Home

Stejnolehlost kružnic

Postup sestrojení spole čných te čen dvou kružnic s různými polom ěry Konstrukce je provedena pro kružnice s různými polom ěry a vzdáleností st řed ů v ětší než sou čet polom ěrů t ěchto kružnic. 1. Sestrojení zadaných kružnic, st ředné, pomocného bodu a jeho obraz ů sestrojíme kružnice k 1(O 1,r 1) a k 2(O 2,r 2 Stejnolehlost kružnic Platí taková věc (věta), že každé dvě kružnice jsou stejnolehlé . A stejně jako u úseček existují dvě stejnolehlosti , ve kterých se na sebe tyhle kružnice zobrazí (až na výjimky - např. soustředný kružnice, kružnice se stejným poloměrem) Zjistěte, jaká bude poloha středů stejnolehlostí pro různé vzájemné polohy kružnic k1 a k2 - vnější dotyk, vnitřní dotyk, jedna uvnitř druhé, soustředné. Kdy nastane případ, že hledaná stejnolehlost je právě jedna? Pokud mají kružnice k1 a k2 stejný poloměr nebo jsou-li soustředné. Příklad Stejnolehlost kružnic. Jsou-li dány dvě kružnice s různými poloměry pak, existují právě dvě stejnolehlosti, které zobrazují první kružnici na druhou. Obrazem k1(S1; r1) ve stejnolehlosti se Středem S je S2(S2; ) Středy budou identické pouze v případě soustředných kružnic. Společná tečna dvou kružnic Stejnolehlost. Výklad. stejnolehlost se středem S a koeficientem k (kde k je různé od nuly) je přímá podobnost, která: Společné tečny dvou kružnic s různými poloměry Čtverec vepsaný do ostroúhlého trojúhelníka Varianta Apolloniovy úlohy Bpp Pappova úloha Bp

Pr ůse číky kružnic k a k´jsou krajní body hledaných t ětiv. Další postup - viz úloha 1. Příklad 3 : Je dána kružnice k(S,r) a bod Q v její vn ější oblasti. Sestrojte všechny úse čky AB s krajními body ležícími na kružnici k, pro které p latí : |QA| = 3 . |QB 15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty STEJNOLEHLOST KRUŽNIC Věta 1: Obrazem libovolné kružnice k (O; r) je v každé stejnolehlosti H (s; λ) kružnice k'(O'; r'), jejíž střed O' je obrazem středu O kružnice k a pro jejíž poloměr r' platí: r'=∣ ∣⋅r PŘÍKLADY Sestrojte všechny středy stejnolehlostí, v nichž k1 se zobrazí na k2 Kružnici obvykle značíme malým písmenem k nebo l.. Každá kružnice má střed, označuje se S.; Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r.Na obrázku se jedná o úsečku AS.; Úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici se nazývá tětiva.Na obrázku úsečka FG.. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube stejnolehlost kružnic

Planimetrie - Stejnolehlost kružnic

KuželosečkySZŠ a VOŠZ Zlín® Kabinet MAT předkládá prezentaci - ppt

Stejnolehlost. Této metody používáme k řešení těch konstrukčních úloh, v nichž lze určit mezi útvarem daným a hledaným vztah stejnolehlosti. který je bodem dotyku obou kružnic. Střed S kružnice k pak musí ležet na přímce S′T a na ose úhlu vymezeného přímkami a a b, ve kterém leží bod T. Řešení v AutoCADu Kružnici k a bod O máte zadaný a stejně tak střed stejnolehlosti (S) vy hledáte obrazy. Obraz jakéhokoliv bodu naleznete tak, že spojíte tento bod se středem stejnolehlosti a na takto vzniklou polopřímku s počátečním bodem S nanesete požadovanou velikost (kdyby jste měla H(S,1), zobrazil by se bod sám na sebe, kdyby se jednalo o H(S,2), nanesla by jste na polopřímku. Určete středy stejnolehlosti kružnic. b) c) V úloze 4. sestrojte společné tečny kružnic. Kruh je rozdělen přímkou na dvě kruhové úseče. Do každé úseče vepište čtverec. Na číselné ose s počátkem O je ve stejnolehlosti se středem O obrazem čísla číslo - 6 Uvažujme stejnolehlost se středem v bodě S, která zobrazí bod A do bodu A'. Společné tečny dvou kružnic (pokud existují) procházejí středem stejnolehlosti nebo jsou rovnoběžné se spojnicí středů kružnic (platí pro kružnice se stejným poloměrem). Stačí tedy najít příslušné středy stejnolehlosti obou kružnic They Were MEAN and HARSH to Him, but He Came Back to PROVE THEM WRONG! - Duration: 5:51. Top Viral Talent Recommended for yo

