Home

Lorenzova křivka

Lorenzova křivka (Lorenz Curve) je analytická technika, která slouží k zobrazení nerovností.. Matematicky je kumulativní distribuční funkcí, je vždy konvexní. Ideální Lorenzova křivka je přímka z počátku pod úhlem 45° Lorenzova oblouku (též Lorenzovy křivky) nebo pomocí tzv. Giniho kloeficientu. Jak už názvy samotných metod naznačují, Lorenzova křivka vyjadřuje koncentraci pomocí grafu (bodový graf XY) a Giniho koeficient číselně. Obě tyto metody jsou univerzální v tom smyslu, že pomocí nich jsme schopni analyzovat koncentraci všech jevů Křivka vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností, absolutní nerovností a skutečnou nerovností v rozdělení příjmů. Jednoduchým jazykem, Lorenzova křivka nám říká, že například percentil spodních 40% domácností v ekonomice dostává 25% důchodu a že na příklad spodních 70% domácností v ekonomice představuje 65%. Lorenzova křivka (LC) přiřazuje poměrně rozděleným skupinám obyvatelstva (domácností) poměrná rozdělení důchodů mezi ně. Srovnává se pak skutečná a ideální Lorenzovy křivka = vyjádření odchylky od absolutní rovnosti (to vyjadřuje plocha A - B) Lorenzova křivka a Giniho index se používají kromě měření rozdělení příjmů také k měření rozdělení majetku společnosti a sociálního blahobytu. Vedle Giniho indexu se v souvislosti s Lorenzovou křivkou často uvádí takzvaný Robin Hood index, který měří absolutní velikost důchodové nerovnosti

Lafferova křivka (Laffer curve) - ManagementMania

Mikroekonomie 1 - 32. Rozdělování důchodů (Lorenzova křivka, Giniho koeficient) Rozdělování důchodů, Důchod a Bohatství, Skladba důchodu, Nerovnosti v důchodech - v pracovních a vlastnických, Lorenzova křivka - absolutní rovnost, absolutní nerovnost, skutečná nerovnost, graf, Giniho koeficien Lorenzova křivka ukazuje aktuální kvantitativní vztah mezi procentem z příjmů domácností a pro-centem celkových příjmů, které obdržel v daném roce. Lorenzovu křivku můžeme také použít ke studiu nerovnosti v rámci rozdělení země, v oblasti vzdělávání a zdravotnictví a v ostatních aktivech Lorenzova křivka. Předpokládá se, že čtenář má alespoň základní znalosti z teorie pravděpodobnosti. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je stručně vysvětleno, za jakým účelem byla Lorenzova křivka sestrojena, k čemu dnes může sloužit a jakým způsobem můžeme danou křivku zkonstruovat Lorenzova kumulativní křivka - tato křivka vznikne tak, že se kumulativně sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu viz. obrázek. Stanovení kritéria rozhodování - zde se můžeme rozhodnout využít striktně Paratova pravidla 80/20 a nebo si také můžeme vybrat, že chceme odstranit jen 60% neshod apod Lorenzova křivka, Absolutní rovnost, Absolutní nerovnost, Skutečná nerovnost, Giniho koeficient (vzorec pro výpočet

Lorenzova křivka ukazuje nárůst (kumulaci) podílů jednotlivých aktivit (problémů) na celku. Ne vždy musí být součty nebo četnosti základních vstupních kategorií dostatečnými vstupními údaji. Někdy může být vhodné doplnit tabulku o váhy, které vychází z důležitosti souhrnných údajů Lorenzova křivka. Zjednodušeně můžeme Giniho index graficky definovat na jednotkovém čtverci pomocí Lorenzovy křivky, která označuje poměr kumulativního bohatství spodních x procent populace k celkového bohatství (obvykle zobrazovaném na ose y). Přímka se sklonem 45 stupňů (diagonála) tedy zobrazuje perfektní rozložení. Lorenzova křivka (Lorenz Curve) Lorenzova křivka (Lorenz Curve) je analytická technika, která slouží k zobrazení nerovností. Matematicky je kumulativní distribuční funkcí, je vždy konvexní. Ideální Lorenzova křivka je přímka z počátku pod úhlem 45° Lorenzova křivka V případě nesnází se přijdete poradit v konzultačních hodinách. K vyjádření (územní) koncentrace lze využít jednoduchou Lorenzovu křivku. Oblouk křivky a úhlopříčka čtverce grafu vymezují plochu, která odpovídá míře koncentrace určitého jevu (ve statistice je to 1/2 tzv

