Home

Vyučovací prostředky ve výuce českého jazyka

Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako

Útvary národního jazyka. Český jazyk a literatura, 1. ročník. Tereza Zahradníková, zahradnikova@gymjev.cz. Tento materiál slouží jednak k probírání útvarů českého národního jazyka, jednak k fixování a opakování učiva prostřednictvím různých cvičení. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT. 1 Kurikulum českého jazyka je strukturované do tří oblastí: 1. Komunikace a jazyk 2. Literatura a tvořivost 3. Kultura a média Tyto oblasti jsou v souladu s oblastmi chorvatského jazyka a rozhodli jsme se pro ně proto, že nám umožňují splnit účel výuky českého jazyka na základní

Didaktické Pomůcky V Hodinách Českého Jazyka Pro 2

• nám ěty, které motiva ční prvky ve výuce českého jazyka a literatury použít a jak, • dovednost zvládnout problematické pasáže u čiva českého jazyka a literatury na základní a st řední škole, • návody, jak p řipravit písemné práce, testy a cvi čení a jak je také vyhodnotit.. 5. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata - uplatnění ve výuce českého jazyka. Mediální výchova. Modelové didaktické situace. 6. Současná koncepce vzdělávacího oboru ČJL. Kurikulární materiály, normativní rámce, hlavní zásady. 7. Učebnice českého jazyka pro ZŠ - charakteristika podle jednotlivých.

v hodinách českého jazyka na 1. stupni základních škol Karlovarského kraje, jednak kapitolou šestou, která sleduje průběh experimentu ověřující úči nnost metody Peer Instruction ve výuce če ského jazyka na málotřídní škole v Libé a obohacený o písemné reakce dětí na práci s hlasovacím zařízením Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem. Učebnice, vyučovací prostředky ve výuce českého jazyka a matematiky - základní dělení, požadavky na učebnice, prostředky vyučování, mediální výchova. Reedukační postupy při projevech specifických poruch učení - metody reedukace, základní pomůcky. Klima ve vyučování - faktory ovlivňující vzdělávací. Didaktika českého jazyka a slohu, její předmět zkoumání a vztah k ostatním disciplínám. Základní pojmy didaktiky (v návaznosti na pedagogiku). Cíl a úkoly vyučování českému jazyku ve složce jazykové, slohové a komunikační

Paralingvální a extralingvální prostředky ve výuce českého

 1. Katedra českého jazyka. Přepnout navigaci. čeština; Englis
 2. mezilidským vztahům ve třídě - respektování, podpora, pomoc 7. Pomůcky: kartičky s podstatnými jmény v 1. pádě: POZOR - pouze názvy osob, zvířat, věcí 8. Metody, formy a prostředky, které budu vyuţívat. II. Struktura vyučovací hodiny českého jazyka
 3. ář, v jehož průběhu se budeme v rámci sdílení zkušeností zabývat dílčími problémy ve výuce mateřského jazyka, s nimiž se vyučující češtiny potýkají v rámci inkluzivní vyučovací praxe
 4. Diplomová práce je zaměřena na využití moderních technologií ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malotřídních škol, výukové prostředky a metody, na alternativní metody výuky, na informační a komunikační technologie použitelné při e.
 5. Cíl: Virtuální hospitace z Českého jazyka a literatury byla natočena v prosinci 2010 v Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.Výuka je zaměřena na specifické jazykové prostředky uměleckého stylu.S nimi se žáci setkávají v průběhu celého středoškolského studia, ve 4. ročníku je pak prostor vymezen pro systematizaci již získaných poznatků
 6. ut nahrávek se

