Home

Organizování manažerská funkce

Názory na klasifikace manažerských funkcí nejsou jednotné. Podle Harolda Koontze a Heinze Wiehricha se manažerské funkce třídí na plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků ( personální zajištění ) , vedení lidí a kontrolu. 1. PLÁNOVÁN Manažerské funkce, resp. činnosti představují asi nejklasičtější způsob klasifikace práce manažerů. Řídící práce se podle tohoto pojetí dělí na jednotlivé funkce, resp. činnosti. Autorem zřejmě nejstarší klasifikace manažerských funkcí je Henri Fayol - dělí je takto: Plánování Organizování Přikazování. Manažerské funkce, resp. činnosti představují asi nejklasičtější způsob klasifikace práce manažerů. Řídící práce se podle tohoto pojetí dělí na jednotlivé funkce, resp. činnosti. Autorem zřejmě nejstarší klasifikace manažerských funkcí je Henri Fayol - dělí je takto: Plánování; Organizování; Přikazování; Kontrol PRŮBĚŽNÉ MANAŽERSKÉ FUNKCE •Vedení lidí, motivace -= proces ovlivňování, usměrňování, stimulování výkonů pracovníků = jejich motivace, za účelem plnění stanovených cílů = úkol

Manažerské funkce se nejčastěji odvíjejí od potřeby dosáhnout stanovených podnikatelských cílů, z čehož vyplývá nutnost obstarat a řídit zdroje podniku. organizování, výběr, rozmístění a vedení lidí či kontrolování. Úlohou manažera je především umění využít dostupných zdrojů Manažerská. Organizační struktury: Liniová struktura - Každý zaměstnanec má pouze jednoho nadřízeného a příkazy přijímá pouze od něho Funkcionální struktura (funkční) - Je zde zajištěna odbornost řízení Liniově štábní struktura -čtyřstupňová organizace: (může být ale také třístupňová Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. 2.3.1 Organizování jako manažerská funkce Organizování jako činnost zařadil již H. Fayol na druhé místo mezi své principy správy ve smyslu uspořádávání prvků v systému a vztahů mezi nimi za účelem dosažení stanovených cílů (Zuzák, 2001). Veber (2009) a Truneček (1995) se shodují v definici, že organizování představuj

Manažerská funkce je na první pohled lákavá - mít možnost rozhodovat, řídit ostatní, budovat slibnou kariéru a dostávat pěkný plat je přáním celé řady absolventů vysokých škol, a nejen jich. Ne každý se však na manažerský post hodí, byť může být velmi úspěšným studentem či dokonce vynikajícím odborníkem. Na základě práce s těmito vlivy vyžaduje manažerská profese speciální schopnosti a přípravu. Práce je založena na organizování a zabezpečení správného provedení všech činností vedoucích ke splnění cílů organizace. Cíle, které jsou navázané na potřeby vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, státu. Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerské funkce je splnění nezbytných předpokladů pro realizaci řídící činnosti na dané úrovni. Autoritu manažera tvoří soubor předpokladů vrozených a získaných. Role výkonného vedoucího - naplňování funkcí řízení (plánování, organizování,. Jan Weiser Manažerská funkce organizování Nejdůležitější nástroje organizování Organizační a funkční struktury Popis pracovní činnosti Řídící dokumenty v organizaci Statut Organizační řád Organizační kultura Klíčová slova Otázky a úkoly Manažerská funkce organizování Organizování lze chápat jako. Organizování tedy zahrnuje tyto praktické činnosti: vytvoření organizačního řádů, který obsahuje zejména: organizační schéma, popisy kompetencí a pravomocí manažerů; vytvoření popisů pracovních funkcí pracovníků, které obsahují zejména: určení komu je funkce nadřízena, komu je podřízena