Lorenzova křivka (Lorenz Curve) - ManagementMania

Lorenzova křivka

Materiál je rozšířením učiva středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd - zejména ekonomické teorie. Největší uplatnění nalezne v hodinách pro zájemce o větší vhled do geografie (případně ekonomie), ale není nijak náročný na pochopení. Je snadné ho upravit pro jiné státy například v rámci jednoho světadílu Prohlížení dle předmětu Lorenzova křivka Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Rigol DG811 Arbitrární generátor funkcí 10 MHz (max) 1kanálový arbitrární, trojúhelník, Lorenzova křivka, pulz, šum, Arbitrární generátor funkcí DG811 Objednací číslo: 178394 K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.finance-management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=10

Lorenzova křivka (LC) - Ekonomik

Prohlížení Bakalářské práce / Bachelor's works ÚEV FES (Bc.) dle předmětu Lorenzova křivka Přihlásit se. Digitální knihovna UPa. Lorenzova křivka, Giniho koeficient. Dvěma nejčastěji používanými měřítky pro zjišťování ekonomického postavení člověka jsou důchod a bohatství. Než se tedy začneme zabývat profilem ekonomické nerovnosti, podáme definici těchto dvou klíčových pojmů a prozkoumáme složky důchodu a bohatství Koncentrační křivka. neboli Lorenzova křivka. Vypovídá o rovnoměrnosti (nerovnoměrnosti) rozdělení úhrnu hodnot znaku mezi jednotlivé intervaly (varianty znaku, případy). Konstantní hodnoty - Lorenzova křivka odpovídá úhlopříčce. S rostoucí nerovnoměrností roste zakřivení koncentrační křivky. Mediá lorenzova křivka. Následují vypsané všechny možné výsledky, které vyhovují hledané zkratce lorenzova křivka.Jedná se pouze o přesnou shodu

Další videa zdarma na ekospace.cz a bez jakékoli registrace Lorenzova křivka (LC) - přiřazuje poměrně rozděleným skupinám obyvatelstva (domácností) poměrná rozdělení důchodů mezi ně. Lorenzův graf vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností (to vyjadřuje ideální Lorenzova křivka - znamená, že všechny domácnosti dostávají stejný důchod), absolutní nerovností (to znamená. Lorenzova křivka (LC) - přiřazuje poměrně rozděleným skupinám obyvatelstva (domácností) poměrná rozdělení důchodů mezi ně. Lorenzův graf vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností (to vyjadřuje ideální Lorenzova křivka, která znamená, že všechny domácnosti dostávají stejný důchod), absolutní nerovností (to.

Arbitrární generátor funkcí Aim TTi TGF4042 2kanálový bez

inequalit Lorenzova křivka je často doprovázena přímou diagonální čarou se sklonem 1, což představuje dokonalou rovnost v rozdělení příjmů nebo bohatství; Lorenzova křivka leží pod ní a ukazuje skutečné rozdělení. Plocha mezi přímkou a zakřivenou čarou, vyjádřená jako poměr plochy pod přímkou, je Giniho koeficient. MĚŘENÍ NEROVNOSTÍ V DUCHODECH 1)Lorenzova křivka 2)Giniho koeficient - poměřuje skutečnou LC s linií 45st. G=(A-B)/AG=0. totálně spravedlivé. Lorenzova křivka nerovnosti příjmů v roce 2012 (v %) Zdroj: ČSÚ Při zaměření na ukazatele nerovnosti příjmů v jednotlivých skupinách osob podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání zjistíme, že největší rozdíly v příjmech se projevují u vysokoškolsky vzdělaných osob Lorenzova křivka (9.2 + obr.9.1) - jde o grafickou interpretaci údajů z tabulky (9.1), která má podobu krabicového diagramu - na vodorovnou osu grafu nanášíme kumulativní načítaná % obyvatelstva od 0 do 100% - na svislé ose znázorňujeme kumulativní % celkové důchodu země od 0 do 100

