Home

Elektrofilní činidlo

Nemusí být nutně kladný. Elektrofilní jsou látky, ve kterých má jeden nebo několik atomů volný orbital ve valenční sféře. Taková látka reaguje s jinou látkou, kde jsou k dispozici volné elektronové páry - amoniak, voda, oxid siřičitý a mnoho dalších. Molekula může mít jak elektrofilní, tak nukleofilní část Elektrofilní adice na trojnou vazbu probíhá ve dvou stupních, i zde platí Markovnikovovo pravidlo. Jako elektrofilní činidla se uplatňují halogenvodíky, halogeny, některé minerální kyseliny, voda Elektrofilní substituce naftalenu. Naftalen se ve srovnání s benzenem substituuje lépe. Například bromace probíhá i bez přítomnosti Lewisovy kyseliny. Největší elektronová hustota se v případě naftalenu nachází v polohách α, tedy 1,4,5 a 8. Snadněji tedy probíhá substituce do α-poloh Elektrofilní činidlo (elektrofil) Částice s nedostatkem elektronů, která na substrátu napadá místo s největší elektronovou hustotou. Má povahu kationtu, zpravidla se zapisuje jako E nebo E +

PPT - NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN PowerPoint

Jak poznám, co je elektrofilní a nuklefilní činidlo? - Ontol

 1. p komlex, zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidlo Aromatické jádro přestalo existovat, na sousedním uhlíku od napadeného je kladný náboj (má pouze 3 vazby - 2 s uhlíky a jednu s vodíkem.
 2. Nejprve se opět musí připravit elektrofilní činidlo. Při samotné substituci se uplatňují jako katalyzátory Lewisovy kyseliny. Poslední možností S E je alkylace. Používá se při ní karbokation s obecným vzorcem R+, který se získává z halogenderivátů. I zde se uplatňují jako katalyzátory Lewisovy kyseliny
 3. · ELEKTROFILNÍ adice - elektrofilní činidlo reaguje s π elektrony násobných vazeb, např. adice halogenovodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny, př. CH2 = CH - CH3 + HCl -> CH3 - CHCl - CH
 4. činidlo elektrofilní. část zahájí reakci. p komplex. A+ - - - - C=C + A+ ® C=C ® — C — CA — + B- ® — C — C — - - Elektrofylní část činidla si přitáhne elektrony p vazby î vedlejší uhlík o tyto elektrony ochudí Õ má kladné znaménko. A A

Činidla v organické chemii Činidla v organické chemii jsou látky, které mají malou molekulovou hmotnost. Dělí se na činidla, které vyvolávají homolýzu a činidla, která vyvolávají heterolýzu Reakce mohou být elektrofilní, nukleofilní a radikálové. Pokud v chemické reakci je dárcem (donorem) elektronového páru substrát a činidlem je karboniový kation, je chemická reakce elektrofilní , činidlo je elektrofil. Pokud je činidlem karboniový anion a substrát je příjemcem (akceptorem) elektronového páru, je reakce.

Elektrofilní adice - elektrofilní činidlo (činidlo s elektrofilním deficitem) reaguje s π-elektrony násobných vazeb, např. adice halogenvodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny Nukleofilní adice - nukleofilní činidlo (obsahuje nevazebný elektronový pár) se aduje na uhlík ve vazbě nesoucí částečný kladný náboj, reakce je typická pro karbonylové sloučenin Mezi typické elektrofilní substituce patří nitrace (činidlo tzv. nitrační směs HNO 3 + H 2 SO 4 ), halogenace ( X 2 + AlX 3) a sulfonace ( H 2 SO 4 nebo oleum ). Významná je elektrofilní aromatická substituce. nukleofilní (S N) - substrátu je napaden nukleofilem. Tyto reakce mají dva reakční mechanismy - S N1 a S N2 Author: Pepa Created Date: 11/03/2020 03:32:00 Title: 1) Vyber( podtrhni) činidlo elektrofilní Last modified by: Mrázková Helena Company: Hom U reagujících látek obvykle rozlišujeme substrát reakce a činidlo. Jako substrát se označuje větší uhlíkatá molekula, vesměs poskytující atomy uhlíku pro nové vazby. Činidla bývají jednodušší, i anorganická. Rozlišují se činidla radikálová a iontová ( elektrofilní nebo nukleofilní )