Manažerská funkce - organizování Organizování je cílevědomá činnost, cílem je uspořádat jednotlivé prvky do systému a jejich aktivity koordinovat tak, aby přispěly maxim. měrou k dosažení stanovených úkolů systému. Výsledkem je vznik organizační struktury podniku. Prvky organizování jsou specializace, koordinace. Pojem vedení (resp. vedení lidí) není v manažerské literatuře jednotně interpretován. Na jedné straně je vedení chápáno jako dílčí manažerská funkce: vedení představuje jednu z důležitých funkcí manažera, která spočívá v přesvědčování a aktivizací výkonných pracovníků vedoucím pracovníkem tak, aby byly splněny stanovené/plánované záměry, cíle. Manažerská funkce Je souhrn činností, které provádějí manažeři v rámci své řídící činnosti: plánování organizování řízení lidskýc Smyslem plánování je stanovení cílů organizace v čase a vymezení postupů jak těchto cílů dosáhnout. Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postupů jeho dosažení nelze provádět ani výběr rozmisťování pracovníků, ani účinné organizování nebo kontrolu. 1. Plánování jako manažerská funkce Sekvenční manažerské funkce: Plánování. výběr cílů a prostředků potřebných pro jejich dosažení; funguje na principu závazku = plánuji to, čím jsem vázán (jsme dětská knihovna - nakupujeme knihy pro děti) (5 let jsme spolu z lásky, 20 z hypotéky) vytváření plánů; druhy plánů: 1. dle délky plánovacího obdob

Manažerská funkce - organizování. Kategorie: Management, Osobnost managera. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tato práce se zabývá jednou z funkcí náplně manažera - organizováním. Heslovitě popisuje jednotlivé kroky procesu organizování, i jeho podstatu b) Manažerská funkce organizování. Pravomoc, odpovědnost a kompetence. 3. a) Manažerská funkce vedení lidí. Manažerské styly. Manažerská mřížka. Rozdílné přístupy k vedení. b) Komunikace v managementu. Efektivita komunikace. Konflikt a jeho řešení, předcházení konfliktům. 4. a) Manažerská funkce rozhodování

proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností, zaměřených na dosažení organizačních cílů Management zahrnuje: 1. řízení je usměrňování prvků a činností v soustavách k dosahování stanovených cílů. Management (anglicky to manage - řídit, původem z francouzského ménagement, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní; též dispozitivní faktor) je umění řízení (například řízení podniku), působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládání její činnosti Základní manažerské funkce Tento týden všem ukážu, jak vypadá pravá manažerská práce, řekl si Management je proces plánování, organizování, vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů Manažerské funkce Kromě svých dovedností musí manažer zdokonalovat také funkce, které každý vedoucí pracovník vykonává. Patří sem plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola. Při plánování se vedoucí pracovník zaměřuje především na formulaci cílů a postupů k jejich dosažení

Manažerské funkce, osobnost manažera Organizování (organizing) - zabezpečení zdrojů (hmotných, finančních, Manažerská etika Sociálně zodpovědné jednání manažerů má úzké integrační vazby na etiku manažerské práce (management ethics). Etické chování manažerů předpoklád Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém procesní organizování Obsah: 1. Plánování v podniku: plánování jako manažerská funkce, druhy plánů, konfliktnost a synergičnost cílů, postup při sestavování plánů, řízení podle cílů 2

5.1 Manažerské funkce - Ekonomie otázk

 1. Tato manažerská funkce je především proces stanovení a časoprostorovému uspořádání úloh lidí, kteří mají realizaci plánu zajistit. V období delimitace agend a movitého majetku to znamená zorganizovat vytvoření dostatečného zázemí pro pracovníky přecházející z okresních úřadů na krajské a obecní
 2. 3 Manažerská funkce organizování Organizování lze chápat jako určování činností lidí (jednotlivců, skupin) ve smyslu dělby práce a výrobních prostředku k dosažení vytýčených cílů organizace. Smyslem organizování je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci
 3. 27. 7. 2011. Pracovní náplň manažera (respektive podnikatele) může být rozdílná podle toho, na jaké úrovni organizační struktury podniku se vyskytuje. Manažerské funkce se nejčastěji odvíjejí od potřeby dosáhnout stanovených podnikatelských cílů, z čehož vyplývá nutnost obstarat a řídit zdroje podniku