6 Jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků Marie Komorná. Ve výuce naukových předmětů by u neslyšících žáků podle aktuálně platné legislativy měly figurovat dva hlavní cíle - naukový a zároveň jazykový, potažmo gramotnostní. Integrovaná výuka jazyka a nejazykového předmětu není ve vzdělávání. o klíčových kompetencích ve výuce, který předkládají autoři této příručky. Své úvahy o tom, jak postupovat při plánování a rozvíjení klíčových kompetencí, ilustrují na řadě výukových situací na 1. a 2. stupni základní školy i na gymnáziích. V příručce naleznete ukázky z českého jazyka a li Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Předmět se skládá ze dvou oblastí, a to z Jazyka a jazykové komunikace a Literární komunikace. Ve výuce se však vzdělávací obsahy jednotlivých složek vzájemně prolínají Následující materiály slouží pro učitele, kteří připravují a vyučují cizince na zkoušku z českého jazyka. Koncepční materiály Referenční popis češtiny Publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2 (2016) definuje obsah češtiny jako druhého jazyka ve vztahu ke zkoušce.. Využití ICT ve výuce, přínosy a úskalí 8 1 Využití ICT ve výuce, přínosy a úskalí Cíl kapitoly Cílem tohoto celku je seznámit s typy zařízení, která jsou vhodná pro využití při výuce cizích jazyků. Účastníci kurzu s nimi seznámí v praktických ukázkách, které však poslouž

Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtin

dostupné prostředky a zdroje. Důvody, proč pracujeme svýukovými cíli: 1. je nutné vědět, čeho má být ve výuce dosaženo a volit cestu k dosažení tohoto stavu, 2. pro účinné zjišťování a hodnocení výsledků výuky několik cílů na jednu vyučovací hodinu nebo jede § 7 vyhlášky č.27/2016 je věnován vzdělávání za využití tlumočníka českého znakového jazyka. Tlumočník českého znakového jazyka bude od 1. 9. 2016 podpůrným opatřením ve vzdělávání žáka (§ 16 odst. 2 školského zákona) Aplikace obecně didaktických zásad a principů ve výuce českého jazyka a literatury. Vyučovací proces a jeho řízení (organizace vyučovacího procesu, tematické plány, vyučovací hodiny). Příprava učitele na vyučování na 2. stupni základní školy a na střední škole Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové výstavby a kompozici textu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy

Kabinet Český jazyk a literatura - Systém podpory

T radiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní šk ole. Sborník z konference KČJL PdF UP , Olomouc, 2004, s.72 - 74, ISBN 80-244-0814- ve škole i mimo ni. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují 1 Závěrečná zpráva o řešení projektu FRVŠ 344/2012/ F5 / a Inovace studijního předmětu Didaktika českého jazyka Řešitelk.. Didaktické hry ve výuce a v učebnicích českého jazyka na prvním stupni ZŠ šetření mezi učiteli českého jazyka na prvním stupni základních škol z hlediska začlenění do fáze vyučovací hodiny, plnění výukových cílů, četnosti používání her apod. Čtvrtá část zkoumá na základě experimentu provedeného v. D25. Základní větné členy v učivu českého jazyka na 1. st. ZŠ. D26. Řeč přímá a nepřímá v učivu českého jazyka na 1. st. ZŠ. D27. Metody práce učitele ve slohové výuce na 1. st. ZŠ, práce s nejdůležitějšími probíranými útvary. D28. Produktivní komunikační činnosti na 1. st. ZŠ. D29

Ve výuce českého jazyka a literatury žáci získávají přim ěřené pou čení o jazyku - ve svém obsahu i rozsahu prohloubeném ve srovnání se základním vzděláváním - jako východiska ke komunikaci v různých, i náro čnějších typech mluvených i psaných text ů. To umožní vybudovat kompetence pro jejic Diplomová práce Výuka českého jazyka, literární výchovy a slohu s pomocí interaktivní tabule se věnuje práci s interaktivní tabulí v hodinách českého jazyka. Cílem této práce je vytvoření výukového CD se třemi vzorovými hodinami, ověřenými v praxi. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou Ve vedlejším tématu Jaký smysl má učit češtinu - jak to vysvětlit žákům? se urodil nápad shromáždit tipy, jak využít ve výuce češtiny třeba facebook a další prostředky - zkrátka jak využít IT technologie a vše, co s nimi souvisí, při výuce češtiny. A první výkop již padl: - psaní blogu se žáky: např Úvod > Hry do českého jazyka. Ve třídě nebyl dostatek místa, proto žáci seděli v tureckém sedu a pouze zvedali ruce na ú. Pokud bylo ve slově ů udělali z rukou nad hlavou stříšku Učivo: Mimojazykové prostředky řeči, Slovní druhy