Stejnolehlost - Univerzita Karlov

Název: Stejnolehlost Autor: Ing. Vacková Věra Číslo: VY_32_INOVACE_02 - 07 Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních průmyslových škol, obor strojírenství a technické lyceum. V prezentaci jsou žáci seznámeni s definicí geometrického zobrazení stejnolehlost, dále jsou uvedeny vlastnosti tohoto zobrazení a je. Pro stejnolehlost platí. Obrazem přímky je vždy přímka s ní rovnoběžná, tj. všechny směry jsou samodružné. Z projektivního hlediska jsou všechny nevlastní body samodružné. V euklidovském prostoru je homotetie (nejjednodušší) podobnost. Absolutní hodnota koeficientu stejnolehlosti je rovna měřítku podobnosti 11 Stejnolehlost Patřímezitzv.homotetie,tj.afinnízobrazení,kterámajívšechnysměrysamod-ružné. Definice26.BudiždánbodS areálnéčísloκ (různéod0a1. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 2.11.2020 (L) Vykreslete si svůj první matematický výraz přes MathJax!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji Stejnolehlost Úloha 9: Jsou dány kružnice k(O, 18 mm), k´ (O´, 45 mm). Sestrojte jejich společné tečny. Společné tečny kružnic procházejí středy stejnolehlosti. Postup řešení: 1. Sestrojíme středy stejnolehlosti obou kružnic. 2. Body dotyku nalezneme pomocí Thaletových kružnic. 3. Sestrojíme společné tečny obou kružnic

Scienceworld | Apollóniovy úlohy

Stejnolehlost - webzdarm

 1. Stejnolehlost kružnic. Analytické vyjádření kružnice, vzájemná poloha kružnice a bodu, přímky. Kulová plocha, koule, kulový vrchlík, pás, úseč, vrstva. Objemy a povrchy. 1) Je dána kružnice k a bod B v její vnější oblasti. Sestrojte všechny takové tětivy XY kružnice k
 2. (stejnolehlost kružnic, společné tečny) S: 193: připsané kružnice k, l (stejnolehlost kružnic, společné tečny) S: 192: připsaná kružnice k, vepsaná l (stejnolehlost kružnic, společné tečny) S: 194: připsaná kružnice k, vepsaná l (stejnolehlost kružnic, společné tečny) S : 195: A, ro (vepsaná kružnice), c (tečny z.
 3. STEJNOLEHLOST 2 Stránka 1 z 2 Sestrojte středy stejnolehlosti úseček AB a CD. Sestrojte středy stejnolehlosti kružnic. STEJNOLEHLOST 2 Stránka 2 z 2 Sestrojte společné tečny kružnic. Author: Mediaresearch Created Date: 10/7/2012 5:47:10 PM.
 4. Další témata a dotazy - Stejnolehlost kruznic Vzájemná poloha dvou kružnic - jak to poznám. Když počítáme vzájemnou polohu dvou kruřnic a máme například zadání: r1 6,3, r2 2,4, s 9