Elektrofilní halogenace je jedním z druhů elektrofilní aromatické substituce a také halogenace.Tato reakce je typická pro aromatické sloučeniny a je velmi užitečným způsobem zavedení substituentů do aromatických systémů.. U některých aromatických sloučenin, například fenolu, tato reakce probíhá bez katalyzátoru, ale u většiny derivátů benzenu s méně. Je docela těžké v tomto komplexu najít elektrofilní činidlo (elektrofil). Pojďme si ukázat, co je to elektrofil, pak se vrátíme zpátky k našemu komplexu s benzenem. Když se tyto elektrony přesunou na atom bromu vpravo, atom bromu vlevo ztratí vazbu. Bude pouze obklopen třemi volnými elektronovými páry a získá tak náboj +1 Karbokation se napojuje na aromatický systém benzenu přes tzv.p komlex.Fenol působí +M efektem, tudíž má vyšší celkovou elektronovou hustotu a to v polohách 2,4 a 6.V tomto příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 4. Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že v poloze 4 se na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového. Činidlo : Cl2, Br2, I2; Katalyzátory : Lewisovské kyseliny (FeCl3, FeBr3), funkce spočívá v heterolytickém štěpení vazby v molekule halogenu působením uvedených látek za vzniku komplexní sloučeniny a halogenidového kationtu, který následně reaguje s arenem jako elektrofilní činidlo; alkylace (Friedel-Craftsova

ELU

Elektrofilní aromatická substituce - Wikipedi

 1. ace - reakce končí spojením (tj. zánikem) radikálů Elektrofilní substituce Činidlo s elektronovým deficitem reaguje s elektronově bohatým substrátem; původně vazebný elektronový pár zůstává substrátu, odštěpuje se kation (proton): R-X + E+ R-E + X+ Charakteristická pro aromatické sloučeniny (elektronově.
 2. Studijní materiál 21. Areny z předmětu Chemie, střední škol
 3. Dále prohlásil, že pro elektrofilní reakce jsou nejdůležitější obsazené orbitaly s nejvyšší energii, z kterých lze snáze uvolnit elektron a přesunout ho mezi elektrofilní činidlo a uhlovodík a vytvořit tak novou vazbu
 4. Kyselinové Togniho-(BenzimidazolylCF2CF2)-činidlo je elektrofilní fluoralkylační činidlo na bázi hypervalentního jódu vnášející benzimidazolyl tetrafluorethylový fragment
 5. Nejčastějším typem adice alkenů je elektrofilní adice. Je to reakce zahájená elektrofilní částicí (částicí s Činidlo a uhlovodík se dostávají do přechodného cyklického stavu, kdy zaniká vazba pí mezi uhlíky a vznikají dvě nové vazby sigma mezi atomy uhlíku a činidla

ELEKTROFILNÍ AROMATICKÁ SUBSTITUCE TÝKAJÍCÍ Činidlo: Friedel-Craftsovy acylace: Ar H Ar C O RC R O X HX AlX 3 Ar H Ar C O RC R O O C O R RC O OH AlX 3 + + + + Sumárně: 55. a) Slabé elektrofily Jedná se především o nitrosylový a diazoniový kationt. Reakce je možná jen Elektrofilní aromatická substituce. Na základě informací o vlastnostech benzenu, které již žáci znají, sami odvodí, jestli benzen vystupuje v reakcích jako činidlo nukleofilní nebo elektrofilní Elektrofilní činidlo se váže na π-elektrony aromatického jádra . Základní substituční reakce benzenu . Disubstituovaný produkt. Indukční efekt . Záporný indukční efekt -I Je vyvolán atomem nebo skupinou atomů, které přitahují elektrony více než vodík ve vazbě C - H Elektrofilní aromatická substituce: Při elektrofilní aromatické substituci působí přidané činidlo jako elektrofil. Nukleofilní aromatická substituce: V nukleofilní aromatické substituci působí přidané činidlo jako nukleofil. Závě Tento ion působí jako elektrofilní činidlo při nitraci na aromatických systémech. Zahříváním konc. HNO3 dochází k radikálovému štěpení. HO—NO2 HO• + •NO2 (HNO3) Vzniklý radikál •NO2 způsobuje radikálový průběh substituce (nitrace) na alifatických systémech. Soli oxokyselin dusíku