 1. Manažerské funkce. Kromě svých dovedností musí manažer zdokonalovat také funkce, které každý vedoucí pracovník vykonává. Patří sem plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrola. Při plánování se vedoucí pracovník zaměřuje především na formulaci cílů a postupů k jejich dosažení
 2. Podle A. Pearcea a R . B. Robinsona se manažerské funkce člení na plánování - planning, organizování - organizing, přikazování - directing, kontrolu - controlling. Jak je vidět, existuje mnoho způsobů členění manažerských funkcí
 3. Organizování manažerská funkce Organizování (Organizing) - ManagementMania . Organizování je jednou ze základních manažerských činností. Znamená uspořádávání, vytváření řádu a systému. Zahrnuje organizování lidí, dalších zdrojů, procesů, služeb, struktur a systémů uvnitř.
 4. Organizování - činnost, která Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost a umění vedoucích pracovníků vést, usměrňovat, Manažerská odpovědnost 1. práce s lidmi (podřízení, nadřízení, zákazníci) 2. odpovědnost za svou práci a práci ostatních v týmu 3. manažer udržuje rovnováhu mezi cíli, stanovuje.

Manažerské funkce / činnosti (Managerial Functions

Manažerské funkce • Plánování • Organizování • Vedení • (Rozhodování) Manažerská mřížka • Rozděluje styl manažera podle jeho zaměření na úkoly a lidi • Styly: - Autokratický, dělej, nebo zmiz - Byrokratický - Lhostejný, ochuzen Manažerské funkce. První skupina se nazývá tzv. sekvenční manažerské funkce. Mezi tyto funkce patří plánování, organizování, výběr a rozmístění lidí, vedení lidí a kontrola. Nazýváme je sekvenční funkce, protože je manažer vykonává postupně, každá funkce se odvíjí od té předešlé PLÁNOVÁNÍ JAKO MANAŽERSKÁ FUNKCE Plánování stejně tak znamená určení cíle s ohledem na zdroje (finanční, personální, technické apod.) a stanovení cest - konkrétních aktivit - k dosažení těchto cílů. Navíc, zvláště v případě podnikatelských subjektů, je nutné přihlížet k chování konkurence Nyní alespoň zhruba víte o čem je vlastně simulační manažerská hra, do níž vstupujete. Výsledky veškeré vaší činnosti bude převážně hodnotit trh. Pouze na hodnocení výsledků těch vašich aktivit, které z důvodů nezbytných zjednodušení modelu trhu nebylo možno bezprostředně uskutečnit modelem trhu, se budu. Opírá se o poznatky z oblastí vědních disciplín, které aplikuje a rozvíjí na podmínky řízení. Jedná se o proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování a kontroly, za účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech jeho zdrojů. Funkce managementu

Manažerské funkce aneb co by měl umět a dělat dobrý

Manažerské funkce - Organizování by Linda Schillerov

 1. Manažerská funkce vedení lidí. Teorie vedení. Základní přístupy a způsoby vedení lidí. Leader - manažer v organizaci. 5) Průběžné manažerské funkce: analýza, rozhodování a implementace. Metody na podporu rozhodování. Manažerská funkce organizování - organizační struktury
 2. Organizování = manažerská funkce, která zahrnuje stanovení úkolů, urení, kdo je bude plnit, jak budou uspořádány do skupin, kdo bude komu předávat zprávy, kde se bude rozhodovat. Vedení = manažerská funkce, jejímž obsahem je motivování podřízených, ovlivňování jednotlivců nebo týmů, výběr nejvhodnějších.
 3. Organizování chápeme jako jednu ze základních manažerských činností. V současné dob chápeme organizování jako nedílnou souě část manažerské práce a jejím cílem je vytvořit vnitřní struktury určitého celku. Kontrolování je manažerská funkce, která je nutná na všech úrovních řízení..
 4. Organizování: organizování jako manažerská funkce, kritéria vnitřní strukturalizace, klasifikace organizačních struktur. Kontrolování: kontrola jako manažerská funkce, prvky efektivní kontroly, fáze kontrolního procesu. Manažerská etika: kořeny etiky, struktura manažerské etiky, systémová aplikace, manažerské etiky
 5. Vedení lidí, podstatná manažerská funkce. Organizování jako předpoklad úspěšného řízení organizace. Organizační struktury, druhy struktur a jejich účel. Osnova cvičení: není. Cíle studia
 6. Manažerská smlouva jako dodatek ke smlouvě o výkonu funkce tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.8.2004 sp. zn. 29 Odo 479/2003, který byl uveřejněn pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a.