stejnolehlost kružnic interaktivní. Objevujte materiály. SOSO; Součin komplexních čísel a jeho geometrický význa Společná tečna dvou kružnic - metoda dilatace. Společná tečna dvou kružnic - přes stejnolehlost : Martin Vinkler - vinkle@gvp.cz. Stejnolehlost kružnic řešené příklady Stejnolehlost . Stejnolehlost. Této metody používáme k řešení těch konstrukčních úloh, v nichž lze určit mezi útvarem daným a hledaným vztah stejnolehlosti. kružnic. Střed S kružnice k pak musí ležet na přímce S′T a na ose úhlu vymezeného přímkami a a b, ve kterém leží. 1. Sestrojte libovolný šestiúhelník ABCDEF a zobrazte ho v: a) , S je vnější bod šestiúhelníku, b) , S = A, c) , S je vnitřní bod. 2

Stejnolehlost Soubor interaktivních materiálů vytvořených v GeoGebře pro podporu výkladu učitele, ale také samostudia žáků. Autorka: Jitka Novákov Jestliže se kružnice dotýkají, je jeden střed stejnolehlosti v jejich bodě dotyku. Jsou-li kružnice soustředné, splývají středy obou stejnolehlostí se společným středem těchto kružnic. V případě 2 shodných kružnic existuje pouze jedna stejnolehlost, která zobrazuje jednu kružnici na druhou. Je to středová souměrnost Zobrazení v rovině - shodné zobrazení, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost, stejnolehlost kružnic, užití. O pos KRUZ,'//CF k(4z) ' 2 2 a a) // 4774' - O,CŽ, Ptsrvp P057VÞ: /X.4/: RYA,' - / YA/.. /XA/-3:Z *0-4e. /XM/_ H z - A. b. x-ye Z em-v). g Stejnolehlost zobrazuje každou úseku XY na úseku X PRACOVNÍ A VÝUKOVÝ LIST 5 - STEJNOLEHLOST Stejnolehlost kružnic Jsou dány dvě kružnice k1,k2 s různými poloměry. Urþete všechny stejnolehlosti, v nichž obrazem kružnice k1 je kružnice k 2

Stejnolehlost kružnic: Ve stejnolehlosti se středem O a koeficientem k se zobrazí kružnice m se středem S a poloměrem r na kružnici m´ se středem S´a poloměrem k.r, přičemž S´ je obrazem bodu S v dané stejnolehlosti. Toto geometrické zobrazení využíváme zejména při sestrojování společné tečny dvou kružnic Je dán čtverec a dvě čtvrtkružnice k1 a k2 (viz obr) Vepiš do čverce kružnici, která se dotýká čtverce a obou kružnic. (Je to jedna z Apolloniových úloh - pkk - ve speciální poloze Stejnolehlost Se stejnolehlostí jsme se seznámili na střední škole, doplníme naše znalosti o jeden pojem: Definice Označme E resp. I vnější resp. vnitřní střed stejnolehlosti kružnic k 1, k 2. Nechť přímka procházející bodem E nebo I protíná kružnici k 1 ve dvou bodech A 1,B 1 a kružnici k 2 v bodech B 2, A 2

Stejnolehlost

Kružnice — Matematika

stejnolehlost kružnic - YouTub

Komentáře . Transkript . Matematik 05.09.2019 - 2. Druhy čísel, Obor přirozených číse CVIČENÍ 03.09.2020, 08.09.2020 | 1. Rovnice s parametr

jedné použijeme stejnolehlost. •Středy hledaných kružnic musí ležet na ose úhlu vymezeného přímkami. •Sestrojíme pomocnou kružnici o libovolném poloměru se středem ´tak, aby se dotýkala zadaných kružnic -tato pomocná kružnice odpovídá ve stejnolehlosti hledané kružnici VY_32_INOVACE_133 - Stejnolehlost 1. VY_32_INOVACE_134 - Stejnolehlost 2. VY_32_INOVACE_135 - Stejnolehlost 3. VY_32_INOVACE_136 - Stejnolehlost kružnic. VY_32_INOVACE_137 - Zobrazení podobnosti. VY_32_INOVACE_138 - Řezy krychle. VY_32_INOVACE_139 - Řezy hranolů. VY_32_INOVACE_140 - Řezy jehlan Stejnolehlost, vlastnosti, skládání stejnolehlostí, stejnolehlost kružnic. Podobnost, rozklad podobností, klasifikace podobností v rovině. Rovnice podobností, zejména v E 2. Konstrukční úlohy řešené pomocí podobnosti. Mocnost bodu ke kružnici. 7. Geometrie v rovině komplexních čísel Kruhová křivka a její rovnice