Sulfonace benzenu - substituce elektrofilní

Reakci iniciuje elektrofilní činidlo nitroniový ion NO2 + Vznik elektrofilního činidla: vzniká protonací HNO3 . Chemické vlastnosti: V nitromethanu má atom dusíku pět valenčních elektronů,obvykle tvoří tři vazby, ale zde tvoří čtyři vazby, má tedy abnormální počet vazeb. Na dusíku se tvoř - Elektrofilní adice - elektrofilní činidlo reaguje s -elektrony násobných vazeb - Nukleofilní adice - nukleofilní činidlo se aduje na uhlík ve vazbě nesoucí částečný kladný náboj Přesmyk - dochází k přeskupení atomů uvnitř molekuly Hydratace X Hydrogenace a) hydratace - látka přijímá vod

1. Adice elektrofilní (A E) Dvě skupiny činidel: I. Činidla s atomem vodíku s kladným nábojem (částečným nebo parciálním) připojený k heteroatomu • Proton je první atakující částicí násobné vazby • HF, HCl, HBr, HI, H 2 SO 4 • Popř. adice nedostatečně kyselých činidel pomocí kyselé katalýz příkladě elektrofilní činidlo jde do polohy 2. Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že v poloze 2 se na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidlo. Pryskyřice -Novolak 1. Činidlo Cl∙ je a) nukleofilní b) elektrofilní c) radikál 2. Činidla H 2 O a CH 3 OH jsou a) nukleofilní b) elektrofilní c) radikálová 3. Reakce CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 CH CH CH 2 + 2H 2 je a) adice b) eliminace c) substituce d) přesmy

činidlo, které k naší látce přistupuje může být elektrofil nebo nukleofil elektrofilní činidlo můžeme mít např. +NO 2 nitroniový kation, který dokáže vodík na benzenu zaměnit za nitroskupinu (takový iont vzniká ve směsi kys. sírové a dusičné) +NO 2 NO2 nukleofilem pak může být např (tajenka). žádný z těchto vzorců neodpovídá skutečnosti (v podstatě žádné dvojné vazby v cyklech nejsou → nejsou to nenasycené uhlovodíky)‏ H2SO4 + SO3 SO3H+ sulfonace HNO3 + H2SO4 NO2+ nitrace X2 + AlX3 Cl+, Br+ chlorace, bromace RCl + AlCl3 R+ Friedel-Craftsova alkylace činidlo E+ reakce + Cl+ → + H+ Nitrace Substituce. nĚkterÉ areny reakce arenŮ benzenovÉ jÁdro je stabilnÍ substituce: nitrace halogenace sulfonace friedel-carftsova alkylace a acylace vŠechny substituce jsou iontovÉ - elektrofilnÍ Činidlo je kladnĚ nabitÉ - elektrofil substitucÍ nelze pŘÍmo zavÉst skupiny oh- a nh2- substituce do 2. stupnĚ substituenty 1 • Elektrofilní činidlo (elektrofil), je schopno vytvořit novou vazbu přijetím elektronového páru (kationty nebo neutrální molekuly s elektronovým deficitem). Váže se se substrátem vmístě snadbytkem elektronů. • Radikál je částice, která se vyznačuje přítomností nepárovéh - oxidace probíhají u terciálních alkoholů obtížně, musí se použít silné elektrofilní činidlo (nejčastěji K2Cr2O7), tato reakce probíhá za současného štěpení molekuly (oxidativní štěpení) CH3 Ι K2Cr2O7 (ox.) CH3 - C - CH3 → CH3-CO-CH3 + HCOOH Ι -H2O propanon kys. mravenčí O