Obrázek 1

Transcript Lorenzova křivka a Giniho koeficient Lorenzova křivka a Giniho koeficient Lorenzova křivka • Grafické znázornění kumulativní distribuční funkce rozdělení určité proměnné • Např. přiřazuje poměrně rozloženým domácnostem poměrně rozložené důchody • Absolutní rovnost přiřazena teoretickou Lorenzovou křivkou (y = x) se sklonem 45° Lorenzova. Lorenzova křivka, která znázorní námi zanesená data do grafu. Vzniká nám Paretův diagram, kde vidíme sloupce a čáru. Sloupce vyjadřují četnost v oblastech a čára-křivka kumulativní četnost. Na základě grafu se můžeme rozhodnout zda uplatníme Paretovo pravidlo 80/2 Samostatný úkol - Lorenzova křivka GOS Uznaný samostatný úkol na ORP Votice. za 4 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících.. Kvizove otazky na evs ze zapoctu zkouskovych testu. Kvízové otázky na Ekonomiku veřejného sektoru objevují se. University. Ceska zemedelska univerzita v Praz

Lorenzova křivka - Finance & Managemen

 1. Rigol DG831 Arbitrární generátor funkcí 35 MHz (max) 1kanálový arbitrární, trojúhelník, Lorenzova křivka, pulz, šum, Arbitrární generátor funkcí DG831 Objednací číslo: 178394
 2. Lorenzova křivka - Metodické poznámky, modelové řešení Materiál je rozšířením učiva středoškolské geografie s přesahy do základů společenských věd - zejména ekonomické teorie. Největší uplatnění nalezne v hodinách pro zájemce o větší vhled do geografie (případně ekonomie), ale nen
 3. Lorenzova křivka; Giniho koeficient; příčiny nerovností; řešení otázky pro koho v tržní ekonomice; teorie mezní produktivity (J. B. Clark) 17_-_Cviceni_Mikroekonomie_I.pps [pps, 561 KiB] 18. Všeobecná (celková) rovnováha . všeobecná rovnováha; efektivnost ve výrobě; efektivnost ve směně; výrobně spotřební efektivnos
 4. aci rozdělení bohatství Efektivní tržní ekonomika automaticky vytváří společensky přijatelné rozdělení důchodů Lorenzova křivka.

Lorenzova křivka - Lorenz curve. z Wikipedie, otevřené encyklopedie Tato křivka se nazývá linie dokonalé nerovnosti. Gini koeficient je poměr prostoru mezi linie dokonalé rovnosti a pozorované křivky Lorenz do prostoru mezi linie dokonalé rovnosti a vedení dokonalé nerovnosti. Čím vyšší je koeficient, tím. Štítek: lorenzova křivka Metody měření nerovnosti v rozdělování důchodu a bohatství Důchod - je tvořen celkovými příjmy, které jednotlivci nebo domácnosti obdrží během daného časového období (pracovní příjmy, vlastnické příjmy, transfery) Bohatství - je složeno z čisté hodnoty aktiv ve vlastnictví. Lorenzova křivka. Distribuce Efektivní alokace zdrojů v ekonomice vždy nastává za určitého rozložení bohatství nebo příjmů mezi jednotlivými výrobními faktory v dané ekonomice. To je to, co máme na mysli, když mluvíme o distribuci v ekonomii. Obecně se předpokládá, že jednotka výkon Z údajů ve sloupci F přidáme do grafu další datovou řadu (Návrh - Data - Vybrat data - Přidat - vybereme data ve sloupci F).Z grafu odstraníme legendu. Označíme graf, zvolíme vlastnosti řady Kumulativní četnost (Nástroje grafu - Rozložení - Aktuální výběr, vybereme řadu Kumulativní četnost, zvolíme Formátovat výběr).V Možnostech řady vybereme možnost.