Stejnolehlost kružnic - GeoGebr

6. Stejnolehlost s koeficientem -1 je..... 4. Do půlkruhu vepište čtverec. 5. Sestrojte kružnici k(S;4 cm), na jejím obvodu zvolte bod O a sestrojte kružnici l(O;2cm) Sestrojte společné tečny obou kružnic včetně všech bodů dotyku na obou kružnicích Děkuji vedoucímu mé diplomové práce, doc. RNDr.Jaroslavu Zhoufovi, Ph.D., za velkou ochotu, cenné rady, podn ěty a připomínky, které mi pomohly k realizaci této diplomové práce. Dále bych cht ěla pod ěkovat nakladatelství Fraus za bezplatné poskytnutí částí planimetrie z interaktivní u čebnice Matematika pro st řední školy Bod, přímka, rovina, incidence geometrických útvarů, polohové a metrické vlastnosti geometrických útvarů v rovině, svazek přímek, euklidovské konstrukce, tečna ke kružnici, společné tečny dvou kružnic, stejnolehlost, středový a obvodový úhel, Thalétova kružnice, konstrukce pravidelných n-úhelníků, mocnost bodu ke. Stejnolehlost kružnic. Definice a vlastnosti podobných zobrazení. Samodružné body podobných zobrazení. Grupa podobných transformací prostoru. 9. Klasifikace afinních transformací. Základní afinity, směr základní afinity. Rovnoběžné promítání do nadroviny. Základní afinity v E2. 10. Kuželosečky Bod a přímka v rovině; Vzájemná poloha přímek v jedné rovině; Rovina a polorovina; Vzájemná poloha přímky a kružnice; Vzájemná poloha dvou kružnic

Matematika pro střední školy 3

Stejnolehlost - řešená úloh

Název: Příklady na stejnolehlost kružnic Anotace: Sada obsahuje vybrané řešené příklady z učebnice Pomykalová E.: Matematika pro gymnázia - Planimetrie. Praha, Prométheus, 1997 v aplikaci EXCEL. Konkrétní zadaní s odkazem na citovanou učebnici jsou níže v příloze Věcná náplň jednotlivých DUMů Ša_21 Stejnolehlost; Ša_22 Stejnolehlost kružnic; Ša_23 Užití stejnolehlosti; Ša_24 Přímka a její části; Ša_25 Polorovina, úhel, dvojice úhl. Definice a vlastnosti stejnolehlosti, stejnolehlost kružnic, užití stejnolehlosti při řešení konstrukčních úloh. 15. Kružnice jako množina bodů v rovině, její analytické vyjádření. Definice kružnice, analytické vyjádření kružnice, obecná rovnice kružnice vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha kružnic Podle věty 11 leží pól P 1 osy podobnosti o (jakožto chordály kružnic m 1, m 2) vzhledem ke kružnici k 1 na spojnici dotykových bodů kružnic m 1, m 2 s kružnicí k 1 a podle věty 10 táž spojnice prochází středem podobnosti výsledných kružnic m 1, m 2, tedy bodem P

Shodná zobrazení v prostoru (identita, rovinová souměrnost, rotace kolem přímky, osová souměrnost v prostoru, translace v prostoru, středová souměrnost v prostoru, posunutá souměrnost, otočená souměrnost, šroubový pohyb).11. Podobná zobrazení v rovině, stejnolehlost, podobné útvary, stejnolehlost kružnic.12 6 Stejnolehlost.pdf (1,3 MB) 7 Stejnolehlost kružnic.pdf (912,6 kB) nová verze 2012 . Novinky Pro 6.A 2020 Opakování Planimetrie II Funkce Trigonometrie Stereometrie Goniometrie a trigonometrie 6.A Odkazy Kontakt Napište nám.

