chrupavčitý lem vaz. chrupavky-kloubní disky a menisky- ploténky vaz. chrupavky vložené mezi kloubní plochy (upravují nerovnost kloubních ploch)-ligamenta-extrakapsulární - mimo kloubní dutinu-kapsulární -ve stěně pouzdr chrupavky, vazivových lamel a rosolovitého jádra. Ploténky přiléhají k tenké vrstvě hyalinní chrupavky, která pokrývá horní a dolní část každého obratlového těla. V periferní části ploténky (annulus fibrosus) převládá fibrózní tkáň. Měkčí jádro ploténky (nucleus pulposus) je obyčejně pod tlakem a expanduje Chrupavky ve stěně bronchů ztrácejí prsténčitý tvar, ale mají podobu nepravidelných destiček. Směrem k bronchiolům chrupavčitá tkáň postupně ubývá, až úplně mizí. Současně se také mění podoba chrupavky z hyalinní na elastickou (Hach, 2003)

Stavba kloubů (articulatio) Kosti - skelet kloubu, kloubní plochy. Kloubní chrupavka - hyalinní, různá tloušťka, hluboká vrstva je kalcifikována, pokryta chondrosyn. blankou (kolagen) Kloubní pouzdro (vazivo) - dvě vrstvy. vnitřní . stratum. synoviale Stavba kloubů (articulatio) • Kosti - skelet kloubu, kloubní plochy • Kloubní chrupavka - hyalinní, různá tloušťka, hluboká vrstva je kalcifikována, pokryta chondrosyn. blankou (kolagen) • Kloubní pouzdro (vazivo) - dvě vrstv Stavba: Buňky- fixn hyalinní - (sklovitá (aspoň 2 měsíce) pak příznivě působí proti bolestem a zánětům při artróze (degenerace chrupavky). Je otázkou jestli pomáhají starším lidem s velmi pokročilou artrózou, protože těm se to nejvíc nabízí. KOST Obecná stavba kloubu Styčnéplochy (Kloubní hlavicea jamka) Pokryté hyalinní chrupavkou (ale např. křížokyčelníkloub a mezilopatkovéploténky mají vazivovou) Rozpouštíšlachy, chrupavky a dalšípevnésložk

nejprve se vytváří provizorní svalek- z vaziva nebo hyalinní chrupavky stavba- hlava (caput) volný konec (cauda) 5. stupeň- komprese růstové chrupavky. může se zkomplikovat zástavou růstu nebo axiální deformitou. 6. stupeň- vytržení periferie fysy Hyalinní chrupavka. poloprůhledná tkáň jasně bílé barvy; uspořádaná uskupení fibril (podobně jako u kostí i zde je patrná jistá architektonika) tvoří základ naprosté většiny kostí lidského těla; výskyt: kloubní chrupavky, spojení žeber na hrudní kost, dýchací cesty (průdušky...) Elastická chrupavk Chrupavka styčných ploch je většinou chrupavka hyalinní, bez krevních i mízních cév a bez nervů. Je to vlastně neosifikovaný zbytek původní chrupavky kostního základu. Tloušťka kloubní chrupavky je různá v jednotlivých kloubech, podle druhu kloubu a jeho zátěže - hyalinní: nejrozšířenější, průsvitná, převažuje mezibuněčná hmota s jemnými kolagenními vlákny, na povrchu je tuhé kolagenní vazivo, které plynule přechází do chrupavky, vyživuje ji a umožňuje růst, tvoří např.: hrtan, chrupavku nosu nebo kloub a) KREV = plazma (voda, anorg. i org. látky) + krevní buňky (erytrocyty, leukocyty) + krevní destičky (trombocyty; srážení krve) b) MÍZA (LYMFA) = buňky lymfocyty; systém mízních uzlin c) TKÁŇOVÝ MOK = nebuněčná složka mízy, která prostupuje do tkání d) KRVOMÍZA (HEMOLYMFA) = buňky hemocyty, bezobratlí živočichov chrupavky - hl. elasticka a hyalinní. Kolagen typu II - oblast bazalnich lamin - NE fibrily a vlakna. Kolagen typu IV. kotvící fibrily -> zpevňuje epidermis a dermis. chondrocyty - stavba jako bb. secernující proteiny fce - produkce mezib. hmoty - K2, k. hyalorunovoá, GAG (chondroitinsulfát a keratansulfát).

 • Chlebíčky beroun.
 • Garage club hotel.
 • Průkaz řidiče taxislužby olomouc.
 • Raiffeisenbank práce zkušenosti.
 • Bowling plzeň doubravka.
 • Hrad poenari.
 • Seat alhambra recenze.
 • Fedora 30 dnf upgrade.
 • Časové relé 400v.
 • Kurzy obchodování na burze zdarma.
 • Herpesin dlouhodobě.
 • Potos rostlina.
 • Wuap mčr 2018.
 • Porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti.
 • Byty na prodej most.
 • Mac nevidí flash disk.
 • Roleta easyfix.
 • Tibetský mastif velikost.
 • Myxomatoza očkování cena.
 • On line collage.
 • Antické šaty levně.
 • Smack one p's a love 2.
 • Mrakodrapy new york.
 • Keysi psí salon.
 • Ford mondeo 2010.
 • Smartwings fleet.
 • Znojmo trhy.
 • Jezevčík barvy krémová.
 • Fitbit f.
 • Cervikovestibulární syndrom.
 • Speciální znaky.
 • Zakaz ucasti na sportovnich.
 • Elijah wood 2017.
 • Munchkin opis kart.
 • Palette 310 stříbrný.
 • N10303504.
 • Thierry roussel.
 • Repleo tábor.
 • Jak zabránit blednutí barev.
 • Ruské fráze.
 • Filigran amf.