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

Kyselinové Togniho-(BenzimidazolylCF2CF2)-činidlo je elektrofilní fluoralkylační činidlo na bázi hypervalentního jódu vnášející benzimidazolyl tetrafluorethylový fragment Charakteristika arenů, delokalizace elektronů, aromaticita. Fyzikální a chemické vlastnosti arenů. Důležité areny. Elektrofilní substituce na benzenové jádro, ovlivnění vlastností derivátů arenů funkční skupinou, mezomerní efekt img32 - adice elektrofilní (zahájilo ji elektrofilní činidlo, rozštěpilo se) SNU: přišlo činidlo, které chtělo protony/kladný náboj - nukleony. výroba technického lihu. C. halogenace alkenů. alken + X2 →kat(AlX3/FeX3)→ dihalogenalkan : AdE. 0.fáze: X-X + AlX3 → X+ + AlX4-další fáze: img33 . chlorace propenu. img3 V nadbytku alkoholu v kyselém prostředí vzniká acetal: OH H3C H HC + O CH2 CH3 O C H H CH3 H3C O CH2 CH3 O CH2 CH3 HC REAKCE 1. nukleofilní adice na karbonylovou skupinu a) adice vody b) adice alkoholu - vznik poloacetalů a acetalů nukleofil: záporný náboj: OH-, CNvolný e- pár: H2O, R-OH, NH3, R-NH2, 2. substituce na α uhlíku a.

Ve druhé fázi - kopulaci - dochází k elektrofilní aromatické substituci, při které diazoniová sůl působí jako elektrofilní činidlo a reaguje s fenoly v zásaditém prostředí nebo aromatickými aminy v neutrálním nebo slabě kyselém prostředí za vzniku azobarviva. Reakce probíhá při pokojové teplotě [18] Kyselinové Togniho-(PhSCF2CF2)-činidlo je elektrofilní fluoralkylační činidlo na bázi hypervalentního jódu vnášející fenylsulfanyl tetrafluorethylový fragment 1) Homolitické činidlo - vzniká při homolýze (syntetické štěpení) - výsledkem radikál R-R (+světlo, teplo)→ R. + R. 2) Heterolytické činidlo - vzniká při heterolýze (asymetrické štěpení) - +výsledkem ionty H-Cl → H + Cl-elektrofilní nukleofilní Redoxní reakce v organice 1) Oxidace (dehydrogenace Grignardovo činidlo - sto let od udělení Nobelovy ceny jeho objeviteli. Jiří Patočka | 5. 4. 2012 (Cl, Br, I) a R organická skupina - alkyl nebo aryl. V druhém kroku stačí přidat elektrofilní látku, například karbonylovou sloučeninu, jako je keton nebo aldehyd, vazba C-Mg se přeruší a dojde k nukleofilnímu ataku na. Při elektrofilní substituci elektrofilní činidlo přistupuje do (-polohy, kde je vyšší elektronová hustota. Halogenace. Nitrace (probíhá velice ochotně, stačí zředěná HNO3) Disubstituce na naftalenu. 1. Substituent 1. třídy diriguje další substituci do (-polohy na témže benzenovém jádře. 2

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky – MojeChemie

H3C CH CH3 + N O - O CH3CH2NO2 + CH3NO2 10 Příprava nitrosloučenin Lze i alkylací dusitanů CH3-(CH2)6-Br + NaNO2 NaBr + CH3-(CH2)6-NO2 NaNO2 Br O - + N O 11 Příprava nitrosloučenin SUBSTITUCE SE 2) Nitrací aromatických sloučenin Elektrofilní činidlo: NITRYLOVÝ KATION NO2+ NITRAČNÍ SMĚS: HNO3 + H2SO4 12 Příprava. motto - chesapeake.c Nukleofilní činidlo atakuje v tomto případě molekulu ve stadiu tzv. iontového páru, tj. ještě v době, kdy jsou původní ionty vlivem elektrostatických přitažlivých sil v těsné blízkosti u sebe. Adice elektrofilní částice určuje rychlost celé adiční reakce a záleží na její povaze a na použitém reakčním.

Friedel-Craftsova alkylace arénů (benzen + ethylchlorid)

nahradit za celou řadu jiných skupin, a diazoniový kation je možné využít jako slabé elektrofilní činidlo k přípravě azosloučenin kopulací. 4) V zadaném schématu identifikujte (napište vzorce) hlavní produkty reakcí, které jsou označen elektrofilní adice - je třeba elektrofilní činidlo, které vznikne heterolytickým štěpením vazby kovalentní nebo rozštěpením vazby iontové. K heterolytickému rozštěpení kovalentní je třeba katalyzátor v podobě Lewisovské kyseliny např. AlCl3 Rovnováha této reakce je posunutá silně doleva, a proto samotná kyselina dusičná je slabé nitrační činidlo. Přídavkem kyseliny sírové se koncentrace +NO2 kationtu podstatně zvyšuje. Kyselina sírová má při nitraci dvě funkce: 1.) Zvyšuje koncentraci NO2. 2.) Váže vznikající vodu, čím zabraňuje zřeďování HNO3