Geometrická zobrazení - Univerzita Karlov

51 OBSAH Předmluva....3 Použitá označení. Vzájomná poloha dvoch kružníc v rovine - vyšetrite vzájomnú polohu dvoch kružníc v rovine v závislosti od súradníc ich stredov a polomerov ak sú kružnice dané rovnicami k1: (x-m1)na2 + (y-n1)na2 = r1 na Stejnolehlost Je dán bod S a reálné číslo ( 0). Stejnolehlost se středem S a koeficientem je zobrazení, které přiřazuje: 1. každému bodu X S bod X´ tak, že platí SX´ = . SX , přitom pro > 0 leží bod X´ na polopřímce SX, pro < 0 je bod X´ bodem polopřímky opačné

Stejnolehlost kružnic. Podobné transformace roviny. Shodnosti a podobnosti v konstrukčních úlohách. Mocnost bodu ke kružnici. Osová afinita. Absolvent si osvojí vědomosti a dovednosti týkající se afinních zobrazení v rovině a jejich užití při řešení úloh v rozsahu osnovy předmětu.. pata výšky na přeponu. Nechť r,r1,r2jsou postupně poloměry kružnic vepsaných trojúhelníkům ABC, ACD, BCD. Dokažte, že r2 1+r22= r2. Obyčejná stejnolehlost Notná řádka úloh se dá vyřešit jen pouhou obratnou manipulací se stejnolehlostí. Na takové se podíváme nejdřív. Jak poznat, že může pomoci právě stejnolehlost Stejnolehlost kružnic Obrazem kružnice k(O,r) ve stejnolehlosti H(S,k) je kružnice k´(O´, kr), kde O´ je obrazem bodu O. Jsou-li dány dvě kružnice s různými poloměry, pak existují právě dvě stejnolehlosti, které zobrazí první na druhou - Stejnolehlost kružnic: Obrazem kružnice k(O;r) ve stejnolehlosti H(S, je kružnice k((O(; (((.r); přitom bod O( je obrazem bodu O. - Jsou-li dány dvě kružnice s různými poloměry, pak existují právě 2 stejnolehlosti, které zobrazí jednu kružnici na druhou

Předpokládané znalosti: tečna kružnice, dotyk kružnic, stejnolehlost Středy kružnic, které se dotýkají kružnice mv bodě M, leží na přímce SM (mimo bod M), kde Sje střed kružnice m. Bod dotyku dvou dotýkajících se kružnic je středem jedné ze stejnolehlostí, v nichž je jedna z kružnic obrazem druhé z nich úlohy na stejnolehlost kružnic: najít obě dvě stejnolehlosti, kterými jsou zadané dvě kružnice stejnolehlé. určení všech společných tečen k těmto kružnicím. Stereometrie: zdroj a Petáková str. 90-92. zjištění vzájemné polohy dvou přímek v rovině i v prostoru, přímky a roviny, dvou rovin. (tří rovin ne Title: Lineární rovnice, lineární rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic Author: Petr Husar Created Date: 5/22/2006 11:21:12 P

Þ konstrukční úlohy využívající množin bodů dané vlastnosti a zobrazení (stejnolehlost kružnic, mocnost bodu ke kružnici ), Þ výpočet obsahů a objemů, Þ kružnice v analytické geometrii, Þ obvodové a středové úhly, Þ odvození vzorců pomocí integr. počt Úloha 5. Jsou dány kružnice \(k_1\), \(k_2\) a bod \(C\). Sestrojte všechny rovnoramenné trojúhelníky \(ABC\) s pravým úhlem u vrcholu \(C\) takové, aby bod. kružnic. Komplexní čísla 21 Goniometrický tvar komplexního čísla Goniometrický tvar komplexního čísla |je jeho zápis ve tvaru |( ). Číslo je argument komplexního čísla | |je jeho absolutní hodnota. V Gaussově rovině můžeme znázornit komplexní číslo na základě znalosti jeho algebraického tvaru nebo pomocí jeho.