na % obyvatel. Čím prohnutější křivka, tím větší nerovnost.) - viz lorenzova křivka. v giniho koeficientu hrajÍ roli individuÁlnÍ dŮchody vzestupnĚ uspoŘÁdanÉ, prŮmĚrnÝ dŮchod, poČet jedincŮ. rozdĚlenÍ pŘÍjmŮ domÁcnostÍ dle decilovÝch skupin, pro trŽnÍ ekon. je typickÁ diferenciace spoleČnosti Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur 18.2.2 Lorenzova křivka 314 18.2.3 Giniho koeficient 315 18.2.4 Míra chudoby 317 18.3 Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu 317 18.3.1 Daně a nerovnost v důchodech 318 18.3.2 Transferové platby 318 18.4 Problém ekonomické rovnosti, spravedlnosti a hospodářské výkonnosti 318 19. Externality 32

32. Rozdělování důchodů (Lorenzova křivka, Giniho koeficient

Lorenzova křivka musí být do čtverce, ne do obdélníku! 60% = šedesátiprocentní, 60 % = šedesát procent (pozor na anglicky psanou literaturu, kde je psáno dohromady) vyhnout se vycpávkovým, plevelným výrazů Ostrava - S přednáškou na téma Giniho model a Lorenzova křivka vystoupí v pátek 27. dubna na Ekonomické fakultě VŠB-TUO profesor Haim Shalit, odborník v oblastech finanční a matematické ekonomie, jenž působí na katedře ekonomie Ben-Gurion University of the Negev v Beer-Sheva Stránka Lorenzova křivka je dostupná v 28 dalších jazycích. Návrat na stránku Lorenzova křivka. Jazyky. Bahasa Indonesia; català; dans

Lorenzova křivka. Lorenzova křivka je grafickým znázorněním nerovnoměrnosti v rozd ělení důchodů ve společnosti, které přiřazuje poměrně rozděleným skupinám obyvatel (domácností Lafferova křivka, pojmenovaná po americkém ekonomovi Arthuru Lafferovi, zobrazuje závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění.. Platí, že v obou extrémech je daňový výnos nulový - při 0% zdanění je efekt zřejmý, u 100% sazby zase plátci daně raději nic nevydělávají, případně se povinnosti platit daně nějakým způsobem vyhnou

Pareto analýza; statistická technika; Lorenzova křivka: Štítky: KEM4, PRO_2; PRE_1: Změnil: Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 6. 12. 2012 15:22. Anotace; Tento příspěvek představuje Pareto analýzu a její využití v procesu ekonomického rozhodování. Pareto analýza je statistická technika, která umožňuje. 'Lorenzova křivka' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglick • Lorenzova křivka - poměrně rozděleným skupinám se přiřazuje poměrné rozdělení důchodů • ideální Lorenzova křivka. Měření nerovnosti v důchodech • absolutně nerovné rozdělení • statisticky zjištěná Lorenzova křivka jejich měření - Lorenzova křivka, Ginino koeficient. 8. Trh práce a trh půdy Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce - individuální a tržní nabídka na trhu práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce

Interpretace Lorenzovy křivky - Mendel University Brn

Zdroje nerovností v důchodech a jejich měření - Lorenzova křivka, Ginino koeficient. Trh práce a trh půdy: Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce - individuální a tržní nabídka na trhu práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce - faktory způsobující. Lorenzova křivka {podstatné jméno} volume_up. 1. ekonomika . Lorenzova křivka. volume_up. Lorenz Curve {podstatné jméno} CS Nyquistova křivka. volume_up. 1. technologie . Nyquistova křivka. volume_up. Nyquist plot. Příklady použití. Generátor funkcí umožňuje generování standardních signálů nebo samostatně generovaných forem signálů (prostřednictvím funkce pro arbitrární signály)