Manažerská funkce - organizování - Materiály do škol

Management, manažer, manažerské funkce, etika, etický kodex, manažerská etika Abstract Bachelor thesis entails managerial functions, roles, and duties which are used for a business. Managerial functions are an important part of management and its quality reflects the success of the business Funkce organizování 9. Kapitola Manažerská kariéra Rejstřík. Tištěná kniha. Datum vydání: 29. 10. 1997. Katalogové číslo: 3705. ISBN: 978-80-7169-422-9. Formát / stran: 165×232, 824 stran. Poškozené knihy Poškození knihy nemá žádný vliv na obsah Tyto činnosti představuje v návaznosti na základní manažerské funkce (plánování, rozhodování, organizování, implementaci a kontrolu) a otázky týkající se stylu řízení. V rámci modulu student získá základní znalosti z oblasti manažerských funkcí a stylů řízení, dále také z oblasti strategického managementu. organizování, přikazování, koordinace a kontrola [22, s. 14]. Další, kdo rozlišil manažerské funkce, byl Angliþan Lyndall F. Urwick, který rozšířil Fayolovo þlenění funkcí o zkoumání (rozbor, komunikace). Manažerské funkce do tzv. systému POSDCoRB - planning, organizing Manažerské funkce (viz. obrázek č.1) = plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení, kontrolování a rozhodování. Manažerské vlastnosti = úlohou manažera je zejména umění využít odborníků na dosažení vytyčených cílů. Aby toho dosáhl, musí mít určité vrozené i získané vlastnosti

Organizování . Organizování je manažerská funkce zahrnující stanovení úkolů a nejvhodnějšího postupu a podmínek k jejich dosažení, vytváření organizačních struktur a vhodných organizačních jednotek, rozhodnutí o personálním zabezpečení, vzájemné vztahy lidí a prostředků, delegování pravomocí, nastavení rozsahu řízení a zajištění. I další manažerské funkce, jako je plánování, organizování, kontrola atd. obsahují ve své podstatě rozhodování. Tato manažerská funkce má dvě stránky: 1) obsahovou, čili o čem se bude rozhodovat, 2) procedurální, čili jak se bude rozhodovat, jaké metody se při rozhodování využijí Štítek: manažerská činnost. 5.1 Manažerské funkce. 5.1 Manažerské funkce Manažerské funkce ( činnosti, aktivity ) jsou typické úlohy, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce řeší. Názory na klasifikace manažerských funkcí nejsou jednotné. Důvodem organizování je nutnost dělby práce a omezenost.

7 dovedností, které z vás udělají skvělého manažera

Manažerská funkce - kontrola. Práce se zabývá jednou z důležitých manažerských funkcí - kontrolou. Manažerská funkce - organizování. Tato práce se zabývá jednou z funkcí náplně manažera - organizováním. Manažerská kultura a etika v konkrétní firmě. V druhé hlavní části práce je organizování jako manažerská funkce aplikováno na konkrétní podnik. V rámci aplikační části budou udělena doporučení vedoucí k sestavení organizačního řádu.The theme of the bachelor work is organizing in the company Studio Press, s.r.o Některé současné přístupy k analýze managementu - manažerská věda, manažerské role, 7S, kontingenční přístup, kontingenční proměnné, Demingův cyklus. 3. Funkce v managementu - plánování, Henri Fayol, pohled na management z hlediska funkcí, plánování - definice, hierarchie plánů, priorita plánování, druhy plánů