Kružnice, kruh, jejich části. Středový a obvodový úhel. Vzájemná poloha přímky a kružnice, dvou kružnic. Obvody a obsahy rovinných obrazců. Podobnost trojúhelníků. Euklidovy věty, Pythagorova věta a věta obrácená. Poměry délek stran v pravoúhlých trojúhelnících s vnitřními úhly velikosti 30° nebo 45° existují právě dva průsečíky kružnic k_2 a k'_1, přičemž pro jeden průsečík existuje právě jeden průsečík kružnic th_1 (resp. th_2) a k_3 a pro druhý průsečík neexistuje průsečík kružnic th_2 (resp. th_1) a k_3, existuje právě jeden průsečík kružnic k_2 a k'_1 a pokud existuje právě jeden průsečík kružnic.

Stejnolehlost. Stejnolehlost kružnic. Užití stejnolehlosti. Stereometrie. Polohové vlastnosti - základní vztahy mezi body, rovinami a přímkami. Řezy těles (krychle, jehlan) Metrické vztahy v prostoru - kolmost, odchylka, vzdálenost. Objemy a povrchy těles - pravděpodobně do klasifikačního týdne nestihneme ka, a vnější stejnolehlost, která má střed v bodě A a zobrazí kružnici ka na kružnici k (první stejnolehlost existuje, protože v bodě B1 se kc a ka dotýkají, a ta druhá, protože přímky AB a AC jsou společné tečny kružnic ka a k). Složením těchto stejnolehlostí vznikne vnitřní stejnolehlost Stejnolehlost a stejnolehlost kružnic Podobné zobrazení Mezipředmětové souvislosti: Využití podobnosti trojúhelníků, např. v odvození zvětšení u zrcadel, čoček, v příkladech s nakloněnou rovinou (fyzika) 2 12 Vyučovací předmět: Matematik

Společné tečny dvou kružnic - GeoGebr

Stejnolehlost - užití stejnolehlosti. Stejnolehlost kružnic; Pojem konstrukční úlohy; Metody řešení konstrukčních úloh; Základní geometrické konstrukce; Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. Stejnolehlost lze použít na zvětšování či zmenšování objektů, osovou afinitu pak k jejich zkosení. Umožňuje volit poloměry, rychlosti a smysl otáčení valících se kružnic, jakož i vnější či vnitřní dotyk. Při pohledu na roztodivné křivky, které dostáváme při nejrůznějších zadáních, se nelze ubránit. Stejnolehlost je přímá podobnost. Dvě kružnice o různých poloměrech jsou stejnolehlé ve dvou stejnolehlostech. Dvě kružnice o stejných poloměrech jsou stejnolehlé vjediné stejnolehlosti, která je zároveň středovou souměrností. Středy stejnolehlosti leží na spojnici středů kružnic. GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ 1 Další tři se postupně zabývají vlastnostmi trojúhelníků, pravidelných mnohoúhelníků, kružnic a kruhů. Pátý celek pojednává o množinách bodů dané vlastnosti a jejich využití v konstrukčních úlohách a poslední, šestý celek, obsahuje učivo o shodných zobrazeních