Chemická reakce - Studuju

Ozon má tedy strukturu dipólu a může se chovat jako elektrofilní i nukleofilní činidlo. Avšak ve většině chemických reakcí vykazuje elektrofilní povahu. Tvorba ozonu je endotermická: [1] 3O2 ⇔2O3 ∆Hf 0 při 1 atm = +284,5 kJ.mol-1 (1) Ozon je termodynamicky nestálý a spontánně se rozpadá zpět na kyslík. Je rozpustný v. Nukleofil:činidlo. Dělení chem. reakcí podle charakteru přeměn na substrát:1)Substituční rce.:dochází k náhradě některého atomu skupiny substrátu jiným atomem nebo atomovou skupinou. Rozeznáváme substituční, radikálovou, elektrofilní a nukleofilní. 2 Struktura: alkylhalogenid vazba C - Cl je polární -I efekt ovlivňuje C na kterém se vytvoří +náboj C může být napaden nukleofilní částicí alkenylhalogenid funguje -I efekt, ale také +M tzn. volný el. pár Cl se konjuguje s elektrony dvojné vazby na vzdálenějším C se vytvoří - a může být atakovaná elektrofilní. Studijní materiál Chemická vazba a klasifikace chemických reakcí z předmětu Chemie - otázky k maturitě, střední škol

Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka představuje areny.Uvádí nejen podmínky aromaticity, chemické vlastnosti a reakce arenů, ale také následné substituce, i substituenty I. a II. řádu. Obsahuje přehled a význam zástupců Aldehydy a ketony Sestavily: Michaela Hlavatá Eva Urválková Lucie Vávrová Chemické reakce 1) oxidačně-redukční reakce oxidace ALDEHYDY - oxidují se na karboxylové kyseliny KETONY - s normálními oxidačními činidly neprobíhá redukce probíhá přes meziprodukt - alkohol - až na uhlovodíky Příklady redoxních reakcí A) reakce s alkoholem Příklady - reakce s alkoholem B. Elektrofilní substituce TT R H H H H H H H H H Me Me Me R' H H H H H H H H Me Me Me Me Činidlo NBS/AcOH NBS/AcOH NCS/AcOH NCS/AcOH DMF/POCI3 Cu(NO3)2/Ac2O HNO3/AC2O Ac2O/SnCl4 AC2O/AICI3 NBS/DMF NBS/AcOH NCS/DMF Z1 Br Br Cl Cl CHO NO 2 NO2 Ac H Br Br Cl Z2 H,Br Br H,C1 Cl H H H H Ac H,Br Br H,C1 Lit. 34 34 31 31 35 31 36 31 37 38 38 38. Elektrofilní činidlo je přitahováno místy se záporným nábojem (zvýšenou hustotou elektronů). V jeho molekule, která musí být polární, je kladný náboj obvykle soustředěn na jeden atom. Nukleofilní činidlo je látka, jejíž polární molekula je přitahována na místa se sníženou hustotou elektronů (místa s.

elektrofilní adice - je třeba elektrofilní činidlo, které vznikne heterolytickým štěpením vazby kovalentní nebo rozštěpením vazby iontové. K heterolytickému rozštěpení kovalentní je třeba katalyzátor v podobě Lewisovské kyseliny např Látka samotná se označuje jako nukleofilní činidlo. Částice s nedostatkem elektronů se označuje jako částice elektrofilní (vyhledávající elektrony = záporný náboj), krátce elektrofil. Látka samotná se označuje jako nukleofilní činidlo. Příklady

Adice elektrofilní (A E) - stereoselektivita Nesymetrický alken -symetrické činidlo: Threo-=> u nesymetrických alkenů nebo nesymetrických činidel vznik racemátu Symetrický alken -nesymetrické činidlo Elektrofilní substituce u arenů. nitrace (výroba výbušnin): toluen + 3HNO 3 > H 2 SO 4 > trinitrotoluen + 3H 2 O; sulfonace (výroba čistících a mycích prostředků): benzen + H 2 SO 4 > H 2 SO 4 > benzen-SO 3 H + H 2 O; halogenace: benzen + Cl 2 > HCl + chlorbenzen; alkylace (výchozí látky alkylhalogenidy): benzen + CH 3 Cl > AlCl. činidlo - to, co nás v reakci zajímá (s různými substráty to často reaguje stejně), bývá to ta jednodušší látka; adice (nejčastěji elektrofilní) - reaktanty se spojí v jeden produkt, zanikají některé násobné vazby (A + B → AB) eliminace.