Český jazyk 1 - DUM gymje

Která jsou uvedeny ve sbírce zákonů české republiky (Sbírka zákonů, 2005). Ve které je uvedeno, že první vyučovací hodina by neměla začínat dříve než v 7 hodin a ukončení vyučování nesmí být déle než v 17 hodin. Vyučování však zpravidla začíná v 8 hodin Diplomová práce s názvem Týmová spolupráce ve výuce českého jazyka na střední škole se věnuje často diskutovaným pojmům, kterými jsou kooperace a skupinová práce. Volbu tohoto tématu podnítila skutečnost, že mnoho učitelů využívá ve svých hodinác Ověřování ve výuce (od ZS 2012/2013) Revize výsledků a metod. Opakované ověřování. Vývoj českého jazyka Studenti charakterizují vývoj jazykové situace na našem území od počátků do poloviny 20. století, vysvětlí vývojové proměny funkcí češtiny v závislosti na vývoji historického kontextu, vyjmenují a.

Seminář bude věnován možnostem užití aplikace jak při výuce, tak pro vlastní vzdělávání. Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. Pracuje jako výzkumná pracovnice v Ústavu Českého národního korpusu. Zajímavosti z jazykové poradny aneb Nová databáze poradenských dotazů. PhDr. Martin Prošek, Ph.D Online doučování nebo distanční výuka českého jazyka po Internetu přes Skype, Meet, Teams, apod. Pokud Vám tato nabídka výuky českého jazyka nevyhovuje, upřesněte, prosím, svou představu vyplněním jednoduchého formuláře 3. Vyučovací proces v českém jazyce. Způsoby motivace a aktivizace studentů ve výuce češtiny na střední škole a jejich význam. Příprava učitele. 4. Rozvíjení klíčových kompetencí. Prostředky vedoucí k dosažení očekávaných výstupů (cílů) při probírání učiva českého jazyka. Typy vyučovacích hodin a jejich. Analýza jazyka české historické prózy - na příkladu textů Václava Beneše Třebízského, Svatopluka Čecha a Aloise Jiráska: Byrtusová, Barbora : doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D. Cizí slova v češtině - chápání a vymezení problému (na příkladu učebnic českého jazyka z let 1857-2005) Svobodová, Zuzan na obecné parametry interakce a kooperace ve výuce, metody a formy práce. Avšak skutečná příčina problémů tkví v dezintegraci výuky. V samotném fundamentu: vyučovaném obsahu a způsobu jeho didaktického uchopení. Vyučovací a učební prostředí českého jazyka je momentálně utvářeno sepa

které jsou využitelné pro výuku českého jazyka jako cizího jazyka na II. stupni základní školy. ílem této práce je dané učebnice představit, analyzovat a zhodnotit. Klíčová slova učebnice, funkce učebnice, analýza učebnice NÁCVIK VÝSLOVNOSTI VE VÝUCE ŽÁKŮ-CIZINCŮ VIETNAMSKÉ A ČÍNSKÉ NÁRODNOSTI Kamila Gawlikov Vlastní příprava na hodinu českého jazyka Název práce: Využití PC ve výuce na 1.stupni Z - vyučovací hodina děti zaujala - děti by uvítaly častější zapojení počítačů do výuky - při sebehodnocení byly některé děti podle mého názoru až příli Předmět Didaktika českého jazyka (KCD / DPDC) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCD / DPDC - Didaktika českého jazyka, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)