1.3.2 Sekvenční manažerská funkce - organizování 33 1.3.2.1 Proces organizování, poslání organizačních struktur 33 1.3.2.2 Charakteristiky organizačních struktur 3 12. Manažerská funkce organizování - organizační struktury. Management lidských zdrojů 1. Pojetí, význam, vývoj a úkoly MLZ v organizaci. 2. Personální plánování, vytváření a analýza pracovních míst. 3. Proces získávání a výběru pracovníků, uplatňované metody. 4 Funkce managementu. Vývoj teorií managementu, systémový přístup, postmoderní přístup. Proces rozhodování, metody rozhodování, rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Zvláštnosti pedagogického rozhodování. Plánování.. Postup při sestavování plánů, členění plánů. Organizování jako manažerská funkce 5. Organizování jako základní manažerská funkce: Základní pojmy z organizování, klasifikace organizačních struktur, liniová organizace, liniově-štábní organizace, organizace podle funkce. Divizní organizace. Pružné organizační struktury. Maticová organizace jako přechod mezi stabilními a pružnými organizačními formami

Manažerské funkce plánování a organizování procesů. Vymezení jejich podstaty pomocí klíčových slov. Charakteristika základních prvků plánování, druhy plánů, definice a druhy cílů. Formální a neformální organizace. Obsah (výstupy) organizování. Druhy a charakteristika organizačních struktur klasických i moderních 2. Některé současné přístupy k analýze managementu - manažerská věda, manažerské role, 7S, kontingenční přístup, kontingenční proměnné, Demingův cyklus 3. Funkce v managementu - plánování, Henri Fayol, pohled na management z hlediska funkcí, plánování - definice, hierarchie plánů, priorita plánování, druhy. Manažerské funkce se děli na sekvenční funkce a paralelní manažerské funkce. SEKVENČNÍ FUNKCE. Plánování . je proces stanovení cílů a nástrojů k jejich dosažení ve stanoveném čase. Plánování je manažerská aktivita zaměřená na vývoj organizace v budoucnosti, určuje, čeho a jak má být dosaženo Organizování Pracovník musí vědět: - s kým bude spolupracovat - komu bude nad řízen / pod řízen - jakých zdroj ůbude organizace využívat atp. Organiza ční struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování (jako manažerské funkce). Organizován Manažerská profese vznikala postupně. Původní drobný podnikatel byl zároveň vlastníkem, řídícím pracovníkem a výkonným pracovníkem. Jejich funkce je u velkých podniků. Jsou to vlastně manažeři mezi manažerem 1. linie a top manažerem. Důležité je umět získat moc a udržet si ji. Jejich úkolem je sběr.

Na jedné straně je vedení chápáno jako dílčí manažerská funkce: vedení představuje jednu z důležitých funkcí manažera, Tradiční řízení je založené na plánování, organizování, výběru pracovníků a kontrole a dále na sledování dosažených výsledků, kdy smyslem řídících aktivit je. - manažer musí umět rozumně vyvážit a harmonizovat tři funkce: - řídit organizaci - řídit podnikatelskou činnost (výrobu, produkci), - zvládnout systém řízení lidí - řídit pracovní kolektivy a jejich práci - pět základních činností manažera: - stanovit cíle - organizovat práci - motivovat a komunikova Funkce managementu (Co má dělat manažer?) Henri Fayol (*1841 - †1925), francouzský báňský inženýr, nejdříve praktik managementu v průmyslu, později přednášející na vysoké škole, významně ovlivnil teorii i praxi managementu svým funkčním přístupem. Fayol byl v podstatě první, kdo definoval management Manažerské funkce dělíme na funkce sekvenční (patří zde plánování, organizování, personální práce, vedení a kontrola) a funkce průběžné (analýza činností, rozhodování, komunikace a realizace. Sekvenčními funkcemi prostupují funkce průběžné

Manažerská mřížka( Managerial Grid) 29.5.2014 13 Skupiny manažerů v uvedené funkce sekvenční - plánování, organizování, personalistika a vedení, kontrola funkce průběžné - analýza, rozhodování, implementace. 29.5.2014 2 Funkce managementu 1. plánování - je první funkcí, ostatní na ní navazují 2. organizování 3. vedení, motivování, personální zajištění - řízení 4. kontrolování. PLÁNOVÁNÍ Základem plánovacího procesu je stanovení soustavy cílů podniku, jejich vzájemné uspořádání a sladění a stanovení cest k jejich dosažení