Mikroekonomie - Miras

Lorenzova křivka graf vznikne tak, že seřadíme jedince od nejnižších důchodů po nejvyšší. Sečteme důchody 1% nejchudší populace, 2% nejchudší populace,. Title: Statistika (D360P03Z) ak. rok 20042005 Author: Karel Zvára Last modified by: zvara Created Date: 9/11/2004 2:51:54 PM Document presentation forma Primitivní funkce neurčitý integrál Riemannův určitý integrál nevlastní integrál celkové náklady a celkové příjmy tvorba kapitálu a toky investic přebytek spotřebitele a přebytek výrobce spojité úročení současná a budoucí hodnota příjmů Lorenzova křivka a Giniho koeficient věčný důchod neomezený kapitálový. 5 Bibliografická citace AL SHARUA, Adéla. Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech. Brno: Vysoké uþení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013. 50 s Lorenzova křivka a Giniho koeficient. 233,73 kB | PDFPDF - innogy Gas Storage. Hack togel online hongkong. Výročná správa 2012 - Eurojust. Celý článek v PDF. ROZJEDU TO! Dobrý start pro děti z dětských domovů.

Pareto analýza Vlastní cest

charakteristiky veřejných financí (3 NE) nedobrovolnost neekvivalence nenávratnost funkce veřejných financí redistribuční stabilizační alokační kontrolní důvody (mimoekonomické, makroekonomické, mikroekonomické Lorenzova křivka nese jméno podle amerického ekonomika Maxa Lorenze (1876 - 1959), který ji použil ke znázornění nerovnosti v příjmech v článku, který publikoval ve svých 26 letech v roce 1905 jako doktorand wiskonsinské univerzity. Lorenzova křivka umožňuje zobrazit vztah mezi absolutní rovností, kdy všichni mají. Graf 6 (BOX) Lorenzova křivka Nerovnoměrnost v rozdělení peněžních úspor byla vyšší oproti nerovnoměrnosti u příjmů a úvěrů (v % na obou osách, rok 2017) Poznámka: Osa x je procentní kumulativní podíl domácností podle příjmů a osa y je procentní kumulativní podíl domácností na příjmech, úsporách a úvěrech Lorenzova křivka, která vyjadřuje vztah mezi absolutní rovností a skutečným stavem přerozdělování důchodů,9 měří tedy distribuční účinky daní. Pomocí této křivky je možné měřit prvotní rozdělení důchodů. Tyto důchody jsou dále zvýšeny o tzv. transfery (sociální podpora

Oslnily Marilyn Monroe i Justina Biebera: 6 uhrančivých

Paretova analýza, Lorenzova křivka, Paretův diagram, COMES Abstract This bachelor's thesis deals with the realization of Pareto analysis in the system COMES Modeller. The first part describes the Pareto analysis and Lorenz curve, together wit Lorenzova křivka, kdy procentnímu podílu obyvatelstva neodpovídá procentní podíl celkových příjmů, který je vždy nižší; 3) C-křivka absolutní nerovnosti zobrazuje případ, kdy na jednu osobu připadne celý příjem. Z těchto křivek je pak odvozen GINI-koeficient, vyjadřující poměr velikosti plochy vymezené křivkou. příjmů, dolních 20% získá 20% všech příjmů atd. Lorenzova křivka v tomto případě je tedy graf lineárnífunkcey= x. Ke změření nerovnosti spočítáme obsah oblasti mezi aktuální Lorenzovou křivkou L(x) a její ideální verzí y = xa tento výsledek vynásobíme dvěma, abychom dostali číslo mezi 0 (absolutn - Lorenzova křivka - vypovídá o rovnoměrnosti resp. nerovnoměrnosti rozdělení úhrnu hodnot znaku mezi jednotlivé třídy. Pokud by byly všechny hodnoty znaku v souboru konstantní, hodnoty součtové relativní četnosti a relativního kumulativního úhrnu hodnot znaku by se rovnaly a Lorenzova křivka by odpovídala úhlopříčce 2) Lorenzova křivka (obr.4) - má podobu krabicového diagramu, na jehož vodorovnou osu nanášíme kumulativní procenta obyvatelstva (od 0 do 100%) a na svislé ose znázorňujeme kumulativní procenta celkového důchodu země