On-line výuka se znovu hlásí

Přečtěte si další přípravu na vyučovací jednotku, kterou pro vás připravila učitelka českého jazyka a literatury Ludmila Kovaříková. Podívejte se, jakým způsobem můžete žákům představit strategie sledování porozumění a kladení otázek Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 Projevy na straně žáka, na které opatření reaguje Žák má odlišný mateřský jazyk. Žák má deficity v oblasti jazyka, jazykové komunikace a sociálních dovedností. Popis opatření Při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) je potřeba si neustále uvědomovat, že čeština je pro žáky druhým, případně dalším jazykem a je potřeba věnovat dostatečnou.

Procvičování Slovesných Tvarů Při Výuce Češtiny Pro Cizinc

Předmět příspěvku: Re: ICT ve výuce českého jazyka Napsal: pon 16. kvě 2011 12:38:52 Dobrý den,píši diplomovou práci o využití interaktivních tabulí v hodinách ČJ.Prosím Vás o pomoc,radu-hledám knihy s touto tematikou.Bohužel naše knihovna mi doposud nebyla schopna pomoci,přestože jsem jí o některé vybrané tituly. Výhodou je praxe ve výuce českého jazyka na základní škole, konzervatoři nebo střední škole a škole vysoké, dále zkušenost s výukou češtiny jako cizího jazyka. Kam lze vyjet? V rámci Evropy vysíláme učitele do Chorvatska, Německa, Ruska, Rumunska, Srbska a na Ukrajinu 16. Postup vyprávěcí a jeho uplatnění ve výuce ČJL. Nácvik, kompozice, jazykové prostředky, typy cvičení. 17. Útvary slohu popisného (druhy popisu), základní postupy při nácviku, kompozice, jazykové prostředky, typy cvičení. Využití ve výuce ČJL. 18 1 Didaktika českého jazyka jako vědní disciplína 1.1 Didaktika českého jazyka, její vymezení a cíle 1.2 Pojetí jazykového vyučování v minulosti 1.3 Vyučování českého jazyka po roce 1989 1.4 Vyučování českého jazyka a komunikační výchova v nových edukačních dokumentec

Video: Učitelství pro 2 - Katedra českého jazyka a literatury

Vyučovací metody na vysoké škole: Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. Praha: Grada. Rysová, K. (2006/2007). Příprava školních vzdělávacích programů. Český jazyk a literatura, 57(5), 216-218. Rysová, K. (2007/2008). Propojení jazyka, literatury a slohu ve výuce českého jazyka Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - magisterské navazující studium Ve všech třech plánech je však zachována rovnováha mezi předměty společného pedagogicko-psychologického základu, oborově didaktickými a odbornými předměty. Budete si moci vybírat z témat jako například moderní. Vyučovacímu předmětu Cvičení z českého jazyka je 1. a ve 3. ročníku věnována 1 hodina týdně. Organizační vymezení K výuce je používána učebnice v kombinaci s dalšími doprovodnými výukovými materiály, např. pracovními listy, multimediálními výukovými programy

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice - - Megaknihy

Okruhy - metodika českého jazyka 1. ročník magisterského studia - Didaktika českého jazyka - úkoly, faktory ve vyučování - Metody, zásady v hodinách jazyka českého, matematiky - Pjetí a osnování učiva ČJ v programu Základní škola, - Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláván Fraus kolektiv autorů: Český jazyk pro SŠ - Mluvnice . Kniha - autor Ivo Martinec; Jana Tušková; Ludmila Zimová, 264 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. . Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia.