Manažerské role: Co všechno obnáší práce vedoucího

Základní prvky a logika procesu organizování Ø specializace û cílem je najít tu optimální Ø koordinace û zajištění pomocí vztahů nadřízený à podřízený Ø vytváření útvarů û kritéria pro vytváření útvarů. » specializace a kvalifikace pracovníků. » proces a funkce ; 1. Etické hledisko2 Pokud však uvažujeme o činnosti organizování, lze vztah obrátit - organizování je významnou řídicí činností a tato část teorie organizace je pak integrální součástí studia teoretiků podnikového řízení

Charakteristika manažera, jeho činnosti, role a požadavky

Pojem manažer a manažerská činnost 16. Manažerská funkce - rozhodování 17. Typy rozhodovacích procesů 18. Manažerská funkce - plánování 19. Manažerská funkce - organizování 20. Organizační struktura podniku 21. Manažerská funkce - vedení 22. Manažerská funkce - kontrola 23. Řízení lidských zdrojů (HRM) 24 Základní manažerská funkce s ostatními funkcemi vedení, organizování, komunikace, kontrola. Plánování obsahuje stanovení: cílů (ČEHO = co chceme vyrobit, CESTY-POSTUPY = jak cílů bude dosaženo Rozhodování je průběžná manažerská funkce, která je využívána jak při plánování, organizování, vedení týmů, tak při kontrole. Úvodní část modulu je zaměřena na identifikaci chyb při rozhodování a uvědomění si jejich příčin 17. Manažerská funkce - plánování. Právní formy obchodních společností. 18. Manažerská funkce - organizování. Závazkové právo - obsah, vznik, zajištění a zánik závazků. 19. Personální management - plánování, získávání a výběr pracovníků. Právní úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku. 20

Management - Organizován

na vedení, koordinaci, organizování, komunikaci, kontrole. Základní pojmy: - Plánování - Cíl - Plán (Program) - Rozpočty - Politika - Pravidla - Zdroje Plánování-manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak má být dosaženo, určení, co se má stát, nikoli reakce na to. dekompozice řízení *sekvenční manažerské funkce - plánování, organizování, vedení lidí, kontrola *průběžné manažerské funkce - analýza činností, rozhodování, komunikace rozhodování - jádro řízení, jeho kvalita ovlivňuje zásadně efektivnost a budoucí prosperitu organizac 13. Plánování jako manažerská funkce otazník, otázky při tvorbě dotazníku 14. rizový management SWOT analýza a matice růstu podniku 15. Metody vzdělávání na pracovišti a mimo pracoviště Vývoj a členění výrobků 16. Management inovací Marketingový výzkum 17. Rozhodování jako manažerská funkce Funkce a jejich vlastnosti II: inverzní funkce, mocninné funkce a odmocnina, exponenciální a logaritmická funkce, funkce s absolutní hodnotou, limita funkce. Derivace funkce: definice a základní vlastnosti, derivace elementárních funkcí a funkcí složených, tečna a normála k rovinné křivce

Management, organizování - Miras

2.2.4 Manažerská činnost 6 2.2.5 Úrovn ě řízení 7 2.2.6 Požadavky na manažera v podnikání 8 2.2.7 P ředpoklady manažerské práce 10 2.3 Základní manažerské funkce 10 2.3.1 Plánování 10 2.3.2 Organizování 1 Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postupů jeho dosažení nelze provádět ani výběr rozmisťování pracovníků, ani účinné organizování nebo kontrolu. 1. Plánování jako manažerská funkce Vedení lidí - základní funkce managementu. Styly vedení. Manažerská mřížka (Blake a Moutonová). Fiedlerův kontingenční model. Emoční inteligence. Metody vedení lidí. McGregorova teorie X a teorie Y. Vůdčí osobnost manažera a umění stát v čele. Stimulace a motivace, členění Funkce a odpovědnost vedení 108 5.9 Vedení zaměřené na jednání 109 Výcvik k vedení 110 5.10 Vedení jako kategorie chování 111 Ohledy a struktura 111 Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci 112 Hlavní rozměry manažerského vedení 112 5.11 Styly vedení 112 Širší klasifikace stylů vedení 11