Organická Chemie:Nearomatické uhlovodíky – MojeChemie

Nenasycené uhlovodíky - Chemie - Maturitní otázk

Elektrofilní spojení probíhá v několika fázích. Elektrofil s kladným nábojem působí jako akceptor elektronů a dvojná vazba molekuly alkénu působí jako elektronový donor. Obě sloučeniny zpočátku tvoří nestabilní p-komplex. Poté začíná transformace π-komplexu do ϭ-komplexu -nukleofilní činidlo se zásadditým charakterem - OH-, alkoholy Zajcevovo pravidlo: Při eliminaci se odštěpuje atom vodíku z atomu C, který sousedí s atomem C nesoucí halogen. -Elektrofilní aromatická substituce na aromatických halogenderivátech probíhá do polohy 2 a elektrofilní napadení karbonylového kyslíku 3. Používá se na výrobu lék ů, plast ů (bakelit), jako konzerva ční činidlo, desinfek ční činidlo, na výrobu barviv. Ethanal, acetaldehyd CH 3-CHO je rovn ěž b ěžným aldehydem. Vyrábí se adicí vody na ethyn..

PPT - názvosloví arenů PowerPoint Presentation, free

Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku. C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmec elektrofilní substituce - typická pro aromatické uhlovodíky. Nukleofilní substituce - nukleofilní činidlo reaguje s uhlíkovým atomem s částečně kladným nábojem (alkylhalogenidy) Přesmyk - izomerační reakce, při níž dochází k přeskupení atomů uvnitř molekuly.CH 3 -CH 2 - CH 2 Cl ® CH 3 -CHCl-CH

Činidla v organické chemii - Studuju

• elektrofilní: činidlo je částice s kladným nábojem (kation) např. S E - chlorace benzenu C 6 H 6 + Cl 2 → C 6 H 5 Cl + HCl • nukleofilní: činidlo je částice se záporným nábojem nebo volným el. párem např. S N - reakce halogenderivátu s hydroxidem CH 3I + NaOH → CH 3 OH + Na Další elektrofilní adice na dvojnou vazbu (Elektrofil - kov: : Další elektrofilní adice na dvojnou vazb Vodíkový kation jako elektrofilní činidlo napadá p vazbu mezi uhlíkem a vodíkem a v důsledku toho vzniká karbokation s kladným nábojem na.. Чешско-русский словарь. kyselina octová . Octová kyselina - Acetic acid - qw

Chemické reakce - WikiSkript

elektrofilní skupina vytváří nukleofilní kovalentní vazbu; alkylace DNA způsobuje mnoho defektů, odloučení purinové báze, zlomy v jednom či ve dvou vláknech DNA, vnitřní vazby v řetězci či mezi řetězci, tím se poškodí genetická informace buňky a není-li zavčas opraven, buňka umír Elektrofil a nukleofil jsou dvě důležité pojmy v organické chemii, které pomáhají popisovat chemické reakce mezi akceptory elektronů a dárci. Tyto dva termíny byly zavedeny v roce 1933 Christopherem Kelkem Ingoldem a sloužily jako náhrada za kationoidy a anionoidy, které byly zavedeny 1. Elektrofilní substituce 2. Nukleofilní substituce 3. Reakce s kovy. C 2 H 5 I + Mg → C 2 H 5 Mg-I (ethylmagneziumjodid) Významní zástupci CH 3 Cl - chlormethan. Plyn; Náplň do chladících zařízení nebo jako methylační činidlo; CHCl 3 - trichlormethan (chloroform činidlo: FeBr3 + Br - Br[FeBr4]- + Br+ elektrofilní činidlo. d) alkylace - probíhá za katalýzy halogenidů AlCl3 činidlo: CH3Cl + AlCl3CH3+ + AlCl4-e)acylace - acyly se odvozují od karboxylových kyselin. 4. Oxidace arenů pomocí ox. činidel - benzen je vůči ox. čin. velmi stál Oxidační činidlo. se samo oxiduje a jinou látku redukuje. se samo redukuje a jinou látku oxiduje. vstupuje a vystupuje z reakce nepozměněné. O substituci neplatí. dělí se na radikálovou, elektrofilní a protonofilní. nemění se během ní násobnost vazeb ani hybridní stav prvk