8) Sestrojte kružnici, která se dotýká dvou daných různoběžek a, b a prochází bodem M. (stejnolehlost) 9) Jsou dány dvě různoběžky a, c a mimo ně bod B. Sestrojte čtverec tak, aby jeho vrcholy splňovaly A ( a, C ( c , B je daný bod Podobnosti v rovině (vlastní a nevlastní podobnosti, grupa podobností), stejnolehlost. Dělicí poměr, dvojpoměr, Cevova věta, Menelaova věta. Kružnice, mocnost bodu ke kružnici, chordála kružnic, kružnice v stejnolehlosti. Kruhová inverze, Apolloniovy úlohy (pouze synteticky) 3. Popište stejnolehlost kružnic. 4. Jsou dány dvě různoběžky p, q a mimo ně bod A. Sestrojte kružnici k tak, aby se dotýkala přímek p, q a procházela bodem A. Funkce lineární a lineární lomená i s absolutními hodnotami 1. Popište, co vyjadřují parametry a, b lineární funkce y = ax + b . 2 Stejnolehlost kružnic. Samodružné body podobných zobrazení. Grupa podobných transformací prostoru En. Podobné transformace v E1 a E2. Podobnost geometrických útvarů. Matematická analýza 1. Konstrukce Reimannova integrálu v R2, geometrický význam dvojného integrálu, míra rovinné oblasti - každá stejnolehlost je podobností s poměrem podobnosti k = |λ| - každá podobnost je složením stejnolehlosti a nějaké shodnosti. Příklad: Jsou dány kružnice k1(O1;4 cm), k2(O2;2 cm), |O1O2| = 9 cm. Sestrojte středy stejnolehlosti S1, S2 daných kružnic a vypočtěte jejich vzdálenost. (Řešení: |S1S2| = 12 cm

podobná zobrazení, stejnolehlost vlastnosti stejnolehlých útvarů, přímek, úhlů, úseček stejnolehlost dvou kružnic užití stejnolehlosti při řešení úloh Pythagorova a Eukleidovy věty. Konstrukce n-úhelníků a kružnic vlastnosti trojúhelníků a čtyřúhelníků věty Eukleidovy, věta Pythagorov - podobná zobrazení (stejnolehlost); - stejnolehlost kružnic; - užití podobných zobrazení v konstrukčních a numerických úlohách. 10. Trigonometrie, trojúhelník a čtyřúhelník v numerických úlohách - pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova a Eukleidovy věty, numerické úlohy v pravoúhlém trojúhelníku (stejnolehlost kružnic, mocnost bodu ke kružnici) výpočet obsahů a objemů, kružnice v analytické geometrii, obvodové a středové úhly, odvození vzorců pomocí integr. počtu. 6. Elipsa elipsa jako množina bodů, elipsa v analytické geometrii, přímka a elipsa,. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

Podobnost a stejnolehlost - Matematika online - na www

- podobná zobrazení (stejnolehlost, stejnolehlost kružnic, užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách) 5. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy - obecný tvar lineární rovnice a její řešení v R, důsledkové a ekvivalentní úpravy rovnic, rovnice s neznámou ve jmenovatel stejnolehlost útvarů, užití v konstrukčních úlohách stejnolehlost kružnic 16. Objemy a povrchy těles Hranol, kvádr, jehlan, válec, kužel, koule. 17. Vektorová algebra vektory a operace s nimi velikost vektoru, skalární a vektorový součin, aplikace při řešení rovinných Stejnolehlost kružnic Prezentace ukazuje vzájemnou polohou dvou kružnic a jejich vztah, konstrukci společných tečen. Prezentaci lze využít jako součást výkladu v hodině, při opakování, případně k samostudiu. Označení DUM VY_32_INOVACE_M6.19.FAB Jméno autora Fabiánová Ročník 2. a 4. Předmět Matematik

Stejnolehlost kruznic - poradte

Konstrukční úlohy ZŠ http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=34968; Konstrukční úlohy SŠ http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=34909; Stejnolehlost http. Stejnolehlost:X→Y´, Y→X´ Kruhová inverze:X→X´, Y→Y´ 2. resp. s úhlem dvou kružnic. Protože úhlem přímky a kružnice, resp. s úhlem dvou kružnic rozumíme úhel přímky a tečny, resp. úhel dvou . tečen, stačí zjistit v jakém vztahu je úhel dvou přímek a úhel jejich obrazů v kruhové inverzi. Odpověď nám.