Rozhodování jako manažerská funkce. Vedení a motivace pracovníků. Druhy motivace. 3. Personalistika. Péče o pracovníky. 4. Organizování, organizační struktura. Kontrola. Význam komunikace v procesu řízení 5. Marketing - definice. Informační systém marketingu. 6. Segmentace trhu pro marketingové účely. Základní. Seznam témat:1. Vymezení pojmu management, funkce a členění managementu. Manažerská odpovědnost, charakteristika manažera a jeho role. Typy manažerů v průběhu vývoje firmy2. Vývoj managementu, charakteristika jeho vývoje a přínosů pro dnešek3. Moderní směry vývoje managementu, současný management a jeho metody4

Metody vedení lidí - Publi

Management N71 - státní postupová zkouška - výcuc UPOZORNĚNÍ: Veřejné šíření tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno a to v jakékoli formě -manažerská práce => vyplývá z manažerských funkcí (plánování, organizování,) interpersonální-> manažer řídí, je zodpovědný za organizaci práce lidí, motivuje, navazuje obchodní kontakty; rozhodovací-> rozhoduje na základě podkladů od pracovník managementu, manažerské dovednosti, manažerské funkce sekvenþní a paralelní. Klasické období managementu, postklasické období managementu. Vývoj managementu v posledním tvrtstoletí. 2. Plánování. Plánování jako manažerská funkce. Plánování a cíle - vlastnosti cílů, pravidlo SMART, oblasti a měřítka cílů MANAGEMENT I TÉMA ÿ.4 MANAŽERSKÉ FUNKCE A ROLE plk.Ing. Miroslav MASLEJ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu atedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: miroslav.maslej@unob.c Funkce Sekvenční (základní) Paralelní Plánování Organizování Výběr a rozmístění pracovníků Vedení lidí Kontrola Analyzování problémů Rozhodování Realizace, implementace Úrovně managementu M 1.linie mistři, předáci Střední úroveň manažeři závodů, vedoucí plánování 3 až 5 let dopřed

e na hlavní podnikové funkce (technika, výroba, obchod apod.), jehož pracovníkům deleguje některé z fází manažerské práce, především úkoly z oblasti plánování, organizování, regulování, motivování a kontroly. Vlastní rozhodování se na štábní pracovníky přenáší v míře podstatně menší Manažerská funkce plánování; 5. Manažerská funkce organizování; 6. Manažerská funkce vedení lidí. • Plánování: je první manažerská sekvenční funkce. Proces stanovení cílů podniku a způsobů jejich dosažení a) Neformální - plán je v hlavě b) Formální - formuláře, • Účel plánování: • stanovení směru rozvoje organizace nebo organizační jednotky • koordinace lidí a vnitropodnikových jednote

 • Čtení palmových listů diskuze.
 • Azyl pro rodiny s detmi praha.
 • Plicní fibróza dědičnost.
 • Destruction derby dobrovice 2019.
 • Ořešák seifersdorfský vzrůst.
 • Iparapety.
 • Vyjmenovaná slova 2018.
 • Dřevěné desky.
 • Biatlon 2018 vstupenky.
 • Dieta uhlohydraty.
 • Venkovní pískovcová dlažba.
 • Přírodopis online.
 • Německá letadla 2. světové války.
 • Sketch meaning.
 • Rozdělení berlína.
 • Camille gottlieb.
 • Jak povolit zapečené svíčky.
 • Škoda octavia 1 combi tuning.
 • Maďarský drsnosrstý ohař.
 • Infiniti q50 test.
 • Mad max fury road nux.
 • Medvídek pú omalovánky.
 • Bateriový detektor plynu.
 • Hvězdná pěchota anička dajdou.
 • Migrén.
 • As if you have a choice leona lewis.
 • Předkolumbovské civilizace.
 • Stříbrný králík.
 • Bindi irwinová.
 • Zoo budapešť.
 • Subaru impreza gt 2.0 turbo.
 • Kalina obecná škůdci.
 • Křesťanské písně na kytaru.
 • Jak funguje zadlabací zamek.
 • Cena uhlí pro domácnosti.
 • Steven spielberg cernobily film.
 • Mistři zastavárny chumlee.
 • Neapolska mouka.
 • Kokedama cena.
 • Škoda octavia 1 combi tuning.
 • Heb 140.