Elektrofilní mechanizmus zahajuje kation a váže se na místa s nejv ětší elektronovou hustotou, elektrofilní činidla nap ř.: H+, NO 2+ Nukleofilní mechanizmus zahajuje anion a váže se na místa, kde je nedostatek elektron ů (kladný (Schweizerovo činidlo) sice objevil již v roce 1857 německý chemik Schweizer, ale trvalo. Zjednodušeně a názorněji (i když poněkud nepřesně) se dá říci, že na jednu z dvojných vazeb (konjugovaného 6 -ti elektronového systému) se napojuje elektrofilní činidlo Aromatické jádro přestalo existovat, na sousedním uhlíku od napadeného je kladný náboj (má pouze 3 vazby - 2 s uhlíky a jednu s vodíkem)- vznikl tzv.

Pokud karbonylová sloučenina obsahuje v molekule na atomu uhlíku vedle karbonylové skupiny vodíkové atomy (α-vodíky), podstupují obvykle účinkem silné zásady aldolizaci: účinkem silné báze se z molekuly karbonylové sloučeniny odštěpí α vodík a vznikne karbanion, který se sám stává nukleofilním činidlem a aduje se. oxidace, elektrofilní substituce s příklady a adice. U substituce je vysvětlen vliv prvního substituentu na další substituci. Závěrem jsou uvedeny nejvýznamnější areny, jejich význam a použití. Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál určený k samostudiu Celková velikost / počet stran 1

Elektrofilní adice elektrofilní činidlo (částice)...A+ • vzniká rozštěpením polární vazby 1. fáze: Koordinace elektrofilní částice A+ s π elektrony dvojné vazby • vzniká π komplex 2. fáze: Reakce s nukleofilní částicí B- Elektrofilní - zahajuje ji elektrofilní částic Substituce elektrofilní ( S E) u aromatických halogenderivátů: •Halogen je substituent 1. třídy, další S E na aromatickém jádře probíhá přednostně zařízení nebo jako methylační činidlo (vnášení methylu do molekuly) při organických syntézách Funkce• Vidění• Ovlivnění buněčné diferenciace• Embryogeneze: správný vývoj zárodku• Imunita: humorální; buněčnáVidění• foton → 11-cis. Barvení vlasů je starověké umění, které zahrnuje ošetření vlasů různými chemickými sloučeninami. Ve starověku se barviva získávala z rostlin. Mezi nejznámější patří hena ( Lawsonia inermis), indigo, Cassia obovata, senna, kurkuma a amla.Mezi další patří katam ( buxus dioica), slupky z černého ořechu, červený okr a pórek

 • Simpsonovi hlášky.
 • Permanentní make up linky.
 • Sony icf c1pj.
 • Ted raimi.
 • Cs lewis wikipedie.
 • Medvědi.
 • Nahosemenné ukázkové druhy.
 • Espeon cz.
 • Historie tabaku.
 • Kalorie vejce.
 • Deliverance 1972.
 • Lom světla wikipedie.
 • Jak odstranit hormony z vody.
 • Fotoosuška.
 • Je potreba kohout ke slepicim.
 • Výměna čočky v mobilu.
 • Bodový systém na slovensku.
 • Miracast windows 10 download.
 • Jeep wrangler 2000.
 • Toxické látky ve vodě.
 • Mimořádné přijímací řízení.
 • Daenerys i targaryen.
 • Oblečení pro miminka velikost 50.
 • Život bez partnera.
 • Jizvičky na předkožce.
 • Arakain koncerty 2019.
 • Konfigurace rozvadece.
 • Závodní běžky.
 • Saudská arábie ceny.
 • Fair seeds recenze.
 • Jak přijít na to co chci v životě dělat.
 • Vápník a vitamín d.
 • Totální výprodej značkového oblečení.
 • Test malování hodin.
 • Tlustý čtvrtek 2018.
 • Pomalý hrnec bionaire recenze.
 • Německý pinč trpasličí.
 • Ředitel odboru vládní legislativy.
 • Yzf r125 2009.
 • Avenberg harmony.
 • Nejvetsi kapr.