výuka Krajánek ve svět

Několik rad pro psaní maturitní písemné práce z českého jazyka a literatury. In Maturitní zpravodaj č. 12/2012, s. 5‒6. Obrana kritického myšlení (polemika k otázce testování naratologické kategorie vypravěč, uvedeno v rubrice Názory), Lidové novi forem výuky ve sledované výuce. Obsahuje tabulku pro základní údaje o výuce, škálu s vymeze-nými dvěma stupni a dále tabulku, ve které jsou uvedeny konkrétní metody a formy výuky. Je zde možnost uvést také jiné než vyjmenované metody a formy, pokud se vyskytly (položky 9 a 13) Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná Vedle výuky českého znakového jazyka je do učebního plánu zařazena i výuka češtiny jako druhého (prvního cizího) jazyka. Při výuce dalších cizích jazyků je vhodné využívat český znakový jazyk. Cizí jazyky si žáci osvojují především v psané formě ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM TÝDENNÍCH BLOKŮ VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ PhDr. Kamila Balharová Resumé: Příspěvek se zabývá šestiletou aplikací výuky českého jazyka v blocích u žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základní školy

Učebnice, metodické příručky, výukové programy, pomůcky v hodinách českého jazyka.4. Plánování ve škole, příprava na vyučovací hodinu.5. Pravopisné učivo na prvním stupni ZŠ. Práce s Pravidly českého pravopisu.6. Učivo vyplývající z hláskosloví a zvukové stránky jazyka.7. Tvaroslovné učivo.8 ve výuce češtiny pro cizince1 1 Přístup k prezentaci nespisovných variet českého jazyka v oboru čeština pro cizince, který prezentujeme v tomto článku, je částí rukopisu naší nepublikované disertační 9 Na spisovnost je ve vyučovací praxi kladen stále menší důraz a nespisovné jazykové pro jazykaaliteratury. Může se ale použít vjakékoli vyučovací hodině českého jazyka, jejíž náplní je rozvoj jazykových a čtenářských dovedností. Výukový materiál sestává z multiple choice testů (a/b/c/d) o 14 úlohách, které se snaží vco největší možné šíři otestovat praktické jazykové znalost Výjimkou jsou slohové práce z českého jazyka a z cizích jazyků, kde platí termín zpětné vazby do 14 dnů. Pro vyučující i žáky platí, že jsou povinni být přítomni ve výuce on-line v době do 8:00 do 12:30 hod Jana Šperlová, učitelka historie a českého jazyka v mezinárodní škole Park Lane International School. Ve školství se pohybuje 17 let. Mezi největší její zájmy patří primární pedagogika a nové způsoby výuky na školách s využitím ICT. Zajímá se o metodiku výuky českého jazyka pro cizince zobrazit Vokalizace předložek (v třetí - ve třet které mají vlastní přechylovací prostředky + − Tvarosloví - podstatná jména. Výkladová část Internetové jazykové příručky vyšla knižně pod názvem Akademická příručka českého jazyka

 • Irsko zdravotní pojištění.
 • Chlebíčky beroun.
 • Get low dj snake.
 • Bozsky kopecek brno oteviraci doba.
 • Iparapety.
 • Obrázky cvrčka.
 • Smoothie meloun spenat.
 • Dark web karty.
 • 101 oktanovy benzin.
 • Zaměstnání seznam.
 • Donutil blansko.
 • Generace beatníků.
 • Pračka se sušičkou slim aeg.
 • Sam neill merlin.
 • Úrazy hlavy u dětí.
 • Temná hmota a temná energie.
 • Citaty miluji.
 • Ochočený norek.
 • Stroj na děrné štítky.
 • Penzion černý kohoutek.
 • Vězeňská služba hodnosti.
 • Canon print download.
 • Slon africký potrava.
 • Nativismus.
 • Halo 5 wiki.
 • Kavárna potmě bzenec.
 • Mazdaspeed 6.
 • Loft no 8 denni menu.
 • Laserová tiskárna špatný tisk.
 • Spondylochirurgie bulovka.
 • Monster energy mikina.
 • Kuchyne 300 cm.
 • Skank trava.
 • Blender reel.
 • Balení dárků hradec králové.
 • Magnetická rezonance samoplátce praha.
 • Prostituce v čr statistiky.
 • Ems vysledky.
 • Krajinářská architektura studium.
 • Insidious the last key online.
 • Kokedama cena.