Deskriptivní geometrie na MFF U

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 5. Podobnost a stejnolehlost. (Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití ve slovních úlohách, Pythagorova věta a Euklidovy věty, zobrazení geometrického útvaru ve stejnolehlosti, sestrojení středu stejnolehlosti dvou kružnic, užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách - sestrojen

STEJNOLEHLOST3 - YouTub

Veřejně přístupná databáze výstupů projektů a projektových výstupů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnos Vlastnosti kružnice, obvodový a st ředový úhel, stejnolehlost kružnic. 8. Rovina Konstrukce průniku tělesa a roviny, rovina v analytické geometrii. 9. Funkce I Definice funkce, defini ční obor, obor hodnot a graf funkce, vlastnosti. 10. Funkce II Extrémy funkce - slovní úloha, průběh grafu funkce a diferenciální po čet. 11 Autor knihy: Emil Calda, Téma/žánr: matematika, Počet stran: 192, Cena: 149 Kč, Rok vydání: 1997, Nakladatelství: Prometheu Stejnolehlost. Stejnolehlost kružnic. Užití stejnolehlosti. Polohové úlohy v prostoru. Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami. Vzájemná poloha dvou přímek. Vzájemná poloha přímky a roviny. Vzájemná poloha dvou rovin. Rovnoběžnost přímek a rovin. Vzájemná poloha tří rovin. Řez tělesa rovinou. Průnik přímky. 1 1 ÚVOD Je společensky neakceptovatelné, aby se někdo chlubil neznalostí a ignorací literatury, ale je společensky přijatelné honosit se neznalostí vědy a hrdě přiznávat neschopnost v matematiky. (R. Dawkins) Takovýto pohled na matematiku dlouhodobě sdílí spoleþnost

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - účast na cvičeních 70% absence je možno omluvit - vypracování zadaných domácích úkolů 0-15 bodů Semestrální projekt vytvoření 3D modelu dle zadání - na jednom modelu může spolupracovat až 2-členný tým - vytvořením se rozumí vymodelování ve vhodném modelovacím softwaru, rozdělení na. Budinský, B. a Kepr, B. Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970 Skutečný počet řešení dané úlohy ale závisí na poloze kružnic. Úloha nemusí mít žádné řešení (obr. 1), dvě (obr. 2), čtyři (obr. 3), šest, anebo i nekonečně mnoho řešení (obr. 4). Všech 33 případů vzájemné polohy zadaných prvků bylo popsáno až v roce 1983 znalosti z geometrie, jakou jsou množiny bodů daných vlastností, stejnolehlost, mocnost bodu ke kružnici, kruhová inverze, dilatace či analytické řešení vycházející z dalších známých dvou kružnic a s tím související mocnost bodu ke kružnici..

 • Hilský macbeth.
 • Architektura spánku.
 • Pohádka o jaru pro děti.
 • Restaurace slunce harrachov.
 • Palubní kufr skořepinový.
 • Fc barcelona zápasy.
 • Vnitřní život buňky.
 • Vánoční výrobky návody.
 • Bolest v podkoleni.
 • Can diagnostika.
 • Šampióni d2 the mighty ducks.
 • Čsn en iso 7730.
 • Mistři zastavárny obsazení.
 • Xbox one cesky jazyk.
 • Nejkrásnější plemena koček.
 • Jíme zdravě s fitrecepty bazar.
 • Dublin jehla.
 • Vis auto.
 • The legend rock fest 2019.
 • Postel masiv dub akce.
 • Rungsted seier capital.
 • Dcera neni panna.
 • Hoření propanu rovnice.
 • Sprchová zástěna 120 cm.
 • Anakonda sezrala cloveka 2018.
 • Paraziti wikiskripta.
 • Wow legion mage cz.
 • Mníšek šedý délka života.
 • Preliv blond.
 • Sada na sitotisk.
 • Vepřové maso s baby karotkou.
 • Opravné sady quick step.
 • Vasilij zajcev zinaida zaitseva.
 • Play roblox.
 • Svetilnik beach.
 • Log(8)/log(2).
 • Michael jackson speaking.
 • Jindřich ii. francouzský.
 • Kapradí pokojové.
 • Fyzika stavová rovnice příklady.
 • Soundtrack forrest.