LC - Lorenzova křivka LR - dlouhé období m - mezní sklon k importu mpc, c - mezní sklon ke spotřebě mps, s - mezní sklon k úsporám M - množství peněz v oběhu M - import M D (MD) - poptávané množství peněz M H. Lorenzova křivka (za příjmy z roku 2014): fialová křivka v grafu ukazuje rovnoměrné rozdělení příjmů (tedy úplnou rovnost) a červená a modrá ukazují, jak se od ní odchylujeme. Ve skutečnosti vlastní spodních 50 % domácností okolo 30 % příjmů, 90 % domácností jen 78 %, respektive 76 % hrubých příjmů Graf 4 (BOX) Lorenzova křivka Rozdělení tvorby peněžních úspor je více nerovnoměrné než rozdělení spotřeby a příjmů (v % na obou osách, zdroj: Rodinné účty ČSÚ, rok 2011, výpočty ČNB) 1 Údaje vycházejí z Rodinných účtů domácností ČSÚ. Příjmové skupiny domácností jsou rozděleny podle výše ročního. Giniho koeficient a Lorenzova křivka. Že se ty sloupečky dají propojit čárou, je jasné, a že ta čára nebude přímka, to je snad jasné neméně. Té čáře se říká Lorenzova křivka a zobrazuje rozložení příjmů ve společnosti. Kdyby každý z těch pěti týpků bral 5000 Kč, měla by Lorenzova křivka podobu úhlopříčky

zastoupení, rostoucí (Lorenzova) křivka zachycuje kumulativní hodnoty. Zdiagramu jsme zjistili, že faktorem, který způsobuje nejvíce problémů, jsou nedostatky při pájení (nedostatečné zapájení, studené spoje, chybějící zapájení), jimž lze přičíst na vrub přibližně 75% všech problémů Lorenzova křivka 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 ~]HPQt jednotka SRþHW obyv. SRGtO obyv. NXPXORYDQê SRGtO obyv. rozloha SRGtO rozlohy NXPXORYDQê SRGtO rozlohy A 50 50 50 10 10 10 B 3080 20 C 10 10 90 30 30 60 D 10 10 100 40 40 100 celkem 100 100 - 100 100 Lorenzova křivka), případně konzultací či zapojením odborného týmu poradců, identifikujte problematické situace, na které je třeba se zaměřit, aby daná činnost nebo proces byly v budoucnu efektivnějš Lorenzova křivka (za příjmy z roku 2014). Lorenzova křivka příjmů za rok 2014. Vlastní výroby, zdroj dat: ČSÚ. Fialová křivka ukazuje rovnoměrné rozložení příjmů, tedy stav bez nerovností (50 % společnosti by zde vlastnilo 50 % příjmů atd.). Červená a zelená křivka však ukazují realitu mezi českými domácnostmi.

 • Anthony quinn rhodos.
 • Korektor na odrosty.
 • Hypertrofická pylorostenóza.
 • Octavia scout 4x4 bazar.
 • Dezert nebo desert.
 • Ikea dětská postýlka.
 • Vyhláška 20/2012.
 • Detska hra.
 • Mda dojezd.
 • Octomilka kousnuti.
 • Tetovani antibiotika.
 • Textilní vlákna vlastnosti.
 • Opravy silnic královéhradecký kraj 2019.
 • Lysa arryn death.
 • Těsnící samolepící lišta pod dveře.
 • Hk mr223 prodej.
 • David hasselhoff 2017.
 • Benzoylperoxid.
 • World of warcraft classic.
 • Filtr viditelného světla.
 • Nová škoda fabia combi cena.
 • Jak vyznat lásku holce.
 • Windows movie maker update.
 • Canon g16 recenze.
 • Isaac hempstead wright csfd.
 • Podprsenka apache.
 • Nález a usnesení rozdíl.
 • Jehněčí pečeně na rozmarýnu.
 • Jak změnit ikonu na youtube.
 • Severní polární kruh rovaniemi.
 • Prodam sklopku.
 • Moje prostata.
 • Suchá pokožka hlavy babské rady.
 • Zánět močových cest od partnera.
 • Iskola petka.
 • Elektronické cigarety ostrava poruba.
 • Leifheit spodní díl k twistu m 89087.
 • Jak udělat seznam grafů ve wordu.
 • Bělení zubů zkušenosti.
 • Říšské korunovační klenoty.
 • Sebastian liberec.